Avatar
11 ธันวาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสามัตถิยะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ปีที่ 2

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 166

ดร.วรินธร เบญจศรี
สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์ การสอนศิลปะศาสตร์
เบอร์โทร :074322521
มือถือ 0863032848
E-mail : varinben@hotmail.co.th
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ82,800งบประมาณที่ได้รับ56,000
วัตถุประสงค์1.น้อมรับกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อภาษาไทย มาจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อธำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของชาติอันจะนำไปพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป
2.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาสติปัญญาเรื่องการใช้ภาษาไทย อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติในด้านวัฒนธรรมทางภาษา
3.เพื่อแนะแนวทางให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการอ่านและศึกษางานเขียนสร้างสรรค์ของไทยทั้งวรรณกรรมและวรรณคดี ให้มีทักษะการอ่านหนังสืออย่างแตกฉาน
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019124163561.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 220 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า