Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการย่อยที่ 2 การจัดการขยะพลาสติกในชุมชนด้วยเตาเผาขยะครัวเรือน (ภายใต้โครงการการจัดการขยะต้นทางและการสร้างฐานพลังงานทางเลือก)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 184

ดร.อุษา อ้นทอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0869614556
E-mail : usaonthong@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ210,000งบประมาณที่ได้รับ140,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประยุกต์สร้างนวัตกรรมในการกำจัดขยะอื่นๆ ที่ไม่สามารถนำขาย หรือหมักได้ ด้วยระบบการเผาแบบไพโรไลซิส แบบปลอดควันพิษ ด้วยกระบวนการดูดซับ
2. เพื่อสร้างสัมพันธ์ ยกระดับเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และสื่อความเข้าใจระหว่างองค์กร โรงเรียน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยทักษิณ ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019130173291.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 250 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า