Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 168

นายภานุวัฒน์ มานพ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะ
เบอร์โทร :1113
มือถือ 0895985529
E-mail : manop003300@gmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ95,000งบประมาณที่ได้รับ95,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชน นิสิต ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยและสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทำหน้าที่ส่งเสริมความรู้และทักษะภาษาไทย
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019127134301.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20191025105611.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 500 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม
[12/2/2562-12/2/2562] | [12/2/2562-31/7/2562]

2. จัดกิจกรรม
[2/8/2562-2/2/2562] |
เริ่ม : 02/08/2562สิ้นสุด : 02/02/2562

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ผู้รายงาน : น.ส.พันธุรัตน์ วันที่รายงาน : 12/02/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า