Avatar
23 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ “ฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดีย

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 159

นางชลธิดา เกษเพชร
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการออกแบบ
เบอร์โทร :
มือถือ 0982921372
E-mail : a-binny@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ114,300งบประมาณที่ได้รับ63,000
วัตถุประสงค์นิสิต อาจารย์ ได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบหนังสือมัลติมีเดียตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019123164411.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
บุคลากร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
5
นิสิต
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
25
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย50
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ85
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท63000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ85
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ85
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชุมคณะทำงานวางแผนการจัดโครงการ กำหนด รูปแบบกิจกรรม
[1/1/2562-31/1/2562] | [25/1/2562-9/2/2562]

2. ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เชิญชวนเครือข่ายเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
[1/4/2562-30/4/2562] |
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม - จัดเตรียมเอกสารองค์ความรู้ - ฝึกปฏิบัติการทำหนังสือมัลติมีเดีย
[1/6/2562-31/7/2562] |
4. ประเมินผลโครงการ - วิเคราะห์ผลการประเมินองค์ความรู้ - ประชุมวิพากองค์ความรู้รูปแบบการดำเนิน กิจกรรมได้ข้อสรุปการประเมินผลโครงการและองค์ ความรู้
[28/6/2562-31/7/2562] |
5. ปรับปรุงผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการ ประเมินผลโครงการ
[1/7/2562-31/7/2562] |
6. รายงานผลการดำเนินงาน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ/รายงานรูป เล่มผลการดำเนินงาน
[1/7/2562-31/7/2562] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานวางแผนการจัดโครงการ กำหนด รูปแบบกิจกรรม ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 22/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดทำหนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ 64.15/198  ลงวันที่ 25 มกราคม  2562  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  ประเภทเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้และการทำหนังสือมัลติมีเดีย  และได้รับการอนุมัติการดำเนินงานโครงการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ลงวันที่  4  กุมภาพันธ์  2562


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า