Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเทควันโด 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ.

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 162

อาจารย์ภิญโญ โชติรัตน์
สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์ พลศึกษาและสุขศึกษา
เบอร์โทร :074322521
มือถือ 0819185845
E-mail : pinyo32006@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ83,000งบประมาณที่ได้รับ50,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเทควันโดให้กับนักเรียนและนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
2.เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโดระดับภูมิภาค
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191241528581.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201910151418131.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 300 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ60
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า