Avatar
24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการค่ายฤดูร้อนมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรม ครั้งที่ 14

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการรศ.จรินทร์ เทพสงเคราะห์
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์
เบอร์โทร :074443959
มือถือ 0810970793
E-mail : jarin
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ219,900งบประมาณที่ได้รับ120,000
วัตถุประสงค์1 เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ผ่านกระบวนการเรียนภาษาและดนตรีไทย
2 เพื่อฝึกทักษะด้านดนตรีไทยรวมไปถึงทักษะทางด้านภาษา
3 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

ตัวชี้วัด1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้านดนตรีไทยและภาษา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85
2 จำนวนผลงานสร้างสรรค์/การแสดงทางด้านดนตรีไทยและภาษาที่ได้รับการอบรม
3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 85
ข้อเสนอโครงการ201774171531.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์2017821521441.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
50
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
50
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชุมเพื่อวางแผนงาน มอบหมายและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
[1/12/2559-31/1/2560] |
เริ่ม : 01/12/2559สิ้นสุด : 31/01/2560
2. ติดต่อประสานงานและทำหนังสือเชิญวิทยากร
[1/1/2560-28/2/2560] |
3. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
[1/2/2560-31/3/2560] |
4. ติดต่อประสานงานและจัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรม
[1/3/2560-31/3/2560] |
5. จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม
[1/3/2560-31/3/2560] |
6. ดำเนินการฝึกอบรม
[1/4/2560-30/4/2560] |
7. จัดส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
[1/5/2560-31/5/2560] |
8. ประเมินผลและจัดส่งรูปเล่มการรายงานผลการด าเนินงาน/การวิเคราะห์ความ คุ้มทุนในการดำเนินงานปีถัดไป
[1/5/2560-31/5/2560] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า