Avatar
11 ธันวาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ การฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในโรงเรียนในโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา และโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 165

ผศ.ดร.นพเก้า ณ พัทลุง
สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทร :
มือถือ 0617945619
E-mail : nop_pakao@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ71,600งบประมาณที่ได้รับ39,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อฝึกอบรมครูในด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในโรงเรียนในโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดสตูล และโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อติดตามผลด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในโรงเรียนในโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดสตูล และโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191241626101.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20191011553241.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 60 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า