Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 176

ดร.นิรมล จันทรชาติ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะ
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0993586131
E-mail : juntarac1@gmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ245,000งบประมาณที่ได้รับ200,000
วัตถุประสงค์1. สร้างความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชน
2.เผยแพร่งานด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และองค์ความรู้ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน แก่เยาวชน
3.เผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานในงานดังกล่าว
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191301521311.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์2019108850331.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 4000 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. โรงเรียนประชาวิทยา ตรัง | | :
1. โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม พัทลุง | | :
1. โรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพที่150 พัทลุง | | :
1. อนุบาลเสริมปัญญา พัทลุง | | :
1. โรรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในประอุปภัมภ์ฯ ภูเก็ต | | :
1. เทศบาล4มหาราช กระบี่ | | :
1. เทศบาล2 คลองจิหลาด กระบี่ | | :
1. อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" นครศรีธรรมราช | | :
1. อนุบาลตรัง ตรัง | | :
1. อนุบาลสุวรรณภักดี พัทลุง | | :
1. วัดจันดี นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียนห้วยศรีเกษร พัทลุง | | :
1. เทศบาลตำบลนาทวี สงขลา | | :
1. โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี พัทลุง | | :
1. ห้วยยอด ตรัง | | :
1. นาขยาดวิทยาคาร พัทลุง | | :
1. บูรระพัทศึกษา พัทลุง | | :
1. โรงเรียนเรวดีพัทลุง พัทลุง | | :
1. วัดท่าเสม็ด นครศรีธรรมราช | | :
1. เขาชัยสน พัทลุง | | :
1. บ้านบ่อทราย พัทลุง | | :
1. นิคมควนขนุนวิทยา พัทลุง | | :
1. บ้านควนเงิน นครศรีธรรมราช | | :
1. ฉลองรัฐพิเศษ นครศรีธรรมราช | | :
1. ปัญญสรธรรมมูลนิธิ นครศรีธรรมราช | | :
1. บ้านสำนักกอ พัทลุง | | :
1. อารียาศึกษา พัทลุง | | :
1. ชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช | | :
1. บ้านคลองขวด สงขลา | | :
1. บ้านนาวง พัทลุง | | :
1. พัทลุงคริตเตียน พัทลุง | | :
1. ชะอวดวิทยา นครศรีธรรมราช | | :
1. คลองท่อมราษร์รังสรรค์ กระบี่ | | :
1. โรงเรียนกุลาศึกษา นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียนกุลวดีศึกษา นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม สงขลา | | :
1. โรงเรียนบ้านท่าช้าง พัทลุง | | :
1. โรงเรียนบ้านมดตะนอย ตรัง | | :
1. โรงเรียนวิทย์ปัญญา พัทลุง | | :
1. โรงเรียนป่าพะยอม พัทลุง | | :
1. โรงเรียนวัดพระเกิด พัทลุง | | :
5780
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 200,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชุมเตรียมงาน
[2/8/2562-2/8/2562] | [2/8/2562-2/8/2562]

2. ประชุมเตรียมงาน
[14/8/2562-14/8/2562] | [14/8/2562-14/8/2562]

3. จัดกิจกรรม
[18/8/2562-20/8/2562] | [18/8/2562-20/8/2562]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ประชุมเตรียมงาน ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 12/08/2562
ค่าใช้จ่าย : 2,500 บาท   ผู้รับบริการ : 50 คน

   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 256 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม SC1218 และ SC216 ประกอบด้วย

    1. คณะกรรมการชุดการแข่งขันทักษะ จำนวน 14 กิจกรรม  

    2. คณะกรรมการชุดดำเนินงานการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 14 ฝ่าย 

    3. ตัวแทนสโมสรนิสิต คณะวิทยาสาสตร์  

 

  


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : ประชุมเตรียมงาน ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 12/08/2562
ค่าใช้จ่าย : 1,500 บาท   ผู้รับบริการ : 50 คน

   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 256 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม SC1218 และ SC216 ประกอบด้วย

    1. คณะกรรมการชุดการแข่งขันทักษะ จำนวน 14 กิจกรรม  

    2. คณะกรรมการชุดดำเนินงานการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 14 ฝ่าย 

    3. ตัวแทนสโมสรนิสิต คณะวิทยาสาสตร์  

 

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรม ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 30/08/2562
ค่าใช้จ่าย : 196,000 บาท   ผู้รับบริการ : 5780 คน

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเภทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 มีกิจกรรมพิธีถวายสักการะพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย รัชการที่ 4 ณ ลานพระบรมรูปรัชการที่ 4 อาคาร SC1 และในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมี อ.ดร.ธนพันธุ์  ปัทมานนท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานดังกล่าว ณ เวทีกิจกรรมกลาง อาคาร SC2 และเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน อาทิ ผลงานและรางวัลเกียรติยศ นิสิตและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานทั้ง 3 วัน รวมทั้งสิ้น จำนวน 5780 คน ประกอบด้วย นักเรียนที่เข้าเยี่ยมชมงานจำนวน 4,786 คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน จำนวน 994 คน โดยมีกิจกรรม" ไฮไลท์ AR Book ถังขยะอัจฉริยะ การจำลองแบบ Simulation นิทรรศการยุง....ร้ายกว่าเสือ นิทรรศการ Overall with Solar cell (รอบรู้เรื่องเซลล์แสงอาทิตย์) นิทรรศการ Micro plastics ภัยเงียบจากขยะทะเล การสาธิตผลิตไฟฟ้าด้วยสารละลายที่เตรียมได้จากครัวเรือน การสาธิตการผลิตไบโอดีเซลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาจากของเหลือทิ้ง กิจกรรม เด็ก ม.ขอขวด การทำปุ๋ยใส้เดือน การสร้างถังขยะรูปปลาและขยะทะเล กิจกรรมจากโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ โดยมี อาจารย์ ดร.นิรมล  จันทรชาติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้กำกับดูแลการจัดงานดังกล่าว

https://www.sci.tsu.ac.th/detail.php?id_list=1242&aNum=20190823022648


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -