Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการพัฒนาแกนนำส่งเสริมสุขภาพป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 186

ผศ.ดร.ศรีสุดา วนาลีสิน
สังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานคณะ
เบอร์โทร :4711
มือถือ 0846328155
E-mail : srisuda@scholar.tsu.ac.th
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ180,000งบประมาณที่ได้รับ160,000
วัตถุประสงค์สร้างแกนนำในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อป้องกันสมองเสื่อมตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191311310371.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20191011148181.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า