Avatar
18 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ การพัฒนาศักยาพการวิจัยด้านฟิสิกส์สู่ระดับสากล บนฐานการจัดการประชุมวิชาการ

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 182

อาจารย์ ดร ธนพล อยู่เย็น
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
เบอร์โทร :
มือถือ 0813002349
E-mail : dek_doi_2548@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ300,000งบประมาณที่ได้รับ120,000
วัตถุประสงค์1. ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยด้านฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
2. สร้างเครือข่ายวิจัยด้านฟิสิกส์ในระดับสากล
3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191301645371.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 420 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 120,000ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การจัดกิจกรรม
[6/6/2562-7/6/2562] | [6/6/2562-7/6/2562]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : การจัดกิจกรรม ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 25/07/2562
ค่าใช้จ่าย : 120,000 บาท   ผู้รับบริการ : 554 คน

   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ สมาคมฟิสิกส์ไทย จัดการประชุม The Siam Physics Congress 2019 (SPC2019) ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิชาการในวงการฟิสิกส์ โดยมีนักฟิสิกส์เข้าร่วมกว่า 500 คน การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.บุญรักษา สุนทรธรรม นายกสมาคมฟิสิกส์ไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และ อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงานประชุม กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการนำเสนอผลงานวิชาการ และการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านฟิสิกส์ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ Physics beyond disruption society ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา

https://www.sci.tsu.ac.th/detail.php?id_list=1200&aNum=20190607091337


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า