Avatar
18 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ “ประกวดประติมากรรมทราย ชายหาดสมิหลา” ครั้งที่ 1

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 160

นายพัทรา ผดุงสุนทรารักษ์
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์
เบอร์โทร :
มือถือ 0611735197
E-mail : patarapadung@gmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ50,000งบประมาณที่ได้รับ50,000
วัตถุประสงค์1. ถ่ายทอดความรู้และทักษะประติมากรรมทรายแก่ประชาชนทั่วไป
2. อาจารย์และนิสิตได้แสดงศักยภาพทางด้านศิลปะในการนำเสนอกิจกรรม การถ่ายทอด หรือการเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
3. การสร้างสรรค์ศิลปะจากการสำรวจพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191231653181.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 336 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
100
ประชาชนทั่วไป
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
200
นิสิต
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
30
บุคลากร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
6
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย300
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ300
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท50000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ85
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ85
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติดครงการและงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการ/แผนการเบิกจ่าย
[1/1/2562-31/1/2562] | [25/1/2562-10/2/2562]

2. ประชุมคณะทำงานวางแผนการจัดโครงการและ กำหนดรูปแบบกิจกรรม
[1/2/2562-28/2/2562] |
3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
[1/2/2562-28/2/2562] |
4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
[1/3/2562-30/6/2562] |
5. ติดต่อประสานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการใช้สถาน ที่จัดกิจกรรม/โครงการ
[1/3/2562-31/5/2562] |
6. จัดทำสัญญายืมเงิน
[1/3/2562-31/3/2562] |
7. ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมดครง การ
[1/3/2562-30/6/2562] |
8. ดำเนินกิจกรรมโครงการ
[1/7/2562-31/7/2562] |
9. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
[1/8/2562-31/8/2562] |
10. สรุปผลการประเมินโครงการและรายงานรูปเล่ม โครงการ
[1/8/2562-31/8/2562] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ขออนุมัติดครงการและงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการ/แผนการเบิกจ่าย ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 22/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดทำหนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ 64.15/190 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  "โครงการประกวดประติมากรรมทราย ชายหาดสมิหลา ครั้งที่ 1"  และได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานโครงการและแผนการเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์  2562


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า