Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 18

นายอัฏฐพล เทพยา
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง
เบอร์โทร :074317619
มือถือ 0857972309
E-mail : autta_decor@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ44,200งบประมาณที่ได้รับ30,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ได้พัฒนาทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านการออกแบบ
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ศักยภาพด้านวิชาการทางด้านทัศนศิลป์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3. เพื่อบูรณาการโครงการเข้ากับการเรียนการสอนรายวิชาที่สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด1. ด้านผลผลิต (Output)
1.1 ผลงานการออกแบบ จ านวน 20 ผลงาน และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 5 ผลงาน
2. ด้านผลลัพธ์ (Outcome)
2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์
2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิยาลัยกับองค์กรกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
2.3 เกิดองค์ความรู้และผลงานด้านการออกแบบ
2.4 มีการบูรณาการการจัดโครงการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน
3. ด้านผลกระทบ (Impact)
เกิดองค์ความรู้ เทคนิค รูปแบบต่างๆ และกระตุ้นให้นิสิตและผู้สนใจทั่วไปในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านการออกแบบ
ข้อเสนอโครงการ2017751428221.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์2017713154401.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 20 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย2048
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ9090
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ90100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท3000028911
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ9091
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ9092
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. 1.ขออนุมัติงบประมาน/โครงการ
[3/10/2559-14/10/2559] | [20/1/2560-31/1/2560]

2. 2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและประชุมวางแผน
[2/1/2560-13/1/2560] | [6/2/2560-17/2/2560]

3. 3.การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ
[16/1/2560-17/2/2560] | [1/1/2560-10/2/2560]

4. 4.ดำเนินกิจกรรม/แสดงผลงาน
[17/2/2560-17/3/2560] | [16/2/2560-3/4/2560]

5. 5.รายงานการใช้จ่ายงบประมาน
[20/3/2560-31/3/2560] | [9/3/2560-9/3/2560]

6. 6.รายงานรูปเล่มผลการดำเนินงานโครงการฯ/ วิเคราะห์ความคุ้มทุนในการดำเนินงานโครงการในปี ถัดไป
[3/4/2560-21/4/2560] | [1/3/2560-5/6/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : 1.ขออนุมัติงบประมาน/โครงการ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 11/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

1. ดำเนินการขออนุมัติโครงการ/งบประมารการดำเนินงานโครงการ/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โครงการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน  ตามหนังสือที่ ศธ 64.15/100  ลงวันที่  20  มกราคม  2560


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : 2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและประชุมวางแผน ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 11/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างตาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน  ตามคำสั่งคณะศิลปกรรมศาสตร์  ที่ 005/2560


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : 3.การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 11/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  มีความประสงค์ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   โดยมีลักษณะการดำเนินงานบริการวิชาการโดยการจัดฝึกอบรม สัมมนา  การออกแบบตราสินค้า   การให้คำปรึกษาทางวิชาและวิชาชีพ  ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้  ภายใต้ชื่อ “ โครงการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน”    เป็นโครงการเชิงพัฒนาที่เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ซึ่งในปีนี้  กำหนดเป้าหมาย  ณ  ชุมชนตำบลท่าข้าม  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลท่าข้าม  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคคลทั่วไปที่สนใจการพัฒนาด้านรูปแบบทางด้านบรรจุภัณฑ์   เพื่อการสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สินค้า/ผลิตภัณฑ์ในชุมชุมสามารถแข่งขันในตลาดให้มีความทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชน     ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน  จะได้รับการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม  ความรู้ความสามารถเสริมความชำนาญทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น    


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : 4.ดำเนินกิจกรรม/แสดงผลงาน ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 11/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  สาขาวิชาทัศนศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์    เป็นศูนย์กลางในการเข้าสู่ชุมชน ด้วยความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ในการดำเนินงานโครงการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน  ในระหว่างวันที่  16 – 17  กุมภาพันธ์  2560  ณ  ชุมชนตำบลท่าข้าม  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา   และกำหนดส่งต้นแบบผลงานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบ  ในวันที่  3  เมษายน  2560  ถือเป็นการสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการ  

กระบวนการการดำเนินงานโครงการ

          3.1  กำหนดรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์   โครงการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน  โดยมีลักษณะรูปแบบใช้การบรรยาย การสาธิต  การออกแบบบรรจุภัณฑ์/การออกแบบกราฟิค  และการฝึกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์/การออกแบบกราฟิค

          3.2   การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปฏิบัติจริงการสร้างสรรค์งานการออกแบบรรจุภัณฑ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชนกับวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบกราฟิคมาถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ/อบรม 

          3.3   ผู้เข้าร่วมโครงการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน

                   3.3.1  รับฟังการบรรยาย และการสาธิต  การออกแบบบรรจุภัณฑ์/ออกแบบกราฟิคและการพัฒนาทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์/การออกแบบกราฟิค     

                   3.3.2  ฝึกปฏิบัติ  กระบวนการ  เทคนิค  รูปแบบต่าง ๆ  จากการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ, ด้านแบบบรรจุภัณฑ์/การออกแบบกราฟิค 

          3.4  ผู้เข้าร่วมโครงการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน   ฟังการวิพากษ์ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวิทยากร


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : 5.รายงานการใช้จ่ายงบประมาน ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 11/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ตามบันทึกข้อความ  ที่ ศธ 64.15/0100  ลงวันที่  9  มีนาคม  2560  เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและขออนุมัติเบิกเงินโครงการการสร้่างตราสินค้าและบรรจุภัณพ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 6. ชื่อกิจกรรม : 6.รายงานรูปเล่มผลการดำเนินงานโครงการฯ/ วิเคราะห์ความคุ้มทุนในการดำเนินงานโครงการในปี ถัดไป ผู้รายงาน : น.ส.ศิริวรรณา กราปัญจะ วันที่รายงาน : 20/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน  มีการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และจัดส่งให้ ภารกิจบริการวิชาการฝ่ายวิชาการ หนังสือ ลงวันที่  20 มิถุนายน 2560 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -