Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการย่อยที่ 2.2 โครงการซิกมา ต้นกล้าสถิติ (ภายใต้โครงการ เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผ่านพี่สู่น้อง) (ยกเลิกโครงการ)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 178

อาจารย์ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ
เบอร์โทร :
มือถือ
E-mail : ypreedaporn@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ45,000งบประมาณที่ได้รับ26,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อวิชาสถิติให้แก่นักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย ซึ่งกำลังจะก้าวสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191301557211.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 125 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า