Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการย่อยที่ 1สร้างฐานพลังงานทางเลือก ด้วยการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ (ภายใต้โครงการการจัดการขยะต้นทางและการสร้างฐานพลังงานทางเลือก)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 183

ดร.อุษา อ้นทอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0869614556
E-mail : usaonthong@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ360,000งบประมาณที่ได้รับ260,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประยุกต์สร้างนวัตกรรมในการกำจัดขยะอินทรีย์ ด้วยระบบหมักก๊าซชีวภาพ และการนำน้ำหมักชีวภาพ ใช้ในการเพาะปลูก
2. เพื่อสร้างสัมพันธ์ ยกระดับเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และสื่อความเข้าใจระหว่างองค์กร โรงเรียน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยทักษิณ ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์
3. เพื่อส่งเสริมเยาวชนในการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนวัตกรรม สู่ชุมชน
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191301655161.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 306 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า