Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ การพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ สหพันธ์กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 175

อาจารย์ ดรนิจกานต์ หนูอุไร
สังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
เบอร์โทร :1831
มือถือ 0887834801
E-mail : nitchakarn156@gmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ411,000งบประมาณที่ได้รับ83,000
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์สำหรับการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ สหพันธ์กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองเขารูปช้างตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191301448411.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201910151541151.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
50
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย5065
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8088
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท95100
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8080
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8091
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 15,600ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 67,400

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. สำรวจรูปแบบการจัดจำหน่ายสินค้าและประเมินศักยภาพการขายสินค้าของกลุ่มอาชีพ
[1/2/2562-30/4/2562] | [27/2/2562-30/4/2562]

2. พัฒนาสื่อสังคมออนไลน์
[1/5/2560-31/7/2560] | [7/6/2562-7/6/2562]

3. ถ่ายทอดการใช้สื่อสังคมออนไลน์
[1/8/2562-30/9/2562] | [18/9/2562-18/9/2562]

4. -
[1/6/2560-1/6/2560] |
5. -
[1/3/2562-1/3/2562] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : สำรวจรูปแบบการจัดจำหน่ายสินค้าและประเมินศักยภาพการขายสินค้าของกลุ่มอาชีพ ผู้รายงาน : ดร.นิจกานต์ หนูอุไร วันที่รายงาน : 19/03/2562
ค่าใช้จ่าย : 15,600 บาท   ผู้รับบริการ : 45 คน

กิจกรรมการสำรวจรูปแบบการจัดจำหน่ายสินค้าและประเมินศักยภาพสินค้าสำหรับการขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มอาชีพ

  โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และเก็บข้อมูลของกลุ่มอาชีพในการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อคัดเลือกกลุ่มอาชีพเข้าร่วมโครงการในการพัฒนาช่องทางการขายและการสื่อสารการตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 35 คน และในการเก็บข้อมูลกลุ่มอาชีพจำนวน 21 แห่ง มีการขายสินค้าผ่านภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัด โดยกลุ่มอาชีพส่วนหนึ่งมีช่องทางในการขายและการสื่อสารการตลาดผ่าน facebook Line แล้ว แต่ยังไม่เป็นช่องทางหลักในการจำหน่ายและการสื่อสารการตลาด จึงมีความจำเป็นและความต้องการของกลุ่มอาชีพในการยกระดับช่องทางการจำหน่ายและการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมนี้ ได้มีการคัดเลือกกลุ่มอาชีพ จำนวน 10 กลุ่มเพื่อพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ ดังนี้

1.กลุ่มน้ำพริก

2. กลุ่มกะปริแปรรูป

3. กลุ่มขนมไทยโบราณ

4. บ้านขนมปุยนุ่น

5. กลุ่มขนมไทยแปรรูป

6. โดนไข่

7. ไทยเบเกอร์รี่

8. กลุ่มขนมเจาะหู

9. กลุ่มเบเกอร์รี่

10 กลุ่มขนมกะหรี่ปั๊ป


ปัญหา/อุปสรรค : -ในการจัดการประชุมเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ จำเป็นต้องใช้เวลาในช่วงวันที่กลุ่มอาชีพมีการดำเนินกิจกรรมในกลุ่ม เช่น ขายสินค้า ผลิตสินค้า ทำให้กลุ่มอาชีพบางกลุ่มไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่กำหนดการอบรมได้ จึงทำให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย
แนวทางแก้ไข : -ในการที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย เนื่องจากติดภารกิจของกลุ่มอาชีพ เช่น การผลิตสินค้า การค้าขาย ทำให้ผู้ดำเนินโครงการต้องลงพื้นที่ไปยังกลุ่มอาชีพ ในการเก็บข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของกลุ่มอาชีพ

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : พัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ ผู้รายงาน : ดร.นิจกานต์ หนูอุไร วันที่รายงาน : 15/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 41,000 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

การพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ สหพันธ์กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ช้าง โดยมีการจัดจ้างพัฒนาสื่อออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์  บัดนี้ได้มีการส่งมองงานดังกล่าวในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : พัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ ผู้รายงาน : ดร.นิจกานต์ หนูอุไร วันที่รายงาน : 15/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 14,400 บาท   ผู้รับบริการ : 45 คน

ผลการดำเนินงาน

การพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ สหพันธ์กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ให้แก่กลุ่มอาชีพ โดยมีผู้เข้าร่วม 45 คน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : ถ่ายทอดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผู้รายงาน : ดร.นิจกานต์ หนูอุไร วันที่รายงาน : 15/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 12,000 บาท   ผู้รับบริการ : 65 คน

ผลการดำเนินงาน

โครงการการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ สหพันธ์กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองเขารูปช้างกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การใช้สื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 65 คน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -