Avatar
23 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 176

ดร.นิรมล จันทรชาติ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะ
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0993586131
E-mail : juntarac1@gmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ245,000งบประมาณที่ได้รับ200,000
วัตถุประสงค์1. สร้างความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชน
2.เผยแพร่งานด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และองค์ความรู้ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน แก่เยาวชน
3.เผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานในงานดังกล่าว
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191301521311.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 4000 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 4,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชุมเตรียมงาน
[2/8/2562-2/8/2562] | [2/8/2562-2/8/2562]

2. ประชุมเตรียมงาน
[14/8/2562-14/8/2562] | [14/8/2562-14/8/2562]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ประชุมเตรียมงาน ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 12/08/2562
ค่าใช้จ่าย : 2,500 บาท   ผู้รับบริการ : 50 คน

   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 256 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม SC1218 และ SC216 ประกอบด้วย

    1. คณะกรรมการชุดการแข่งขันทักษะ จำนวน 14 กิจกรรม  

    2. คณะกรรมการชุดดำเนินงานการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 14 ฝ่าย 

    3. ตัวแทนสโมสรนิสิต คณะวิทยาสาสตร์  

 

  


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : ประชุมเตรียมงาน ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 12/08/2562
ค่าใช้จ่าย : 1,500 บาท   ผู้รับบริการ : 50 คน

   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 256 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม SC1218 และ SC216 ประกอบด้วย

    1. คณะกรรมการชุดการแข่งขันทักษะ จำนวน 14 กิจกรรม  

    2. คณะกรรมการชุดดำเนินงานการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 14 ฝ่าย 

    3. ตัวแทนสโมสรนิสิต คณะวิทยาสาสตร์  

 

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -