Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการย่อยที่ 2.5 โครงการค่ายนักคอมพิวเตอร์ Computer Camp (ภายใต้โครงการ เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผ่านพี่สู่น้อง)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 180

อาจารย์ ดรวิสิทธิ์ บุญชุม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทร :
มือถือ 0830643078
E-mail : visit@tsu.ac.th
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ57,400งบประมาณที่ได้รับ36,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักคอมพิวเตอร์ เช่น ด้านการเขียนโปรแกรมบนมือถือ (Mobile Programming) การสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic) การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming) และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of things)เป็นต้น
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียง ผลงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191301622531.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201910211455371.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นางสาวไซตน อาแว | | :
1. นางสาวนัสริน มาแล โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ (จ.นราธิวาส) | โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ (จ.นราธิวาส) | :
1. นางสาวญัฟนี นอรอเอ โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ (จ.นราธิวาส) | | :
1. นางสาวมุสลีฮา กาหลง โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ (จ.นราธิวาส) | | :
1. นางสาวซูรียานี เชยมาน โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ (จ.นราธิวาส) | | :
1. นายฮาดี เซ็งโต๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ (จ.นราธิวาส) | | :
1. นายอามีน ดือเระ โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ (จ.นราธิวาส) | | :
1. นายนอีม หลง โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ (จ.นราธิวาส) | | :
1. นายซูลกิฟลี แยนา โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ (จ.นราธิวาส) โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ (จ.นราธิวาส) | | :
1. นายอีลฮัม ยามะแอ โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ (จ.นราธิวาส) | | :
1. นายซูกิฟลี เจ๊ะบู โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ (จ.นราธิวาส) | | :
1. นายอาฟฮิม ยะโก๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ (จ.นราธิวาส) | | :
1. นายอามาน เปาะหะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ (จ.นราธิวาส) | | :
1. นายนบิล โต๊ะนากายอ โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ (จ.นราธิวาส) | | :
1. นายอัมรีย์ มูซอ โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ (จ.นราธิวาส) | | :
1. นางสาวปลื้มจิตต์ วารีชล โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ (จ.สงขลา) | | :
1. นายภัคธร แสวงผล โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ (จ.สงขลา) | | :
1. นางสาววรรณี หมัดอะดัม โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ (จ.สงขลา) | | :
1. นางสาวสุวรรณา อาหรับ โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ (จ.สงขลา) | | :
1. นางสาวอามานี บิลเต๊ะ โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ (จ.สงขลา) | | :
1. นางสาวสุวรรณี อาหรับ โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ (จ.สงขลา) | | :
1. นายอันซอส ขัณฑสุนทรไกร โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ (จ.สงขลา) | | :
1. นางสาวศิรภัสสร พลายด้วง โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ (จ.นครศรีธรรมราช) | | :
1. นางสาวปิ่นประภาภรณ์ หรมพันใจ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ (จ.นครศรีธรรมราช) | | :
1. นางสาวเบญจมาภรณ์ คงตุก โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ (จ.นครศรีธรรมราช) | | :
1. นางสาวกัลยวรรธน์ พรมกลั้ง โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ (จ.นครศรีธรรมราช) | | :
1. นางสาวณัฐธยาน์ เอียดมี โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ (จ.นครศรีธรรมราช) | | :
1. นายวิษณุ ชัยวิชิต โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม (จ.นครศรีธรรมราช) | | :
1. นายจีรศักดิ์ ตรีโชติ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม (จ.นครศรีธรรมราช) | | :
1. นายเกรียงศักดิ์ เกื้อสุข โรงเรียนนาขยาดวิทยาการ (จ.พัทลุง) | | :
1. นายทินภัทร เรืองพุทธ โรงเรียนนาขยาดวิทยาการ (จ.พัทลุง) | | :
1. นายธนพล มลิวัลย์ โรงเรียนนาขยาดวิทยาการ (จ.พัทลุง) | | :
1. นางสาวสุภัสรา เขียวแก้ว โรงเรียนนาขยาดวิทยาการ (จ.พัทลุง) | | :
1. นางสาวขวัญฤดี ปานอินทร์ โรงเรียนนาขยาดวิทยาการ (จ.พัทลุง) | | :
1. นางสาวจิรัญญา นวลแก้ว โรงเรียนนาขยาดวิทยาการ (จ.พัทลุง) | | :
1. นายเจ๊ะอาซีน ม่องพร้า โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ (จ.สตูล) | | :
1. นายธนาคาร คงไฝ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ (จ.สตูล) | | :
1. นายธัญยบูรณ์ พุทธชอบ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ (จ.สตูล) | | :
38
บุคลากร
1. ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | | :
1. ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | | :
1. อ.ดร.คณิดา สินใหม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | | :
1. อ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | | :
1. นายกฤษดา สุวรรณการณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | | :
1. อ.ดร.ณภัทร แก้วพิบาล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | | :
5
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
1. นางสุนันทา ผกากรอง | | :
1. นางสุดเหด หมัดอะดัม | | :
1. นายวิโรจน์ พิเคราะห์ | | :
1. นายอาหะมะ เจ๊ะหลง | | :
1. นายไพศาล แวกือจิ | | :
5
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 36,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. จัดกิจกรรม
[24/8/2562-25/8/2562] | [24/8/2562-25/8/2562]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรม ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 30/08/2562
ค่าใช้จ่าย : 36,000 บาท   ผู้รับบริการ : 56 คน

       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการค่ายนักคอมพิวเตอร์ ค่าย 1 เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีน้องๆ ม.ปลาย จำนวน 38 คน จาก 6 โรงเรียน เข้าร่วม 

ชมภาพกิจกรรม https://bit.ly/2L5FexG


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -