Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ “ฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดีย

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 159

นางชลธิดา เกษเพชร
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการออกแบบ
เบอร์โทร :
มือถือ 0982921372
E-mail : a-binny@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ114,300งบประมาณที่ได้รับ63,000
วัตถุประสงค์นิสิต อาจารย์ ได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบหนังสือมัลติมีเดียตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019123164411.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20191291445261.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นางสาววณิชญา มณีประวัติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 085-081-9210 | amm09.08.60@gmail.com | :
1. นางสาวมลทิดา สีวิสุทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา095-097-7130 | bow2002sivisut@gmail.com | :
1. นางสาวพรรวินท์ เกษรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 080-947-4305 | maiprw@gmail.com | :
1. นายพิชัยยุทธ พิฆพาชาโร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 083-850-1578 | pichaiyut205@gamil.com | :
1. นายศรัทธา ชัยลิธาสรีกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 083-474-1576 | sattha08fadin@gmail.com | :
1. นางสาวสิริวรางค์ มากยอด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 099-484-6788 | siriwarang.0971569581@gmail.com | :
1. นายฮาฟี บินดุเหล็ม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 088-070-7619 | hafee.bin6@gmail.com | :
1. นายสุรเชษฐ์ เหมนุกูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 085-654-0064 | surachit.gralphix@gmail.com | :
1. นายสิทธินันท์ พรหมอินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 095-272-1118 | Mixz@hotmail.com | :
1. นายณพงศ์ ออชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 083-811-9989 | Bungtime098@gmail.com | :
1. นายรมย์ปวีร์ เพชรบุญวรรโณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 097-149-1003 | Rompawi1328@gmail.com | :
1. นายชยากิต ธถิราณิชย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 099-310-4208 | tasati0070@gmail.com | :
1. นางสาวธนวรรณ แซ่งคัว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 080-706-1811 | Tanawan0807061811@gmail.com | :
1. นายคัมถ์เพชร คำมี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 090-429-3566 | Khampetch@gmail.com | :
1. นายนิวัฒน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 063-079-4631 | Niwat1.2001@gamil.com | :
1. นางสาวอิงบุตย์ สิงหาเดช วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 094-580-5974 | Maitng123@gmail.com | :
1. นายกิจฐณัฐ นวลปาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 098-054-0126 | zasook123123@gmail.com | :
1. นายนิตินันท์ คงหนู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 062-075-6334 | Nitinanfilm@gmail.com | :
1. นายวรศักดิ์ แซ่ลี่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 092-520-8463 | vorasakfuji@gmail.com | :
1. นายจิรกิตต์ มากสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 062-791-1790 | Jirakit17@gmail.com | :
1. นายปณิธาน หมื่นสวง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 062-202-1670 | Panitanmuendvang@gmail.com | :
20
บุคลากร
1. อาจารย์ชลธิดา เกษเพชร สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 089-292 | | :
1. อาจารย์อัฏฐพล เทพยา สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 085-797-2 | | :
1. อาจารย์พัทรา ผดุงสุนทรารักษ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 061-625-1 | | :
1. นายโชติพงษ์ บุญฤทธิ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 089-677-9 | | :
1. นายพลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 084-189-3 | | :
1. Mr.Seyed Reza Moosavi สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 064-656-8 | | :
5
นิสิต
1. นายอรรถชัย ศรีสุวรรณ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล | brightdew27@gmail.com | :
1. นายเชาว์วัฒน์ ถาวรเศษ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล | chowat-2019@gmail.com | :
1. นางสาวยัสมีน สลาหลง สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล | yasameen31@gmail.com | :
1. นางสาวสิรินญา บางหลาด สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล | sririnya3708@gmail.com | :
1. นายนันธกานต์ สุวรรณโณ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล | vicardace225@gmail.com | :
1. นายวีรวงค์ เฉลิมวงค์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล | weerawongoat@gmail.com | :
1. นายปิยะ มีณีฉิม สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล | thuna.lo@gmail.com | :
1. นายวรนัตร นิลบวร สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล | woranito32@gmail.com | :
1. นางสาวจามจุรี สังข์ทอง สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล | | :
1. นายพีรณัฐ ปิ่นสุวรรณ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 091-770-8 | | :
1. นางสาวเพ็ญพิชชา งามศรีผ่องใส่ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 061-210-6 | | :
1. นายจักรกฤษณ์ บางเสน สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 088-714 | | :
1. นางสาวอภิสรา บรรจง สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 097-3544- | | :
1. นายปณิธิ แก้วกากรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ | | :
1. นางสาวณัฐธยาท์ ทรัพย์ยา สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 093-582-7 | | :
1. นางสาวนูรไรฮัน มะมิง สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 092-990-8 | | :
1. นายฐปนัท เกลามีด สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล | Banktapamt45@gmail.com | :
1. นางสาวคันธมาศ เทวนิล สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ | cam29ck@gmail.com | :
1. นางสาวฮาจารี อ่อนศรีแก้ว สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ | arjaree26034@gamil.com | :
1. นางสาวชญานิศ เฉี่ยมเจริญวุฒิ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ | fias.chayanit41@gmail.com | :
1. นางสาวอมรรัตน์ ผอนดี สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล | beebee.bgcb49@gmail.com | :
1. นางสาวสุพัตรา ยานเมธี สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล | yanaron904@gmail.com | :
1. นายภัทรพงษ์ เพ็งสุริยา สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล | phattarapong8492@gmail.com | :
1. นายทวีศักดิ์ สุดจิตต์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล | sutthawesak@gmail.com | :
1. นายศุภกร แซ่ลิ่ม สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 083-514- | | :
25
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย5050
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8594
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท6300053298
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8595
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8596
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 53,298

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชุมคณะทำงานวางแผนการจัดโครงการ กำหนด รูปแบบกิจกรรม
[1/1/2562-31/1/2562] | [25/1/2562-9/2/2562]

2. ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เชิญชวนเครือข่ายเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
[1/4/2562-30/4/2562] | [4/6/2562-24/7/2562]

3. ดำเนินการจัดกิจกรรม - จัดเตรียมเอกสารองค์ความรู้ - ฝึกปฏิบัติการทำหนังสือมัลติมีเดีย
[1/6/2562-31/7/2562] | [30/7/2562-1/8/2562]

4. ประเมินผลโครงการ - วิเคราะห์ผลการประเมินองค์ความรู้ - ประชุมวิพากองค์ความรู้รูปแบบการดำเนิน กิจกรรมได้ข้อสรุปการประเมินผลโครงการและองค์ ความรู้
[28/6/2562-31/7/2562] | [5/8/2562-30/8/2562]

5. ปรับปรุงผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการ ประเมินผลโครงการ
[1/7/2562-31/7/2562] | [26/8/2562-30/8/2562]

6. รายงานผลการดำเนินงาน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ/รายงานรูป เล่มผลการดำเนินงาน
[1/7/2562-31/7/2562] | [13/8/2562-30/8/2562]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานวางแผนการจัดโครงการ กำหนด รูปแบบกิจกรรม ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 22/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดทำหนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ 64.15/198  ลงวันที่ 25 มกราคม  2562  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  ประเภทเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้และการทำหนังสือมัลติมีเดีย  และได้รับการอนุมัติการดำเนินงานโครงการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ลงวันที่  4  กุมภาพันธ์  2562


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานวางแผนการจัดโครงการ กำหนด รูปแบบกิจกรรม ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 06/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดีย เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เช่น งบประมาณในการดำเนินงาน อาคาร/สถานที่ การอำนวยความสะดวก/อุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวก การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานวางแผนการจัดโครงการ กำหนด รูปแบบกิจกรรม ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 06/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ประชุมคณาจารย์  นิสิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำหนังสือมัลติมีเดีย 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานวางแผนการจัดโครงการ กำหนด รูปแบบกิจกรรม ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 06/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

1. จัดประชุมคณาจารย์สาขาศิลปะการออกแบบและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือการเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม/ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดีย  


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เชิญชวนเครือข่ายเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 06/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

1.ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดียผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เวปไซต์ facebook คณะศิลปกรรมศาสตร์ เวปไซต์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จดหมายทางราชการ ฯลฯ
2. จัดทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดีย
3. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดีย
  


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : ดำเนินการจัดกิจกรรม - จัดเตรียมเอกสารองค์ความรู้ - ฝึกปฏิบัติการทำหนังสือมัลติมีเดีย ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 06/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 53,298 บาท   ผู้รับบริการ : 51 คน

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม
          การอบรมปฏิบัติการออกแบบและจัดทำหนังสือมัลติมีเดีย โดยวิทยากรให้ความรู้อบรมปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้/ทักษะการทำหนังสือมัลติมีเดีย ให้แก่อาจารย์/นิสิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ/สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมฯ และอาจารย์/นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์กิจกรรม
1. นิสิต อาจารย์ ได้เรียนรู้และบูรณาการด้านการออกแบบ ด้านมัลติมีเดียและวัฒนธรรมร่วมกัน
2. นิสิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับองค์ความรู้ด้านศิลปะ มัลติมีเดียและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาจารย์/นิสิต ได้เรียนรู้และบูรณาการด้านการออกแบบ ด้านมัลติมีเดียและวัฒนธรรมร่วมกัน
2. อาจารย์/นิสิต ได้รับองค์ความรู้ด้านศิลปะด้านมัลติมีเดียและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

 ผลที่เกิดขึ้น
1. แสดงศักยภาพทางด้านการออกแบบในการนำเสนอกิจกรรม การถ่ายทอด หรือการเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมการออกแบบต่อสาธารณชนผ่านหนังสือมัลติมีเดีย
  

กำหนดการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดีย
ระหว่างวันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2562 และ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (17211) ชั้น 2 อาคาร 17
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
*******************

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด
09.00 – 10.20 น. อภิปรายร่วม เรื่อง ความรู้เบื้องต้นสำหรับการทำหนังสือมัลติมีเดีย
                           วิทยากรจากบริษัท เอ็ทตี้ รู้ท จำกัด ดังนี้
                           - คุณอัฐพล ไชยอนันต์ : Managing Director
                           - คุณทรงพล หนันดี : Creative Director
                           - คุณเมธาพัฒน์ จิรภิรมย์ฐากุล : Technicial
10.20 – 10.40 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.40 – 12.00 น. อภิปรายร่วม เรื่อง ความรู้เบื้องต้นสำหรับการทำหนังสือมัลติมีเดีย
                           วิทยากรจากบริษัท เอ็ทตี้ รู้ท จำกัด ดังนี้
                           - คุณอัฐพล ไชยอนันต์ : Managing Director
                           - คุณทรงพล หนันดี : Creative Director
                           - คุณเมธาพัฒน์ จิรภิรมย์ฐากุล : Technicial
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น . อภิปรายร่วมและการฝึกปฏิบัติการทำหนังสือมัลติมีเดีย
                            วิทยากรจากบริษัท เอ็ทตี้ รู้ท จำกัด ดังนี้
                            - คุณอัฐพล ไชยอนันต์ : Managing Director
                            - คุณทรงพล หนันดี : Creative Director
                            - คุณเมธาพัฒน์ จิรภิรมย์ฐากุล : Technicial
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 17.00 น. อภิปรายร่วมและการฝึกปฏิบัติการทำหนังสือมัลติมีเดีย (ต่อ)
                            วิทยากรจากบริษัท เอ็ทตี้ รู้ท จำกัด ดังนี้
                           - คุณอัฐพล ไชยอนันต์ : Managing Director
                           - คุณทรงพล หนันดี : Creative Director
                           - คุณเมธาพัฒน์ จิรภิรมย์ฐากุล : Technicial

หมายเหตุ กำหนดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 10.20 น. อภิปรายร่วม เรื่อง ความรู้เบื้องต้นสำหรับการทำหนังสือมัลติมีเดีย (ต่อ)
                           วิทยากรจากบริษัท เอ็ทตี้ รู้ท จำกัด ดังนี้
                           - คุณอัฐพล ไชยอนันต์ : Managing Director
                           - คุณทรงพล หนันดี : Creative Director
                           - คุณเมธาพัฒน์ จิรภิรมย์ฐากุล : Technicial
10.20 – 10.40 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.40 – 12.00 น. อภิปรายร่วม เรื่อง ความรู้เบื้องต้นสำหรับการทำหนังสือมัลติมีเดีย (ต่อ)
                           วิทยากรจากบริษัท เอ็ทตี้ รู้ท จำกัด ดังนี้
                           - คุณอัฐพล ไชยอนันต์ : Managing Director
                           - คุณทรงพล หนันดี : Creative Director
                           - คุณเมธาพัฒน์ จิรภิรมย์ฐากุล : Technicial
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. อภิปรายร่วมและการฝึกปฏิบัติการทำหนังสือมัลติมีเดีย (ต่อ)
                           วิทยากรจากบริษัท เอ็ทตี้ รู้ท จำกัด ดังนี้
                            - คุณอัฐพล ไชยอนันต์ : Managing Director
                            - คุณทรงพล หนันดี : Creative Director
                            - คุณเมธาพัฒน์ จิรภิรมย์ฐากุล : Technicial
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 17.00 น. อภิปรายร่วมและการฝึกปฏิบัติการทำหนังสือมัลติมีเดีย
                           วิทยากรจากบริษัท เอ็ทตี้ รู้ท จำกัด ดังนี้
                           - คุณอัฐพล ไชยอนันต์ : Managing Director
                           - คุณทรงพล หนันดี : Creative Director
                           - คุณเมธาพัฒน์ จิรภิรมย์ฐากุล : Technicial

หมายเหตุ กำหนดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

วันที่ 1 สิงหาคม 2562
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 10.20 น. อภิปรายร่วม เรื่อง ความรู้เบื้องต้นสำหรับการทำหนังสือมัลติมีเดีย (ต่อ)
                           วิทยากรจากบริษัท เอ็ทตี้ รู้ท จำกัด ดังนี้
                           - คุณอัฐพล ไชยอนันต์ : Managing Director
                           - คุณทรงพล หนันดี : Creative Director
                           - คุณเมธาพัฒน์ จิรภิรมย์ฐากุล : Technicial
10.20 – 10.40 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.40 – 12.00 น. อภิปรายร่วม เรื่อง ความรู้เบื้องต้นสำหรับการทำหนังสือมัลติมีเดีย (ต่อ)
                           วิทยากรจากบริษัท เอ็ทตี้ รู้ท จำกัด ดังนี้
                          - คุณอัฐพล ไชยอนันต์ : Managing Director
                          - คุณทรงพล หนันดี : Creative Director
                          - คุณเมธาพัฒน์ จิรภิรมย์ฐากุล : Technicial
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานหนังสือมัลติมีเดียแก่ทีมวิทยากร
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 17.00 น. สรุปและอภิปรายการฝึกปฏิบัติการทำหนังสือมัลติมีเดียโดยวิทยากร
17.00 – 17.30 น. ปิดโครงการ

หมายเหตุ กำหนดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
 

สรุปผลในภาพรวม
1. การดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดีย เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดในการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. การดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดีย เป็นไปตามแผนงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 /แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
3. มีการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดีย
ตามแผนที่กำหนด มีการประเมินผลการดำเนินงานและนำผลที่ได้มาปรับใช้ในการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในปีถัดไป ตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
P = มีการวางแผน ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ซึ่งได้มีการกำหนดตัวบ่งชี้และ
ค่าเป้าหมายวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ โดยมียุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ครอบคลุมพันธกิจและมีแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ/ประจำปีการศึกษา เป็นตัวกำหนดใน
การปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ
D = มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ได้กำหนดในไว้ในกิจกรรม/โครงการ และรายงานผล การดำเนินงานโครงการ
C = มีการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของกิจจรรม/โครงการ ที่กำหนดไว้ในกิจกรรม/โครงการ
A = นำผลการประเมินจากกิจกรรม/โครงการไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงคุณภาพของการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการต่อไปและเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานและวิธีการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ในปีต่อไป

4. การดำเนินงานการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดีย สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายการดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม
มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ระบุไว้ในโครงการ
4.1 สนับสนุนคำรับรองการปฏิบัติงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
- ส่วนที่ 1 การนำระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั่งองค์กร
- ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7)

4.2 สนับสนุนคำรับรองการปฏิบัติงานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ปีการศึกษา 2562
- การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN – QA) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ปีการศึกษา 2562

5. ผู้เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดียได้เรียนรู้ประสบการณ์อย่างหลากหลายกับวิทยากรและกับผู้เข้าร่วมโครงการท่านอื่นในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ ด้านเทคนิค กระบวนการ และองค์ความรู้ต่าง ๆ
6. ผู้เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดียนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการไปปรับใช้เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ต่อยอดความคิด แนวทาง เทคนิค กระบวนการต่างๆ ทางด้านการออกแบบหนังสือมัลติมีเดีย การถ่ายทอดหรือ
การนำเสนอข้อมูลทางการออกแบบ
7. ผู้เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดียนำความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่ทันสมัยไปพัฒนาการในเรียนและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านการออกแบบ มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เพื่อการถ่ายทอดและต่อยอดความรู้งานสร้างสรรค์ทักษะงานออกแบบได้มากขึ้น
8. ผู้เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดีย
มีเครือข่ายทางด้านการออกแบบเพิ่มขึ้น ทำให้มีกลุ่มที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/ตัวชี้วัด

หน่วย

ค่าเป้าหมาย

ผลการ

ดำเนินงาน

ระดับผลผลิต

 

เชิงปริมาณ

จำนวนผู้รับบริการ

 

คน

50

50

 

เชิงคุณภาพ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ

ร้อยละ

85

(4.25)

94.00

(4.70)

เชิงเวลา

โครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ร้อยละ

100

100

เชิงต้นทุน

ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

บาท

63,000

53,298.30

ระดับผลลัพธ์

 

เชิงปริมาณ

ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

85

(4.25)

95.20

(4.76)

เชิงคุณภาพ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ

ร้อยละ

85

(4.25)

95.80

(4.79)

 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 6. ชื่อกิจกรรม : ประเมินผลโครงการ - วิเคราะห์ผลการประเมินองค์ความรู้ - ประชุมวิพากองค์ความรู้รูปแบบการดำเนิน กิจกรรมได้ข้อสรุปการประเมินผลโครงการและองค์ ความรู้ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 06/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

         การดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดียมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 50 คน เป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 5 คน และบุคคลภายนอก จำนวน 45 คน  มีผู้ตอบแบบสอบถามจากการเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้  จำนวน  50 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้   

 

ตาราง  1แสดงค่าความถี่ และร้อยละ  ของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

             การเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดีย

เพศ

ความถี่

ร้อยละ

ชาย

24

48.00

หญิง

26

52.00

รวม

50

100.00

 

จากตาราง  1  พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 50 คน จำแนกเป็น เพศชาย จำนวน  24 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.00 และเพศหญิง  จำนวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ  52.00

 

ตาราง 2  แสดงค่าเฉลี่ยค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม

              โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดีย

เนื้อหา

ค่าทางสถิติ

ระดับ

ความคิดเห็น

S.D.

1. การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ

4.70

0.54

มากที่สุด

2. ความเหมาะสมของสถานที่

4.72

0.45

มากที่สุด

3. ความเหมาะสมของระยะเวลา (จำนวนชั่วโมง.,จำนวนวัน)

4.58

0.50

มากที่สุด

4. ความพร้อมของอุปกรณ์ในการประกวด

4.70

0.51

มากที่สุด

5. การจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรม

4.60

0.67

มากที่สุด

6. ความรอบรู้ ในเนื้อหาของวิทยากร

4.78

0.46

มากที่สุด

7. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้มีความชัดเจน

4.82

0.48

มากที่สุด

8. การตอบคำถามของวิทยากร

4.66

0.56

มากที่สุด

9. ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการ

2.08

0.72

น้อย

10. ความรู้ความเข้าใจหลังเข้าร่วมโครงการ

4.68

0.47

มากที่สุด

11. เจ้าหน้าที่สนับสนุน

4.70

0.51

มากที่สุด

12. อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

4.74

0.60

มากที่สุด

13. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ

4.70

0.61

มากที่สุด

14. การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

4.76

0.43

มากที่สุด

15. ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ

4.79

0.40

มากที่สุด

รวม

4.53

0.84

มากที่สุด

จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดียจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 1 สิงหาคม 2562    ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (17211) ชั้น 2 อาคาร 17 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ   ดังนี้

 

ข้อที่ 1 การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ

          ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4.70แปลผลได้ว่า

การประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดียที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (17211) ชั้น 2 อาคาร 17 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างที่ตั้งเป้าไว้ 

 

ข้อที่ 2  ความเหมาะสมของสถานที่

          ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72

แปลผลได้ว่ามีความพร้อมของสถานที่ในการรองรับการการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดียได้อย่างยอดเยี่ยม

 

ข้อที่ 3  ความเหมาะสมของระยะเวลา

          ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58แปลผลได้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอให้มีกิจกรรมลักษณะปีละ 2 ครั้ง หรือดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องในทุก ๆ ปี เพราะสามารถเสริมสร้างประสบการณ์สร้างสรรค์งานด้านการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ตรงได้มากที่สุด 

 

ข้อที่ 4  ความพร้อมของอุปกรณ์ในการประกวด

           ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70

แปลผลได้ว่า  โครงการได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ในการใช้ฝึกปฏิบัติการการเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดีย ได้อย่างสมบูรณ์และเพียงพอต่อผู้เข้าร่วมโครงการและสามารถใช้ปฏิบัติงานและทำกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 

ข้อที่ 5  การจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรม

           ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60

แปลผลได้ว่า การจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรมสอดรับกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ทำให้การดำเนินงานกิจกรรมในโครงการเป็นไปอย่างเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดกระบวนการความรู้ความเข้าใจและได้รับประสบการณ์ตรง

 

ข้อที่ 6  ความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากร

           ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78แปลผลได้ว่า ความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ เทคนิควิธีการและทักษะ รวมไปถึงเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่สามารถทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้  

 

ข้อที่ 7  ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีความชัดเจนของวิทยากร

           ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82แปลผลได้ว่า รูปแบบกิจกรรมครั้งนี้  วิทยากรทั้ง 3 ท่าน มีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการออกแบบมัลติมีเดียเป็นอย่างดี ได้ถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลาย ด้านเทคนิค วิธีการ กระบวนการต่าง ๆ  ในการสร้างสรรค์ผลงานการทำหนังสือมัลติมีเดีย ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ องค์ความรู้ เทคนิค ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้การบูรณาการเทคโนโลยีหลายอย่างเข้าด้วยกัน เกิดความสมบูรณ์แบบในการออกแบบหรือการทำผลงาน 

 

ข้อที่ 8  การตอบคำถาม ร่วมกิจกรรม

           ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66แปลผลได้ว่า  กิจกรรมครั้งนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าถึงองค์ความรู้โดยตรง การตอบคำถามของวิทยากรที่ถ่ายทอดมีความชัดเจนรอบด้าน และหลากหลายสามารถนำไปปฏิบัติตามได้จริง

 

ข้อที่ 9  ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการ

           ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า อยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.08 แปลผลได้ว่า  ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดียมีความเพียงเล็กน้อย 

 

ข้อที่ 10 ความรู้ความเข้าใจหลังเข้าร่วมโครงการ

           ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.68 แปลผลได้ว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหนังสือมัลติมีเดีย หลังจากที่ได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับวิทยากร 

 

ข้อที่ 10  ภาพรวมความเหมาะสมของวิทยากร

           ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 แปลผลได้ว่าความรอบรู้ในเนื้อหาและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรที่นำมาถ่ายทอด   มีความรู้ ความสามารถ ความชัดเจน และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีเทคนิคที่หลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรม     

 

ข้อที่ 11  เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ

            ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 แปลผลได้ว่า เจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนโครงการมีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทำให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามลำดับและตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

ข้อที่ 12  อาหาร,เครื่องดื่มและสถานที่

            ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 แปลผลได้ว่า การเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในแต่ละช่วงเวลาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพ เพียงพอและเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เข้าร่วมโครงการ

 

ข้อที่ 13  ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ

            ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ  พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70  แปลผลได้ว่า กระบวนการให้บริการจากดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดีย ทุกขั้นตอนเป็นไปตามลำดับและวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข้อที่ 14  การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

            ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76แปลผลได้ว่าผู้เข้าโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้จากวิทยากรนำไปผสมผสานความคิดเชิงสร้างสรรค์และแรงบัลดาลใจในการออกแบบผลงานเข้าใจการ Create งานและการคิดงานอย่างเป็นระบบในการทำงานเป็นทีมได้มากขึ้น,  นำไปพัฒนาเพื่อใช้ประกอบการเรียน หรือในการเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้

 

ข้อที่ 15 ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ  ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการฝึกอบรม/สัมมนา

            ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.79ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ และตอบสนองความต้องการผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ในการสรรค์สร้างผลงานทางด้านการออกแบบ 

 

สรุปโดยรวม  

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดีย   จัดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 1 สิงหาคม 2562   ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (17211) ชั้น 2 อาคาร 17 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  พบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.53  สรุปผลได้ว่า  การดำเนินงานโครงการในครั้งนี้  ได้ตอบสนองความต้องการของสังคม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

สรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

            1. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของมัลติมีเดียประเภทต่าง ๆ แนวความคิดและองค์ประกอบเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

            2. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นในการนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านมัลติมีเดีย

            3. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อจัดการข้อมูลมัลติมีเดีย

            4. เข้าใจการ Create งานและการคิดงานอย่างเป็นระบบ ในการทำงานเป็นทีม

             5. นำไปพัฒนาเพื่อใช้ประกอบการเรียน หรือการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

             6. ได้ความคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ สามารถนำไปพัฒนาเพื่อใช้ประกอบการเรียน

             7. ได้ความรู้เนื้อหาที่หลากหลาย มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการถ่ายทอดให้กับผู้เรียน

             8. ได้ความรู้เพิ่มขึ้น, มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ด้านการออกแบบ, ความคิดรวบยอดที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงาน

             9. นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาฝีมือของตัวเองให้ดีขึ้น

             10. ได้รับแนวคิดและประสบการณ์ในการทำงาน

             11. นำไปถ่ายทอด เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนได้ให้มากที่สุด

             12. นำสิ่งที่ได้เรียนรู้เหล่านี้ไปต่อในการเรียนและการทำงาน

 

ความไม่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

 - ไม่มี -

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ควรให้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบในรูปแบบอื่น ๆ  1 ปี ควรมี 2 ครั้ง หรือ มีโครงการลักษณะเช่นนี้ในทุก ๆ ปี 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 7. ชื่อกิจกรรม : ปรับปรุงผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการ ประเมินผลโครงการ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 06/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

 1. นำข้อเสนอแนะในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดีย  มีข้อดีและข้อบกพร่องในด้านใด และอย่างไร
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงครั้งต่อไป
 2. นำข้อเสนอแนะการดำเนินงานที่จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดีย ครั้งต่อไป ได้ทราบถึงความรู้ ความเข้าใจ ความมั่นใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อจะนำไปเป็นข้อมูลในการจัดโครงการฯ ให้สนองตอบต่อความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการฯ อย่างเต็มที่


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 8. ชื่อกิจกรรม : รายงานผลการดำเนินงาน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ/รายงานรูป เล่มผลการดำเนินงาน ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 06/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ (รายละเอียด ดังเอกสารการอัฟโหลดไฟล์ข้อมูล "การรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดีย วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (17211)  ชั้น 2 อาคาร 17 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ" 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -