Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการพัฒนาเครือข่ายครูสังคมศึกษาภาคใต้..ครั้งที่ 9

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 169

ดร.ฐากร สิทธิโชค
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์
เบอร์โทร :074317600,1611
มือถือ 0897711939
E-mail : teepla@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ100,000งบประมาณที่ได้รับ45,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning ) สู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้นโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ด้านสังคมศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.เพื่อแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ในหัวข้อการประกวดภายใต้ชื่อ “โครงงานสังคมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ” ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191271346471.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201910251056251.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 200 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชุม
[1/2/2562-31/7/2562] |
2. จัดกิจกรรม
[16/8/2562-17/8/2562] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า