Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 167

อาจารย์อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว
สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทร :074322357
มือถือ 0815645954
E-mail : aperatda_t@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ1,352,600งบประมาณที่ได้รับ870,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาด้านการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิชัยพัฒนาฯ
2. เพื่อสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทักษิณด้านการบริการวิชาการแบบบูรณาการและยั่งยืน
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิชัยพัฒนาฯ และพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโรงเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191241643571.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 4127 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการเรียน การสอน ปีงบประมาณ 2562
[1/1/2562-30/9/2562] |
2. โครงการนำนิสิตทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและศิษย์ เก่ามูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้า เฝ้าเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[10/1/2562-17/1/2562] |
3. โครงการประชุมวิชาการและสรุปผลการดำเนิน งาน ปีงบประมาณ 2561
[26/2/2562-26/2/2562] |
4. โครงการส่งเสริมความสามารถในการจัดการ เรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 (The Best Practice)
[30/1/2562-6/2/2562] |
5. โครงการพัฒนาทักษะภาษาจากห้องเรียนสู่ ชีวิตจริง สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
[26/2/2562-26/2/2562] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า