Avatar
23 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มอาชีพสมาชิกสหพันธ์กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 174

อาจารย์ ดรนิจกานต์ หนูอุไร
สังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
เบอร์โทร :1831
มือถือ 0887834801
E-mail : nitchakarn156@gmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ135,600งบประมาณที่ได้รับ220,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาตราสินค้าของกลุ่มอาชีพ สมาชิกสหพันธ์กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
2. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ สมาชิกสหพันธ์กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191301431511.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
50
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
จำนวนผู้รับบริการราย50
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท95
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 15,600ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การลงสำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ
[1/2/2562-28/2/2562] | [25/2/2562-25/3/2562]

2. คัดเลือกสินค้าสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
[1/3/2562-31/3/2562] |
3. พัฒนาตราสินค้า
[1/4/2562-30/4/2562] |
4. พัฒนาบรรจุภัณฑ์
[1/5/2562-31/8/2562] |
5. ถ่ายทอดความรู้ไปสู่กลุ่มอาชีพ
[1/9/2562-30/9/2562] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : การลงสำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ ผู้รายงาน : ดร.นิจกานต์ หนูอุไร วันที่รายงาน : 19/03/2562
ค่าใช้จ่าย : 15,600 บาท   ผู้รับบริการ : 45 คน

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพเพื่อประเมินศักยภาพของผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการพัมนาผลิตภัณฑ์

ในการจัดโครงการเพื่อสำรวจข้อมูลและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยในวันดังกล่าว ได้มีการลงนาม ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและเทศบาลเมืองเขารูปช้างในการบริการวิชาการให้แก่กลุ่มอาชีพ ซึ่งจากการจัดโครงการพบว่า กลุ่มอาชีพที่สนใจในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีท้ังหมด 23 กลุ่มอาชีพ และคัดเลือกเข้าโครงการจำนวน 11 กลุ่มอาชีพ ดังนี้

1. กลุ่มน้ำพริก

2. กลุ่มกะปิแปรรูป

3. กลุ่มขนมไทยโบราณ

4. บ้านขนมปุยนุ่น

5. ขนมไทยแปรรูป

6. โดนไข่

7. ไทยเบเกอร์รี่

8. กลุ่มขนมเจาะหู

9. กลุ่มเบเกอร์รี่

10 ขนมกะหรี่ปั๊ป

11 กลุ่มเบเกอร์รี่

ซึ่งทั้ง 11 กลุ่มอาชีพ จะมีการดำเนินการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าต่อไป


ปัญหา/อุปสรรค : -จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพราะสมาชิกลุ่มอาชีพไม่สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมในวันที่มีการผลิตสินค้า หรือตรงกับวันที่มีการออกบูธ ตลาดนัด ได้
แนวทางแก้ไข : ลงพื้นที่ไปยังกลุ่มเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า