Avatar
25 กันยายน 2560 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนายอัฏฐพล เทพยา
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง
เบอร์โทร :074317619
มือถือ 0857972309
E-mail : autta_decor@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ44,200งบประมาณที่ได้รับ30,000
วัตถุประสงค์9.1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ได้พัฒนาทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านการออกแบบ
9.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ศักยภาพด้านวิชาการทางด้านทัศนศิลป์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9.3 เพื่อบูรณาการโครงการเข้ากับการเรียนการสอนรายวิชาที่สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด2.1 ด้านผลผลิต (Output)
12.1.1 ผลงานการออกแบบ จ านวน 20 ผลงาน และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 5 ผลงาน
12.2 ด้านผลลัพธ์ (Outcome)
12.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์
12.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิยาลัยกับองค์กรกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของ
ชุมชน และพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
12.2.3 เกิดองค์ความรู้และผลงานด้านการออกแบบ
12.2.4 มีการบูรณาการการจัดโครงการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน
12.3 ด้านผลกระทบ (Impact)
เกิดองค์ความรู้ เทคนิค รูปแบบต่างๆ และกระตุ้นให้นิสิตและผู้สนใจทั่วไปในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านการ
ออกแบบ
ข้อเสนอโครงการ2017751428221.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์2017713154401.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 20 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า