Avatar
18 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ “ค่ายนักเรียนรักศิลป์ - รักษ์สงขลา” ครั้งที่ 1

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 158

นายพัทรา ผดุงสุนทรารักษ์
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์
เบอร์โทร :
มือถือ 0611735197
E-mail : patarapadung@gmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ107,750งบประมาณที่ได้รับ100,000
วัตถุประสงค์1. ถ่ายทอดความรู้และทักษะทางศิลปะแก่นักเรียนระดับมัธยมปลายและครูศิลปะ
2. อาจารย์และนิสิตได้แสดงศักยภาพทางด้านศิลปะในการนำเสนอกิจกรรม การถ่ายทอด หรือการเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
3. การสร้างสรรค์ศิลปะจากการสำรวจพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019123163691.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 120 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
90
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
นิสิต
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
15
บุคลากร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
5
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย120
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ90
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท100000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ90
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ90
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชุมคณะทำงานวางแผนการจัดโครงการ และกำหนดรูปแบบกิจกรรม
[1/3/2562-30/4/2562] | [1/1/2562-31/3/2562]

2. ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่ข้อง เช่น สถานที่ที่ใช้ ในการจัดกินกรรม/โครงการ
[1/3/2562-31/3/2562] | [1/3/2562-30/4/2562]

3. ประชาสัมพันธ์โครงการ
[1/3/2562-10/5/2562] | [1/4/2562-10/4/2562]

4. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการ/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
[1/1/2562-31/1/2562] | [1/1/2562-31/3/2562]

5. จัดทำสัญญายืมเงิน
[1/3/2562-31/3/2562] |
6. ดำเนินงานกิจกรรมโครงการ
[17/5/2562-30/6/2562] |
7. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
[1/5/2562-30/6/2562] |
8. สรุปผลการประเมินโครงการและรายงานรูปเล่ม โครงการ
[20/5/2562-30/6/2562] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานวางแผนการจัดโครงการ และกำหนดรูปแบบกิจกรรม ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 19/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ครั้งที่ 1 จัดทำหนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ 64.15/192  ลงวันที่ 25 มกราคม  2562  เรื่อง ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ให้กับมหาวิทยาลัย/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  "โครงการค่ายนักเรียนรักศิลป์ - รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1"  ได้รับการอนุมัติการดำเนินงาน  เมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์  2562  แต่เนื่องจากระยะเวลาในการจัดกิจกรรม/โครงการไม่สัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนมัธยมศึกษา ม. 6  มีกิจกรรมการสอบ ปลายภาค และ GAT-PAT จึงจำเป็นต้องเลื่อนกิจกรรม/โครงการออกไป และเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนมัธยมศึกษา ม. 4 - ม. 6

ครั้งที่ 2  ที่ ศธ 64.15/317  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562  เรื่อง ขออนุมัติปรับแผน/เปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ให้กับมหาวิทยาลัย/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  "โครงการค่ายนักเรียนรักศิลป์ - รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1"  ได้รับการอนุมัติการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม  2562


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่ข้อง เช่น สถานที่ที่ใช้ ในการจัดกินกรรม/โครงการ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 22/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ติดต่อประสานงานสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ โดยสถานที่ที่ใช้ คือ  สถาบันทึกษิณคดีศึกษา  ตำบลเกาะยอ  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่ข้อง เช่น สถานที่ที่ใช้ ในการจัดกินกรรม/โครงการ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 22/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ติดต่อประสานงานสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ  ได้แก่  สถาบันทักษิณคดีศึกษา  ตำบลเกาะยอ  อำเภอเมือง  จังหวดสงขลา


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์โครงการ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 22/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ "ค่ายนักเรียนรักศิลป์ - รักษ์สงขลา" ครั้งที่ 1 ไปยังโรงเรียนในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง  หนังสือที่ ศธ 64.15/ว287 ลงวันที่  4  เมษายน  2562  เรื่อง ขอเชิญส่วนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "ค่ายนักเรียนรักษ์ศิลป์ - รักษ์สงขลา" ครั้งที่่ 1  โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 4  เมษายน  2562 - 8 พฤษภาคม 2562   โดยดำเนินงานโครงการระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม  2562  ณ  สถาบันทักษิณคดีศึกษา  ตำบลเก่ายอ  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการ/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 19/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ครั้งที่ 1 จัดทำหนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ 64.15/192  ลงวันที่ 25 มกราคม  2562  เรื่อง ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ให้กับมหาวิทยาลัย/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  "โครงการค่ายนักเรียนรักศิลป์ - รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1"  ได้รับการอนุมัติการดำเนินงาน  เมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์  2562  แต่เนื่องจากระยะเวลาในการจัดกิจกรรม/โครงการไม่สัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนมัธยมศึกษา ม. 6  มีกิจกรรมการสอบ ปลายภาค และ GAT-PAT จึงจำเป็นต้องเลื่อนกิจกรรม/โครงการออกไป และเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนมัธยมศึกษา ม. 4 - ม. 6

ครั้งที่ 2  ที่ ศธ 64.15/317  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562  เรื่อง ขออนุมัติปรับแผน/เปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ให้กับมหาวิทยาลัย/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  "โครงการค่ายนักเรียนรักศิลป์ - รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1"  ได้รับการอนุมัติการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม  2562


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า