Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการย่อยที่ 2.1 โครงการต้นกล้าสิ่งแวดล้อมกับลูกปลาพันธุ์ใหม่ (ภายใต้โครงการ เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผ่านพี่สู่น้อง)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 177

ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิงแวดล้อม
เบอร์โทร :
มือถือ 0980155341
E-mail : jamjun2508@yahoo.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ100,000งบประมาณที่ได้รับ40,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างประสบการณ์การทำกิจกรรมให้แก่นิสิตปัจจุบันของสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อันนำไปสู่การเพิ่มจำนวนนิสิต
2. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191301540581.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201910885761.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 90 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นางสาวจิรัชฏนันท์ ยิ้มสง โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง | | :
1. นางสาวมณฑิตา ช่วยเกิด โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง | | :
1. นางสาวจุฑากาญจน์ คงแก้ว โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง | | :
1. นายปัณณวัฒน์ ประมวลศิลป์ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง | | :
1. นางสาวศิศิธร ชุมพล โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข | | :
1. นางสาวรัชรินทร์ ทองย้อย โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข | | :
1. นายวรัญชิต มิดเดช โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข | | :
1. นายเชมชาติ สีอ่อน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข | | :
1. นายพิสิษฐ์ชัย แซ่ฮ่อง โรงเรียนน้ำผุด | | :
1. นายสรวิศ ซื้อจ้าง โรงเรียนน้ำผุด | | :
1. นางสาวอรอุมา เกื้อคง โรงเรียนน้ำผุด | | :
1. นางสาวจิรัชฏนันท์ ยิ้มสง โรงเรียนน้ำผุด | | :
1. นางสาวพิมพ์มาดา โชติรัตน์ โรงเรียนน้ำผุด | | :
1. นางสาวเพ็ญนภา สิงเกิด โรงเรียนน้ำผุด | | :
1. นางสาวศิริพร หมุนแทน โรงเรียนน้ำผุด | | :
1. นางสาวศุภวรรณ ถิ่นนา โรงเรียนน้ำผุด | | :
1. นางสาวขัตติญาณี นุ่นขาว โรงเรียนน้ำผุด | | :
1. นางสาวสุภรัตน์ เพ็งด้วง โรงเรียนน้ำผุด | | :
1. นายธนวิทย์ จูทัศน์ โรงเรียนน้ำผุด | | :
1. นางสาวมาริษา บุญเจริญ โรงเรียนน้ำผุด | | :
1. นางสาวกิตติยา สงรักษา โรงเรียนน้ำผุด | | :
1. นางสาวธิดารัตน์ ทองเพิ่ม โรงเรียนน้ำผุด | | :
1. นางสาวศิริพร บุญพาฤทธิ์ โรงเรียนบางดีวิทยาคม | | :
1. นางสาวเสาวนีย์ หิรัญนุกูลกิจ โรงเรียนบางดีวิทยาคม | | :
1. นางสาวอริสา จันทร์มณี โรงเรียนบางดีวิทยาคม | | :
1. นางสาวพิชญาภา ชูเมือง โรงเรียนบางดีวิทยาคม | | :
1. นางสาวศตายุ ส่งเสน โรงเรียนบางดีวิทยาคม | | :
1. นายวุฒิชัย ฮ่างเด็ก โรงเรียนบางดีวิทยาคม | | :
1. นางสาวลดาวัลย์ รักสิทธิ โรงเรียนบางดีวิทยาคม | | :
1. นางสาวธิตมา บุญลือเลิศ โรงเรียนบางดีวิทยาคม | | :
1. นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์สว่าง โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ | | :
1. นางสาวนภัสวรรณ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ | | :
1. นางสาววาสิตา หนูโหยบ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ | | :
1. นางสาวสิริยากร จิตรคงสง โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ | | :
1. นางสาวพิณทิพย์ ลงทอง โรงเรียนห้วยยอด | | :
1. นางสาวพศิกา ทองนพ โรงเรียนห้วยยอด | | :
1. นางสาววิไลลักษณ์ บุญวิจิตร์ โรงเรียนห้วยยอด | | :
1. นางสาวอภิสรา เทพอักษร โรงเรียนห้วยยอด | | :
1. นางสาวสุธิษา เกื่ออาษา โรงเรียนสทิงพระวิทยา | | :
1. นางสาวณัฐนริน อารมณ์ โรงเรียนสทิงพระวิทยา | | :
1. นางสาวพรรณวิภา เขียวมาก โรงเรียนสทิงพระวิทยา | | :
1. นางสาวจันธิดา มณียม โรงเรียนสทิงพระวิทยา | | :
56
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
1. คุณครูบุญศิริ เชษฐศิริพงศ์ ห้วยนางราษฎร์บำรุง | | :
1. คุณครูอรสา ธนกิติธรรม สวัสดิ์รัตนาภิมุข | | :
1. คุณครูเกียรติกานต์ ก้องกุล น้ำผุด | | :
1. คุณครูสุภัคกนก ชัยเต็ม บางดีวิทยาคม | | :
1. คุณครูสุกัญญา อินทนะนก หารเทารังสีประชาสรรค์ | | :
1. คุณครูว่าที่ ร.ต.กร ดีแก้ว ห้วยยอด | | :
1. ครูประเสริฐ ผ่องใส สทิงพระวิทยา | | :
1. คุณครูมยุรา แซ่ฉิ้น ทุ่งหว้าวรวิทย์ | | :
1. คุณครูสิริพรรณ เกิดแก้ว ตรังคริสเตียนศึกษา | | :
1. คุณครูนภวรรณ มัณยานนท์ สตรีปากพนัง | | :
9
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 40,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. จัดกิจกรรม
[24/8/2562-25/8/2562] | [24/8/2562-25/8/2562]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรม ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 30/08/2562
ค่าใช้จ่าย : 40,000 บาท   ผู้รับบริการ : 116 คน

        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดค่ายต้นกล้าสิ่งแวดล้อมกับลูกปลาพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 กำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 -25 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ม มหาวิทยาลัยทักษิณ และ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง มีผู้เข้าร่วม ทั้หมด 116 คน ประกอบด้วย นักเรียนและครูจาก 9 โรงเรียน จำนวน 69 คน วิทยากรคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 คน และนิสิตพี่เลี้ยง จำนวน 32 คน  โดยมีหัวข้อการอบรม อาทิ ปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์การประมงฯ กิจกรรม TSU TOUR แลเลยามเย็น แสงแรก Get to know TSU เป็นต้น 

ชมภาพกิจกรรมจาก facebook  https://bit.ly/2L6nCBK 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -