Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ The National Conference and International Conference on Applied Computer Technology and Information System

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 185

อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทร :074609600
มือถือ 0618439583
E-mail : sj.suwimol@gmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ191,640งบประมาณที่ได้รับ180,000
วัตถุประสงค์1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป จากสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ
2) เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานการวิจัยสู่สาธารณชน
3) เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างกัน
4) เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย
5) เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019130171451.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์2019108858241.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 220 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. ณัฐวดี มหานิล | | :
1. มณีรัตน์ ภารนันท์ | | :
1. เชาวลิต จันภิรมย์ | | :
1. ศุภชัย มะเดื่อ | | :
1. อภิรดี เดชพงษ์สัมฤทธิ์ | | :
1. ประเทือง วงษ์ทอง | | :
1. รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ | | :
1. นิกานต์ สุเมธสิทธิกุล | | :
1. ทวีสิทธิ์ สาสะเดาะห์ | | :
1. สุวิชา เสาวภาคย์ | | :
1. โกวิทย์ ชนะเคน | | :
1. กุลยา เจริญมงคลวิไล | | :
1. อัศวิน เสนีชัย | | :
1. กวีกานต์ กลั่นมา | | :
1. ศุภากร เอี่ยมอำพร | | :
1. จิณณวัตร บำรุงผล | | :
1. มณีรัตน์ ภารนันท์ | | :
1. มณีรัตน์ ภารนันท์ | | :
1. เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ | | :
1. ยุทธชัย เลิศวรปรัชญ์ | | :
1. ปฐมพงษ์ คงเกตุ | | :
1. นันทรัตน์ กลิ่นหอม | | :
1. องอาจ อุ่นอนันต์ | | :
1. เกวลิน ถนอมวงษ์ | | :
1. ไตรลัคน์ รุ่งมณี | | :
1. จันทร์จิรา สุทธิประภา | | :
1. ไพจิตร กชกรจารุพงศ์ | | :
1. พงศธร มานะสัมมากิจ | | :
1. รชต ยัพวัฒนา | | :
1. ศุภชัย ชุ่มเสนา | | :
1. อภิสิทธิ์ ชุมผล | | :
1. นิชากรณ์ พันธ์คง | | :
1. วิศรุต ร่วมสุข | | :
1. สายทิพย์ บุญเสริม | | :
1. ณภัทร กิตตทวีกุล | | :
1. ธีระพันธ์ เทือกสุบรรณ | | :
1. ชัยรัตน์ ชิตจุ้ย | | :
1. ศิราณี ทฤษฎีสุข | | :
1. นราวดี สมชาติ | | :
1. จีราพา ทองปาน | | :
1. รัชดา ฉิมวารี | | :
1. Kolchai Pinyokul | | :
1. Kritiya Rangsom | | :
1. Sukontip Wongpun | | :
1. Nachayapat Rodprayoon | | :
1. Putthiwat Singhdong | | :
1. Kanin Ouchin | | :
1. Wasun Khan-Am | | :
1. Muanfun Tangpinijkarn | | :
1. Kayun Chantarasathaporn | | :
1. Sureerut Inmor | | :
1. Rungsan Suwannahong | | :
1. Napaporn Nilapornkul | | :
1. Chitralada Trisakhon | | :
1. Bubpha Thanuttamanon | | :
1. Sarakul Sukortpromme | | :
1. Sarakul Sukortpromme | | :
1. Kanokporn Chaiprasit | | :
58
นิสิต
1. นางสาวผกาภรณ์ เล่งล้วน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | | :
1. นางสาวกิตติรัชย์ สุวรรณกมลาศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | | :
1. นางสาวชาริณี แก้วไข่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | | :
1. นางสาวยูไรนา มะหมัด สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | | :
1. นายจิรภัทร ผดุงกิจ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | | :
1. นายกอบชัย บุญทอง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | | :
1. นางสาวจิราภรณ์ กล่อมพงษ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | | :
1. นายปฐวี ผลผดุง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | | :
1. นายจิรวิทย์ รัตนวรพล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | | :
1. นางสาวหนึ่งฤทัย คงการ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | | :
1. นางสาวฮัยซูม ปาลาเร่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | | :
1. นายอัษฎาวุธ พลนุ้ย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | | :
1. นายจักภัทร บุญจันทร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | | :
1. นายปิยะฤทธิ์ อรน้อม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | | :
1. นายชลวัฒน์ แซ่เฮง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | | :
1. นายจักรกฤษณ์ นวลอินทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | | :
1. นางสาวกนกวรรณ กังแฮ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | | :
1. นางสาวนุรอัยนี ยาเสาหะ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | | :
1. นางสาวขวัญชนก ฟังประเสริฐสุข สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | | :
1. นายมะซอและ สนิเจ๊ะนะ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | | :
1. นางสาวอภิญญา เรืองเพ็ชร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | | :
1. นางสาวอามีด๊ะ มูลหมัน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | | :
1. นายรีดูหวัน สาเเละ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | | :
1. นางสาวหาญฤทัย บุญไกร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | | :
1. นายอดิศร จำนงค์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | | :
1. นางสาวจรรยพร ทองประสพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | | :
1. นายนนทวรรษ ช่วยพิชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | | :
1. นางสาวโชติรส คชเชนทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | | :
1. นางสาวศศิวิมล ไชยรักษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | | :
1. นางสาวฮานาน หาแว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | | :
30
บุคลากร
1. อาจารย์กฤษณ์ ทองขุนดำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์พีระ ทองมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์ไภษัชย์ แซ่จู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา เธียรมนตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรยา ปรีชาพานิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์อรสา อนันต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์อาจารี นาโค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายกฤษดา สุวรรณการณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางกาญจนา ชูศิริ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางกิติยา โหรารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายคทายุทธ์ คงมณี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายฉัตรชัย สุนทะโก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวปรียา จันทรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายวทัญญู ชูประจิตต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายวรวรรธก์ สุขใส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาววิลาวัลย์ รัตนทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายศรัญย์วิช บุษบา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวอรวรรณ ธนูศร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวอัจฉรา ขุนลึก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายวุฒิชัย ป่านแก้ว ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายชัยเดช อุ่นคง ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายศิริ ทองพุ่ม ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลั | | :
1. ผศ.ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ | | :
1. อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ | | :
1. ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
38
ภาคี/องค์กรเครือข่ายภายนอก
1. Dr.Andrew Davison มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | | :
1. รศ.กฤติยา ร่างสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | | :
1. ผศ.ดร.สุรีรัตน์ อินทร์หม้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | | :
1. อาจารย์อัศวิน เสนีชัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ | | :
1. ดร.ศรันย์ นาคถนอม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก | | :
1. อาจารย์ ดร.มณีรัตน์ ภาระนนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | | :
1. อาจารย์ ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | | :
1. อาจารย์ ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยะ พุ่มเฉลิม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก | | :
1. อาจารย์เชาวลิต จันภิรมย์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก | | :
1. รองศาสตราจารย์วสันต์ กันอ่ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (รองคณบดีฝ่ายพั | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | | :
1. อาจารย์ประดิษฐ์ สงค์แสงยศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | | :
1. อาจารย์ศุภกร เอี่ยมอำพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | | :
1. รชต ยิ้มวัฒนา | | :
1. ยุทธชัย เลิศวรปรัชญ์ | | :
1. รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ | | :
18
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 180,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. จัดกิจกรรม
[6/7/2562-6/7/2562] | [6/7/2562-6/7/2562]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรม ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 08/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 180,000 บาท   ผู้รับบริการ : 144 คน

        วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 16 (The 16th International and National conference in Applied Computer Technology and Information System) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA-2019-2) การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ เกษม อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงานประชุม กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการนำเสนอผลงานวิชาการ และการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ Learning to Program with Game and Puzzles โดย Dr.Andrew Davison ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ดูภาพกิจกรรม https://www.sci.tsu.ac.th/detail.php?id_list=1220&aNum=20190709064327


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -