Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ (GIS DAY 2018)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 171

ดร.นิสากร กล้าณรงค์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0812970303
E-mail : jklanarong@gmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ36,000งบประมาณที่ได้รับ36,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับภูมิศาสตร์แก่นักเรียน และกระตุ้นให้นักเรียน เห็นความสำคัญของภูมิศาสตร์
2. เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ในด้านแผนที่เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แก่ครูอาจารย์ นักเรียน ในระดับมัธยมศึกษา
3. เพื่อสร้างชื่อเสียง เกียรติภูมิ ให้กับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191271419121.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20191025105511.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 300 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า