Avatar
18 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ “ดนตรีไทย กาเมลัน” บูรณาการร่วมสมัยสู่สังคมอาเซียน” ครั้งที่ 3

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 161

ดร.ปาหนัน กฤษณรมย์
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์
เบอร์โทร :074443959
มือถือ 0891402224
E-mail : phanan_k@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ40,400งบประมาณที่ได้รับ35,000
วัตถุประสงค์1. นิสิต บุคลากร อาจารย์ นักวิชาการได้เรียนรู้และบูรณาการวัฒนธรรมดนตรีไทยและวัฒนธรรมดนตรีอาเซียน วงกาเมลันอย่างลึกซึ้ง
2. นิสิต บุคลากร อาจารย์ นักวิชาการได้แสดงศักยภาพทางด้านดนตรีในการนำเสนอกิจกรรม การถ่ายทอด หรือการเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเกิดความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191231659431.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 35 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
ภาคี/องค์กรเครือข่ายภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
1
นิสิต
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
บุคลากร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
5
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย20
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า