Avatar
11 ธันวาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดสถานที่การประชุม อบรมสัมมนาในสถานศึกษาสำหรับครูและ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และโรงเรียนอื่นๆใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 164

นายกิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล
สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์ การสอนศิลปะศาสตร์
เบอร์โทร :074317682
มือถือ 0813686806
E-mail : tui.kittisak@gmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ60,000งบประมาณที่ได้รับ22,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้ครูเข้าใจในหลักการ องค์ประกอบ และรูปแบบการจัดสถานที่การจัดประชุม อบรมสัมมนาในสถานศึกษา
2.เพื่อให้ครูได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจับผ้า-จีบผ้า สำหรับตกแต่งสถานที่การจัดประชุม อบรมสัมมนาในสถานศึกษา
3.เพื่อให้ครูเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐานสำหรับตกแต่งสถานที่การจัดประชุม อบรมสัมมนาในสถานศึกษา
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019124168481.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 130 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า