Avatar
18 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการย่อยที่ 2.3 การถ่ายทอดความรู้ จากเคมีและเคมีอุตสาหกรรมสู่ครัวเรือน (ภายใต้โครงการ เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผ่านพี่สู่น้อง)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 179

ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
เบอร์โทร :
มือถือ
E-mail : psumanatrakul@gmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ102,500งบประมาณที่ได้รับ26,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างบัณฑิตความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติการ และมีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ผู้อื่น
2. เพื่อให้นักเรียนและครูเล็งเห็นถึงความสำคัญ มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการลงมือปฏิบัติ แนวทางการพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานขององค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนอย่างยั่งยืน
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนและการนำองค์ความรู้มาใช้จริงของมหาวิทยาลัยทักษิณแก่กลุ่มเป้าหมายที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191301611551.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 260 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า