Avatar
22 มิถุนายน 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการฝึกปฏิบัติดนตรีไทย ครั้งที่ 9

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการรศ.จรินทร์ เทพสงเคราะห์
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์
เบอร์โทร :074443959
มือถือ 0810970793
E-mail : jarin
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ255,000งบประมาณที่ได้รับ110,000
วัตถุประสงค์- เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาปฏิบัติดนตรีไทยให้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในส่วนของการปฏิบัติดนตรี
- เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาปฏิบัติดนตรีไทยได้นำความรู้จากการอบรมไปพัฒนาเยาวชนได้อย่างถูกต้อง ตลอดทั้งสามารถปรับวงส่งประกวดในงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้และงานอื่น ๆ ได้
- เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนหลักสูตร ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) รายวิชาการปรับวงดนตรีไทย สัมมนาดนตรี ทักษะดนตรีไทย ทฤษฎีการดนตรีไทย
ตัวชี้วัด- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85
- การแสดงและสาธิตวิธีการปรับวงดนตรีไทยของผู้ที่เข้าร่วมอบรมกับโครงการ
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 85
ข้อเสนอโครงการ201775937271.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 80 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
1. เทศบาลดอนประดู่ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนวัดหัวควน โรงเรียนวัดไทรพอน โรงเรียนวัดควนเผยอ และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรณโณ โรงเรียนแจ้งวิทยา 074-323854 | jvs_school@hotmail.com | :
1. นายชัยวัฒน์ สอนคง โรงเรียนแจ้งวิทยา 089-549-9665 | jvs_school@hotmail.com | :
1. นางรัชดา แดงโกเมน โรงเรียนบ้านปอเยาะ 080-123-4914 | byada@hotmail.com | :
1. นางไมตรี ทิพาพงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 081-543-2348 | sonkkhla03@vec.mail.go.th | :
1. นางสาวศศิธร เย็นใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 074-311-202 | sonkkhla03@vec.mail.go.th | :
1. นางนิศา ปานสี โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 087-286-5413 | nnisa2237@gmail.com | :
1. นางสาวสิรินดา เจียรบุตร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 098-713-8100 | klubpetschool@gmail.com | :
1. นางสาวมนทิรา มามะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 086-295-9531 | pn_13@outlook.com | :
1. นางสาวนิสรีน จิเขร็ม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 086-958-7200 | traptanee@hotmail.com | :
1. นางสาวกาญจนา ณะหนู โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 064-041-2649 | - | :
1. นางสาวอาพาภรณ์ หมื่นรักษ์ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 088-751-5946 | arpaporn.meu@gmail.com | :
1. นางสมร พูนพนัง หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 081-370-1678 | morn_08@hotmail.com | :
1. นายกันตพงศ์ พรหมมา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 080-524-6650 | kantapong2537@hotmail.com | :
1. นางสาวพัชรินทร์ ปั้นรัตนะ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 082-734-7332 | pacharin7332@gmail.com | :
1. ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 088-790-9294 | - | :
1. นางสาวทิพย์มณี ขุนฤทธิ์ ห้องสมุดวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค | tipmanee.k@rmutsv.ac.th | :
1. นางสาวคณิตตา ระดมกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 092-0129878 | kt_radomkit@hotmail.com | :
1. นางสาวภมรพรรณ ทองตราชู โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 086-2870393 | tessaban2.school@gmail.com | :
1. นางสาวร่มมล สำมะเนี๊ยะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 074-311588 | - | :
1. นางรัชดา แดงโกเมน โรงเรียนบ้านปอเยาะ /080-123-4914 | byada@hotmail.com | :
1. ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 088-790-9294 | arunratv@hotmail.com | :
1. นายสรรชัย สอนกชกร ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 084-195-0498 | sonchai.s1975@yahoo.com | :
1. นางนฤมล อัศวเกศมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 089-198-6520 | usawakesmanee@hotmail.com | :
1. ว่าที่ ร.ต.หญิง อักษราวดี ปัทมสันติวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 093-935-5346 | aksrawadee@hotmail.com | :
1. นางสาวรัชนีกร ทองรักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 09 | | :
1. นางสาวอุไรวรรณ จินดาวงค์ โรงเรียนวัดกระดังงา 089-596-5429 | uraivanjin@gmail.com | :
1. นางชนิกานต์ ชูจินดา โรงเรียนวัดกระดังงา 097-356-0471 | chanikan2514@gmail.com | :
1. นางสาวฟัจญ์รี ลิมาน โรงเรียนวัดกระดังงา 085-079-5952 | killermonkyhero509@gmail.com | :
1. นายศักดิ์ชัย จุลบุญญาสิทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 098-193-6296 | pumalaw@hotmail.com | :
1. น.ส.รัตนาภรณ์ จาติกานนท์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 097-345-1198 | ratanapon_ja@hotmail.com | :
1. นายวสันติ์ สว่างวรรณ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 062-081-1683 | kongor10@hotmail.com | :
1. นางสาวภมรพรรณ ทองตราชู โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 086-287-0393 | tessaban2.school@gmail.com | :
1. นางสาวภานิณี ขุนเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) 089-464-82 | bunnarak14@hotmail.co.th | :
30
นิสิต
1. นิสิตรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่1/2559 และ 2/2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และพัทลุง | | :
50
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการ/งบประมาณในการ ดำเนินงานโครงการ
[1/12/2559-30/12/2559] |
2. วางแผนการดำเนินงาน /จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการดำเนินงานโครงการ
[19/12/2559-16/1/2560] |
เริ่ม : 19/12/2559สิ้นสุด : 16/01/2560
3. ติดต่อประสานงานและจัดเตรียมสถานที่ในการฝึก อบรม
[16/1/2560-6/2/2560] |
4. ติดต่อประสานงานและทำหนังสือเชิญวิทยากร
[23/1/2560-10/2/2560] |
5. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครครูที่สนใจเข้าร่วม โครงการ
[6/1/2560-28/2/2560] |
6. จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรมให้กับครู
[6/1/2560-28/2/2560] |
7. ดำเนินการฝึกอบรม และประเมินโครงการ
[18/4/2560-28/4/2560] |
8. จัดส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายและรายงานการใช้ จ่ายงบประมาณ
[1/5/2560-31/5/2560] |
9. ประเมินผลและจัดส่งรูปเล่มการรายงานผลการดำเนิน งาน/การวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการดำเนินงานปีถัด ไป
[1/5/2560-30/6/2560] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า