Avatar
24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการฝึกปฏิบัติดนตรีไทย ครั้งที่ 9

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการรศ.จรินทร์ เทพสงเคราะห์
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์
เบอร์โทร :074443959
มือถือ 0810970793
E-mail : jarin
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ255,000งบประมาณที่ได้รับ110,000
วัตถุประสงค์- เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาปฏิบัติดนตรีไทยให้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในส่วนของการปฏิบัติดนตรี
- เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาปฏิบัติดนตรีไทยได้นำความรู้จากการอบรมไปพัฒนาเยาวชนได้อย่างถูกต้อง ตลอดทั้งสามารถปรับวงส่งประกวดในงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้และงานอื่น ๆ ได้
- เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนหลักสูตร ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) รายวิชาการปรับวงดนตรีไทย สัมมนาดนตรี ทักษะดนตรีไทย ทฤษฎีการดนตรีไทย
ตัวชี้วัด- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85
- การแสดงและสาธิตวิธีการปรับวงดนตรีไทยของผู้ที่เข้าร่วมอบรมกับโครงการ
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 85
ข้อเสนอโครงการ201775937271.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 80 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
1. เทศบาลดอนประดู่ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนวัดหัวควน โรงเรียนวัดไทรพอน โรงเรียนวัดควนเผยอ และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
30
นิสิต
1. นิสิตรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่1/2559 และ 2/2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และพัทลุง | | :
50
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการ/งบประมาณในการ ดำเนินงานโครงการ
[1/12/2559-30/12/2559] |
2. วางแผนการดำเนินงาน /จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการดำเนินงานโครงการ
[19/12/2559-16/1/2560] |
เริ่ม : 19/12/2559สิ้นสุด : 16/01/2560
3. ติดต่อประสานงานและจัดเตรียมสถานที่ในการฝึก อบรม
[16/1/2560-6/2/2560] |
4. ติดต่อประสานงานและทำหนังสือเชิญวิทยากร
[23/1/2560-10/2/2560] |
5. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครครูที่สนใจเข้าร่วม โครงการ
[6/1/2560-28/2/2560] |
6. จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรมให้กับครู
[6/1/2560-28/2/2560] |
7. ดำเนินการฝึกอบรม และประเมินโครงการ
[18/4/2560-28/4/2560] |
8. จัดส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายและรายงานการใช้ จ่ายงบประมาณ
[1/5/2560-31/5/2560] |
9. ประเมินผลและจัดส่งรูปเล่มการรายงานผลการดำเนิน งาน/การวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการดำเนินงานปีถัด ไป
[1/5/2560-30/6/2560] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า