Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ “ประกวดประติมากรรมทราย ชายหาดสมิหลา” ครั้งที่ 1

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 160

นายพัทรา ผดุงสุนทรารักษ์
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์
เบอร์โทร :
มือถือ 0611735197
E-mail : patarapadung@gmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ50,000งบประมาณที่ได้รับ50,000
วัตถุประสงค์1. ถ่ายทอดความรู้และทักษะประติมากรรมทรายแก่ประชาชนทั่วไป
2. อาจารย์และนิสิตได้แสดงศักยภาพทางด้านศิลปะในการนำเสนอกิจกรรม การถ่ายทอด หรือการเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
3. การสร้างสรรค์ศิลปะจากการสำรวจพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191231653181.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20191291446541.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 336 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นางสาวทิตยา คงจำรูญ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โทร.092-351-5266 | | :
1. นางสาวภัทรสุดา พิบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา กลุ่มสาวประติ โทร.092-351- | | :
1. นางสาวสุนิสา ณะจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา กลุ่มสาวประติ | | :
1. นางสาววณิชยา อึงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา กลุ่มสาวประติ | | :
1. นางสาวฉัตรศิริ พิศาลโกศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีมที่ 1 (อ.บ | | :
1. นางสาววาทีณี สงสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีมที่ 1 (อ.บ | | :
1. นายภาณุวัฒน์ บุญธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีมที่ 1 (อ.บ | | :
1. นายภูริณัฐ กุตติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีมที่ 1 (อ.บ | | :
1. นายวุฒิพงศ์ นาลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีมที่ 2 (อ.บ | | :
1. นางสาวมณฑิรา ฟองฟู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีมที่ 2 (อ.บ | | :
1. นายกิตติศักดิ์ ลุกลุย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีมที่ 2 (อ.บ | | :
1. นายปัญจธรณ์ กุลกาญจนภิบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีมที่ 2 (อ.บ | | :
1. นางสาวเกศกนก นวลไสย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีมที่ 3 (อ.บ | | :
1. นายยุทธการ พวงสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีมที่ 3 (อ.บ | | :
1. นายโกมลพันธ์ ตันติฐานาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีมที่ 3 (อ.บ | | :
1. นายศรัณยู ศรีแก้วเขียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีมที่ 3 (อ.บ | | :
1. นายวสวัตติ์ ริยาพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีมที่ 4 (อ.บ | | :
1. นายทรงศักดิ์ มหาสินธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีมที่ 4 (อ.บ | | :
1. นางสาวอัญจิมา จันทภาโส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีมที่ 4 (อ.บ | | :
1. นายสิทธิเดช ฉิมคล้าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีมที่ 4 (อ.บ | | :
1. นายเกษม หนูเพ็ชร ทีมห้องกุหลาบ โทร.086940-4688 | | :
1. นายคฑาพล บุญผ่อง ทีมกุหลาบ | | :
1. นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณทิพย์ ทีมกุหลาบ | | :
1. นายอภิษฐา ทองพราว ทีมกุหลาบ | | :
1. นางอุดมพร เวชศาสตร์ ทีมหนุกันนิ โทร.089-655-5956 | | :
1. นายปรีดี ชูชื่น ทีมหนุกันนิ | | :
1. นางสาวปรารถนา แสงพงศ์ชวาล ทีมหนุกันนิ | | :
1. นางสาวศิริพร ศรีสุข ทีมหนุกันนิ | | :
1. นายอสรา กาเหย็ม ทีม Laongsil | | :
1. นายอับดุลรอซะ บือราเฮง ทีม Laongsil | | :
1. นายมูฮัมหมัดฮารน เม๊าะซา ทีม Laongsil | | :
1. นายทศพล มาตรา ทีม Laongsil | | :
1. นางสาวอนุธิดา กลิ่นพิทักษ์ โรงเรียนกำแพงวิทยา ทีม 1 | | :
1. นายธีรทัศน์ ประทีปรัศมี โรงเรียนกำแพงวิทยา ทีม 1 | | :
1. นายธนดล ศรีจริยา โรงเรียนกำแพงวิทยา ทีม 1 | | :
1. นายชิตพล นพภาแก้ว โรงเรียนกำแพงวิทยา ทีม 1 | | :
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ปาละมาน โรงเรียนกำแพง ทีม 2 | | :
1. นางสาวซารีน ปาธาน โรงเรียนกำแพงวิทยา ทีม 2 | | :
1. นายจิรายุส สอเหรบ โรงเรียนกำแพงวิทยา ทีม 2 | | :
1. นายวิจารณ์ จินมะเริง โรงเรียนกำแพงวิทยา ทีม 2 | | :
1. นายธนกร แก้วมณี โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ทีม 1 | | :
1. นายสหรัฐ เพ็ชรทองอ่อน โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ทีม 1 | | :
1. นางสาววราภรณ์ ลังคง โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ทีม 1 | | :
1. นายธนเทพ นาคประโคน โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ทีม 1 | | :
1. นางสาวพุธิตา หมะ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ทีม 2 | | :
1. นางสาวธันย์ชนก แก้วทัศน์ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ทีม 2 | | :
1. นางสาวสิริวิมล แก้วทัศน์ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ทีม 2 | | :
1. นายศรายุธ หมาดหลี โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ทีม 2 | | :
100
ประชาชนทั่วไป
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
200
นิสิต
1. นางสาวรัตนาวดี ทองมา สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย | | :
1. นางสาวจุฑารัตน์ จันทกาโร สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย | | :
1. นายวีรภัทร โชคผ่อง สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย | | :
1. นายสุรชัย ธรรมจิณโณ สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย | | :
1. นายอนนท์ ปาลส สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย | | :
1. นายทีปกร สิ้นกั้ง สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย | | :
1. นายชัยวัฒน์ อินไชยทอง สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย | | :
1. นายภาณุวิชญ์ นุกูลรัตน์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์(สากล) คณะศิลปกรรมศาสตร ์ มห | | :
1. นายเจษฎากร สุขแดง สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์(สากล) คณะศิลปกรรมศาสตร ์ มห | | :
1. นายภาณุวัฒน์ โอทอง สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์(สากล) คณะศิลปกรรมศาสตร ์ มห | | :
1. นายกิตติศักดิ์ ส่องแสง สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์(สากล) คณะศิลปกรรมศาสตร ์ มห | | :
1. นายอนวัช วิจิตรโสภา สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์(สากล) คณะศิลปกรรมศาสตร ์ มห | | :
1. นายนธี ขาวพุทธ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์(สากล) คณะศิลปกรรมศาสตร ์ มห | | :
1. นายธีรเมธ แซ่เล้า สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์(สากล) คณะศิลปกรรมศาสตร ์ มห | | :
1. นายอิสรชัย ไชยรัตน์ สาขาวิทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษ | | :
1. นายพิชานนท์ จิรกาลาวการ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทัก | | :
1. นายณัฐพล สุริพงศ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทัก | | :
1. นางสาวกัฏฐณิชา ยี่สี้น สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทัก | | :
1. นางสาวเบญญา พลประสิทธิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทัก | | :
1. นายภาสกร คงคานนท์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทัก | | :
1. นายสหรัฐ นินำ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทัก | | :
1. นางสาวคีติกา โมราศิลป์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทัก | | :
1. นางสาวปิรฮานา โต๊ะสา สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทัก | | :
1. นางสาวเพ็ญนภา แก้วสวัสดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทัก | | :
1. นายธนภัทรา์ สุขพัฒน์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทัก | | :
1. นางสาววริศรา หนูคายทอง สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทัก | | :
1. นางสาวกนกพร ปลอดแก่นทอง สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทัก | | :
1. นางสาวรัตติยา บิลอะหลี สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทัก | | :
1. นางสาวขวัญจิตร เปียฉิม สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทัก | | :
1. นายภราดร เด่นพุทธ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทัก | | :
1. นางสาววัชฐา เผือกเดช สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทัก | | :
1. นางสาวอธิชา เพชรศรี สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทัก | | :
1. นางสาวณัฐนิชา หนูดุก สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทัก | | :
1. นางกวินทรา สำหนาว สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทัก | | :
1. นางสาวสุรภี ศรีสว่าง สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทัก | | :
1. นายวีรวัธน์ คำภา ทีม มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายกฤษดา จำวิสูตร ทีม มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาววรัชฐา เผือกเดช ทีม มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายภราดร เด่นพุทธ ทีม มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
30
บุคลากร
1. อาจารย์วิระเดช ทองคำ สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย | | :
1. อาจารย์ไกรศิลป์ โสดานิล สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล | | :
1. อาจารย์พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล | | :
1. อาจารย์นันทวุฒิ สิทธิวัง สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทัก | | :
1. อาจารย์ ดร.วิเชษฐ์ จันทร์คงหอม สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทัก | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยรัตน์ แสงทอง สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทัก | | :
1. อาจารย์จุฑารัตน์ บุตรเผียน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | | :
1. อาจารย์บูชา ผกากรอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศร | | :
1. นางสาวสุวารี คลองโคน สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางจิราภรณ์ โสมตีบ สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวพรทิพย์ แสงกระจาย สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวศิฬารัตน์ ทองรูจี สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวศิริลักษณ์ ปลาดศรี สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวชนัญญา ไชยรัตน์ สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายไพโรจน์ เอียดเมือง สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
6
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย300150
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ30093
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท5000050000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8596
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8595
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติดครงการและงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการ/แผนการเบิกจ่าย
[1/1/2562-31/1/2562] | [25/1/2562-10/2/2562]

2. ประชุมคณะทำงานวางแผนการจัดโครงการและ กำหนดรูปแบบกิจกรรม
[1/2/2562-28/2/2562] |
3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
[1/2/2562-28/2/2562] |
4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
[1/3/2562-30/6/2562] |
5. ติดต่อประสานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการใช้สถาน ที่จัดกิจกรรม/โครงการ
[1/3/2562-31/5/2562] |
6. จัดทำสัญญายืมเงิน
[1/3/2562-31/3/2562] |
7. ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมดครง การ
[1/3/2562-30/6/2562] |
8. ดำเนินกิจกรรมโครงการ
[1/7/2562-31/7/2562] |
9. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
[1/8/2562-31/8/2562] |
10. สรุปผลการประเมินโครงการและรายงานรูปเล่ม โครงการ
[1/8/2562-31/8/2562] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ขออนุมัติดครงการและงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการ/แผนการเบิกจ่าย ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 22/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดทำหนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ 64.15/190 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  "โครงการประกวดประติมากรรมทราย ชายหาดสมิหลา ครั้งที่ 1"  และได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานโครงการและแผนการเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์  2562


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า