Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ “ดนตรีไทย กาเมลัน” บูรณาการร่วมสมัยสู่สังคมอาเซียน” ครั้งที่ 3

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 161

ดร.ปาหนัน กฤษณรมย์
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์
เบอร์โทร :074443959
มือถือ 0891402224
E-mail : phanan_k@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ40,400งบประมาณที่ได้รับ35,000
วัตถุประสงค์1. นิสิต บุคลากร อาจารย์ นักวิชาการได้เรียนรู้และบูรณาการวัฒนธรรมดนตรีไทยและวัฒนธรรมดนตรีอาเซียน วงกาเมลันอย่างลึกซึ้ง
2. นิสิต บุคลากร อาจารย์ นักวิชาการได้แสดงศักยภาพทางด้านดนตรีในการนำเสนอกิจกรรม การถ่ายทอด หรือการเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเกิดความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191231659431.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20191291456141.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 35 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นายฐิชานนท์ ศรีประเสริฐ | | :
1. นางสาวจารุมน ปานาชัยศรี | | :
1. นางสาวกาญนาพร สุธาภัย | | :
1. นางสาวอัจฉณา จันทร์แย้ม | | :
1. นางสาวสุดารัตน์ แก้วดำ | | :
1. นายพงศ์พัฒน์ กายพันธ์ | | :
1. นายชยานันท์ ดีแก้ว | | :
1. นายณัฐวัฒน์ ใจบรรหาร | | :
1. นายจิราวัฒน์ ทองกลอม | | :
1. นายชัยวัฒน์ อินไชยทอง | | :
1. นายณัฐวุฒิ คำนึง | | :
1. ่นางสาวพรศิริ สุมงคล | | :
1. นายเมธี ประทุมวัยล์ | | :
1. นายนที หลุงละเลิง | | :
1. นายทีปกร ลิ้มกั้ง | | :
1. นายชบาธิป คงอ่อน | | :
1. นายนันทิพัฒน์ หวานองค์ | | :
1. นายวันเฉลิม วงศ์แสง | | :
1. นายอานนท์ เพ็ชรพัฒน์ | | :
1. นายพัชรพล กิ้มถ้อง | | :
1. นายเสภจ์ศักย์ ไชยชาญ | | :
1. นางาวเบญจมาศ พิกุลทอง | | :
1. นางสาวพิมพ์ชนก ขวัญแก้ว | | :
10
ภาคี/องค์กรเครือข่ายภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
1
นิสิต
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
บุคลากร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
5
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย2050
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติโครงการ/งบประมาณ/แผนการเบิกจ่าย
[1/1/2562-31/1/2562] |
2. ประชุมคณะทำงานวางแผนการ จัดโครงการ กำหนดรูปแบบกิจกรรม
[1/2/2562-28/2/2562] |
3. จัดทำสัญญายืมเงิน
[1/3/2562-31/3/2562] |
4. ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เชิญชวนเครือข่ายเป้า หมายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นิสิตเอก ดุริยางคคณะศิลปกรรมศาสตร์
[1/4/2562-30/6/2562] |
5. ดำเนินการจัดกิจกรรม - จัดเตรียมเอกสารองค์ความรู้ - ฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมดนตรี
[1/4/2562-30/6/2562] |
6. ประเมินผลโครงการ - วิเคราะห์ผลการประเมินองค์ความรู้ - ประชุมพิพากองค์ความรู้รูปแบบการดำเนิน กิจกรรมได้ข้อสรุปการประเมินผลโครงการและองค์ ความรู้
[1/6/2562-30/6/2562] |
7. ปรับปรุงผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการ ประเมินผลโครงการ
[1/8/2562-31/8/2562] |
8. รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานการใช้จ่ายงบ ประมาณ - ได้รายงานผลการดำเนินงาน 1 โครงการ
[1/8/2562-30/9/2562] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า