Avatar
18 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการย่อยที่ 2.5 โครงการค่ายนักคอมพิวเตอร์ Computer Camp (ภายใต้โครงการ เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผ่านพี่สู่น้อง)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 180

อาจารย์ ดรวิสิทธิ์ บุญชุม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทร :
มือถือ 0830643078
E-mail : visit@tsu.ac.th
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ57,400งบประมาณที่ได้รับ36,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักคอมพิวเตอร์ เช่น ด้านการเขียนโปรแกรมบนมือถือ (Mobile Programming) การสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic) การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming) และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of things)เป็นต้น
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียง ผลงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191301622531.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า