Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการกีฬาเพื่อบูรณาการทางสังคม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยกเลิกโครงการ)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 163

นายคัชชา ศิริรัตนพันธ์
สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์ พลศึกษาและสุขศึกษา
เบอร์โทร :
มือถือ 0817986783
E-mail : katcha_10@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ175,300งบประมาณที่ได้รับ100,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลให้กับนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของยุวชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191241550571.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 90 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า