Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ การพัฒนาศักยาพการวิจัยด้านฟิสิกส์สู่ระดับสากล บนฐานการจัดการประชุมวิชาการ

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 182

อาจารย์ ดร ธนพล อยู่เย็น
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
เบอร์โทร :
มือถือ 0813002349
E-mail : dek_doi_2548@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ300,000งบประมาณที่ได้รับ120,000
วัตถุประสงค์1. ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยด้านฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
2. สร้างเครือข่ายวิจัยด้านฟิสิกส์ในระดับสากล
3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191301645371.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20191016162891.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 420 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ภาคี/องค์กรเครือข่ายภายนอก
1. รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม กรรมการสมาคมฟิสิกส์ไทย | | :
1. ศาตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ กรรมการสมาคมฟิสิกส์ไทย | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ กรรมการสมาคมฟิสิกส์ไทย | | :
1. ดร.ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ กรรมการสมาคมฟิสิกส์ไทย | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรามาศ โกมลจินดา กรรมการสมาคมฟิสิกส์ไทย | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพ ชูพันธุ์ กรรมการสมาคมฟิสิกส์ไทย | | :
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร กรรมการสมาคมฟิสิกส์ไทย | | :
1. ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา กรรมการสมาคมฟิสิกส์ไทย | | :
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ กรรมการสมาคมฟิสิกส์ไทย | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจรยศ อยู่ดี กรรมการสมาคมฟิสิกส์ไทย | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริน กาญจนวรินทร์ กรรมการสมาคมฟิสิกส์ไทย | | :
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ กรรมการสมาคมฟิสิกส์ไทย | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัจนา ชินพิทักษ์ กรรมการสมาคมฟิสิกส์ไทย | | :
1. รองศาสตราจารย์ ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ กรรมการสมาคมฟิสิกส์ไทย | | :
1. นายเฉลิมชนธ์ วรรณทอง กรรมการสมาคมฟิสิกส์ไทย | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โศจิพงศ์ ฉัตราภรณ์ กรรมการสมาคมฟิสิกส์ไทย | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ กิจธารา กรรมการสมาคมฟิสิกส์ไทย | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ กรรมการสมาคมฟิสิกส์ไทย | | :
1. น.ส. น้ำทิพย์ พร้าชาวนา กรรมการสมาคมฟิสิกส์ไทย | | :
19
บุคลากร
1. อาจารย์ ดร.ธนพล อยู่เย็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์ ดร.นิรมล จันทรชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เพชรห้วยลึก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ผลนาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์ ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์ ดร.ชลธิรา แสงสุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์ ดร.การะเกด แก้วใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์ ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์ภรพนา บัวเพชร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารีนา มะหนิ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ชูศิริ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ คงภักดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์พีระ ทองมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริยา สิทธิสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายอาณัฐ พริกเล็ก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายสุเจนต์ พรหมเหมือน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายธีรเดช ใหญ่บก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายศุภกร กตาธิการกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายศรัณย์วิช บุษบา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายกฤษดา สุวรรณการณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายวรวรรธก์ สุขใส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายฉัตรชัย สุนทะโก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวปรียา จันทรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางวรญา ไชยบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวอรวรรณ ธนูศร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายวทัญญู ชูประจิตต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
34
อื่น ๆ
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
480
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 120,000ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การจัดกิจกรรม
[6/6/2562-7/6/2562] | [6/6/2562-7/6/2562]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : การจัดกิจกรรม ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 25/07/2562
ค่าใช้จ่าย : 120,000 บาท   ผู้รับบริการ : 554 คน

   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ สมาคมฟิสิกส์ไทย จัดการประชุม The Siam Physics Congress 2019 (SPC2019) ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิชาการในวงการฟิสิกส์ โดยมีนักฟิสิกส์เข้าร่วมกว่า 500 คน การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.บุญรักษา สุนทรธรรม นายกสมาคมฟิสิกส์ไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และ อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงานประชุม กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการนำเสนอผลงานวิชาการ และการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านฟิสิกส์ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ Physics beyond disruption society ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา

https://www.sci.tsu.ac.th/detail.php?id_list=1200&aNum=20190607091337


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า