Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ “ค่ายนักเรียนรักศิลป์ - รักษ์สงขลา” ครั้งที่ 1

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 158

นายพัทรา ผดุงสุนทรารักษ์
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์
เบอร์โทร :
มือถือ 0611735197
E-mail : patarapadung@gmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ107,750งบประมาณที่ได้รับ100,000
วัตถุประสงค์1. ถ่ายทอดความรู้และทักษะทางศิลปะแก่นักเรียนระดับมัธยมปลายและครูศิลปะ
2. อาจารย์และนิสิตได้แสดงศักยภาพทางด้านศิลปะในการนำเสนอกิจกรรม การถ่ายทอด หรือการเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
3. การสร้างสรรค์ศิลปะจากการสำรวจพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019123163691.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20191291426171.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 120 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นางสาวสุพิชชา ภูชงค์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง | | :
1. นางสาวนภัสนันท์ ทิตพ่วน โรงเรียนสตรีทุ่งสง | | :
1. นางสาวอาทิตยา ลบลาย โรงเรียนสตรีทุ่งสง | | :
1. นางสาวอทิตยา พริกเอียด โรงเรียนสตรีทุ่งสง | | :
1. นายธนพล นารีพล โรงเรียนสตรีทุ่งสง | | :
1. นายจตุพัฒน์ มณี โรงเรียนสตรีทุ่งสง | | :
1. นางสาวพิชญา วงศ์น้อย โรงเรียนประเหลียนผดุงวิทย์ | | :
1. นางสาวศศิกานต์ สมุทรสาร โรงเรียนปะเหลียนผดุงวิทย์ | | :
1. นางสาวจรัญญา หูเขียว โรงเรียนประเหลียนผดุงวิทย์ | | :
1. นางสาวเจจิรา แก้ววิมล โรงเรียนประเหลียนผดุงวิทย์ | | :
1. นายพงศกร พลพัง โรงเรียนประเหลียนผดุงวิทย์ | | :
1. ่นายวิชญ์ภาส สกุลไทย โรงเรียนประเหลียนผดุงวิทย์ | | :
1. นางสาวกนิษฐา วรรณพงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ | | :
1. นางสาววิลาสินี โชคหิรัณยาภาส วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ | | :
1. นางสาวพิชญาภรณ์ กุแหก วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ | | :
1. นางสาวธวัลยา พันธุ์กฤษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ | | :
1. นางสาวปริศนา ชำนธุรการ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ | | :
1. นางสาวธนธรณ์ นิลาประวัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ | | :
1. นางสาวเบญญาทิพย์ จันทร์อุทัย วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ | | :
1. นางสาวกชมน แก้วปาน วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ | | :
1. นายฐิติพล ธานินพงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ | | :
1. นางสาวศิริวรรณ หนู้ด้วง วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ | | :
1. นางสาวสุญญตา ช่วยแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ | | :
1. นายมุตฟาห์ หรมแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ | | :
1. นางสาวลลนา ทองสิพพัญญ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ | | :
1. นายครุพงศ์ แก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ | | :
1. นางสาวอรอุมา จ่าชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ | | :
1. นางสาวอรอนงค์ สุวรรณรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ | | :
1. นางสาวกฤษติกา ชูความดี วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ | | :
1. นางสาวณภัทรษร ยอดดี วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ | | :
1. นายภูรินทร์ เจริญลาภ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ | | :
1. นางสาวพิชญา ก้อนง่อน โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ | | :
1. นางสาวโชติกา นามใส โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ | | :
1. นายธนกฤต รัตนอาชาไนย โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ | | :
1. นางสาวเจริญขวัญ แซ่ผ่อง โรงเรียนประเหลียนผดุงวิทย์ | | :
1. นายธีรทัศน์ ประทีปรัศมี โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล | | :
1. นายธนดล ศรีจริยา โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล | | :
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ปาละมาน โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล | | :
1. นางสาวกนกกาญจน์ หรันหลัง โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล | | :
1. เด็กชายจิรายุส สอเหรบ โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล | | :
1. เด็กชายวิจารณ์ จินมะเริง โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล | | :
1. นางสาวกุลยา พรหมมี โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | | :
1. นางสาววาสนา คงสุรินทร์ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | | :
1. นายพิสิฐพงศ์ เพ็ชรขำ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | | :
1. นางสาวจุฬาลักษณ์ แสงงาม โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | | :
1. นางสาวผกามาศ มะโนปราง โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | | :
1. นางสาวปิยนุช ปราบปรี โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | | :
1. นายเฉลิมรัฐ พูลแก้ว โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | | :
1. นางสาวอธตยา มากมูล โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | | :
1. นางสาวสิริวิมล แก้วทัศน์ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม | | :
1. นางสาวพุธิดา หมะ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม | | :
1. นางสาวธันย์ชนก แก้วทัศน์ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม | | :
1. นายสหรัฐ เพ็ชรทองอ่อน โรงเรียนนาทวีวิทยาคม | | :
1. นางสาวชนกการนต์ เส็น โรงเรียนนาทวีวิทยาคม | | :
1. นายธนกร แก้วมณี โรงเรียนนาทวีวิทยาคม | | :
1. นางสาวศุกลภัทร วาสนะ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม | | :
1. นางสาวสุภาวดี อำปลอด โรงเรียนนวมินทราชูทิศ | | :
1. นางสาวนววรรณ อุ๊นแดง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ | | :
1. นางสาวภักดิ์ คล้ายเกล้า โรงเรียนนวมินทราชูทิศ | | :
1. นายณัฐวุฒิ ชัยโชติ โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ | | :
1. นางสาวสุรัตติกาล เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ | | :
1. นางสาววรน พลหาญ โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ | | :
1. เด็กหญิงปกฉัตร มัทรวรกาญจน์ โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ | | :
1. นางสาวชนิสรา แก้วสัตยา โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ | | :
1. นางสาวฮุ้ยหลิง โต โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ | | :
1. นางสาวจรัญญา มหาพรม โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ | | :
1. นางสาวพรพิสุทธิ์ จงเปาหยิน โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ | | :
1. นางสาวอิงชนก ช่วยเอียด โรงเรียนสตุลวิทยา | | :
1. นางสาวศศิธร บินหา โรงเรียนสตูล | | :
1. นางสาวสุมิตรา ปะดุกา โรงเรียนสตูล | | :
1. นางสาวพรวลัย มุงธิราช โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ | | :
1. นางสาวแกมกาญจน์ ทองแกมแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ | | :
1. เด็กหญิงภคมน ศรีราช โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ | | :
1. นายนพดล กอประดิษฐสกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา | | :
1. นายเดชธนา อัรัญชัยยะ โรงเรียนแสงทองวิทยา | | :
1. นางสาวจามจุรี มากดำ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา | | :
1. นางสาวภูษณาภรณ์ โอชาอัมพวัน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา | | :
1. นางสาวณัฐธิดา สุวรรณชาตรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา | | :
1. นางสาวฟาร์ติน ปรมัล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา | | :
1. นางสาวมัยมูน หนูขาว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา | | :
1. นายกฤาณพร กุ้งหุย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา | | :
90
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
1. คุณครูจิตกร ลั่นทอง โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ | | :
1. คุณครูไกรวุฒิ ดวงแก้ว โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ | | :
1. คุณครูสุธน ราชเมืองขวาง โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ | | :
1. คุณครูชลฤดี หนูเกี้ยว โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ | | :
1. คุณครูพิมพ์ชนก สุขหอม โรงเรียนสตรีทุ่งสง | | :
1. คุณครูทศพล เพ็ชรทอง โรงเรียนปะเหลียนผดุงวิทย์ | | :
1. คุณครูสุทธิชัย เรืองมาก วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ | | :
1. คุณครูบุญเที่ยง เจริญลาภ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ | | :
1. นางสาวอนุธิดา กลิ่นพิทักษ์ โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล | | :
1. ว่าที่ รต.ชิดพล นพภาแก้ว โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล | | :
1. นายศราวุะ เกิดขุมทอง โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล | | :
1. คุณครูนัจญม๊ะ งะสมัน โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล | | :
1. คุณครูอุดมพร ไสยรินทร์ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | | :
1. คุณครูศรายุส หมาดหลี โรงเรียนนาทวีวิทยาคม | | :
1. คุณครูพิค์พันธุ์ แพงพุทธ โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล | | :
1. คุณครูสิริพักตร์ ชัยวงษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนวยวิทยาหาดใหญ่ | | :
1. คุณครูเรวดี จินดาดำ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ | | :
1. คุณครูวราภรณ์ ลังคง โรงเรียนนาทวีวิทยาคม | | :
1. คุณครูณัฐกานต์ พิรุณละออง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ | | :
1. คุณครูพรชนก ประเสริฐ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ | | :
1. คุณครูจันทรฺ์ศิมา เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ | | :
1. คุณครูวาสนาม หมัดเส็น โรงเรียนสตุลวิทยา | | :
1. คุณครูนิตธิญา ศรีราช โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ | | :
1. คุณครูอทิตา รักนิ่ม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา | | :
1. อาจารย์วิไลรัตน์ แก้วทวี โรงเรียนเทศบาล 1 | | :
1. อาจารย์อำนาจ พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ | | :
10
นิสิต
1. นายอับดุลเลาะ กาหม๊ะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายพิชานนท์ จิรกาลาวการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายณัฐพล สุริพงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวเบญญา พลประสิทธิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายอิสรชัย ไชยรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวชลธิชา อาษาชำนาญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวกนกพร มากจันทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายอิทธิเดช หวังแก้ว คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายสิทธิชัย จันทร์กุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวสุพัตรา หนูด้วง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวศิริเรือน เต็มรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวจาฏพัจน์ ปุยเจริญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายสรรเพ็ชญ์ สังขฺ์บัว คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายธนากร แววแสนรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายอนุพงษ์ เทพสุวรรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายนนทวัฒน์ ชูทัพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายภูรีรัฐ ขุนดำ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายธนากร ละอองวรรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายณัฐวุฒิ บัวคง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายชัยยันต์ สังข์สินเลิศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ปะตังตะโร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวรัญญา แก้วใจจง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวจณิสรา ระเมาะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาววริศรา เพชรพิศาล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายพงศกร ไชยพัพัฒนกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายอดิศักดิ์ ศิรินุพงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายวีวัธน์ คำภา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
15
บุคลากร
1. อาจารย์พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย พรหมอินทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์ ดร.จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจาย์โชติพงษ์ บุญฤทธิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์ธนิษฐา นันทาพจน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. ผู้ช่ยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด ศุภจิตรา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภรณ์ แสนอ้าย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณี มีมาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์ชลธิดา เกษเพชร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยรัตน์ แสงทอง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงค์ ชีวะสาโร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์นันทวุฒิ สิทธิวัง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์เกียรติภูมิ งามชมภู คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์อัฏฐพล เทพยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อาจารย์ธีติ พฤกษ์อุดม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. Mr.Seyed Reza Moosavi คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวสุวารี คลองโคน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางจิราภรณ์ โสมตีบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวพรทิพย์ แสงกระจาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวศิฬารัตน์ ทองรูจี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวศิริลักษณ์ ปลาดศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวชนัญญา ไชยรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายไพโรจน์ เอียดเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายเอกพล ยกย่อง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
5
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย120160
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ9092
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท10000098133
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ9095
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ9091
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 98,133

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชุมคณะทำงานวางแผนการจัดโครงการ และกำหนดรูปแบบกิจกรรม
[1/3/2562-30/4/2562] | [1/1/2562-31/3/2562]

2. ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่ข้อง เช่น สถานที่ที่ใช้ ในการจัดกินกรรม/โครงการ
[1/3/2562-31/3/2562] | [1/3/2562-30/4/2562]

3. ประชาสัมพันธ์โครงการ
[1/3/2562-10/5/2562] | [1/4/2562-10/4/2562]

4. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการ/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
[1/1/2562-31/1/2562] | [1/1/2562-31/3/2562]

5. จัดทำสัญญายืมเงิน
[1/3/2562-31/3/2562] | [1/3/2562-1/3/2562]

6. ดำเนินงานกิจกรรมโครงการ
[17/5/2562-30/6/2562] | [17/5/2562-19/5/2562]

7. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
[1/5/2562-30/6/2562] | [21/5/2562-21/5/2562]

8. สรุปผลการประเมินโครงการและรายงานรูปเล่ม โครงการ
[20/5/2562-30/6/2562] | [21/5/2562-18/6/2562]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานวางแผนการจัดโครงการ และกำหนดรูปแบบกิจกรรม ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 19/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ครั้งที่ 1 จัดทำหนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ 64.15/192  ลงวันที่ 25 มกราคม  2562  เรื่อง ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ให้กับมหาวิทยาลัย/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  "โครงการค่ายนักเรียนรักศิลป์ - รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1"  ได้รับการอนุมัติการดำเนินงาน  เมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์  2562  แต่เนื่องจากระยะเวลาในการจัดกิจกรรม/โครงการไม่สัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนมัธยมศึกษา ม. 6  มีกิจกรรมการสอบ ปลายภาค และ GAT-PAT จึงจำเป็นต้องเลื่อนกิจกรรม/โครงการออกไป และเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนมัธยมศึกษา ม. 4 - ม. 6

ครั้งที่ 2  ที่ ศธ 64.15/317  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562  เรื่อง ขออนุมัติปรับแผน/เปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ให้กับมหาวิทยาลัย/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  "โครงการค่ายนักเรียนรักศิลป์ - รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1"  ได้รับการอนุมัติการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม  2562


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่ข้อง เช่น สถานที่ที่ใช้ ในการจัดกินกรรม/โครงการ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 22/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ติดต่อประสานงานสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ โดยสถานที่ที่ใช้ คือ  สถาบันทึกษิณคดีศึกษา  ตำบลเกาะยอ  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่ข้อง เช่น สถานที่ที่ใช้ ในการจัดกินกรรม/โครงการ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 22/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ติดต่อประสานงานสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ  ได้แก่  สถาบันทักษิณคดีศึกษา  ตำบลเกาะยอ  อำเภอเมือง  จังหวดสงขลา


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์โครงการ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 22/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ "ค่ายนักเรียนรักศิลป์ - รักษ์สงขลา" ครั้งที่ 1 ไปยังโรงเรียนในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง  หนังสือที่ ศธ 64.15/ว287 ลงวันที่  4  เมษายน  2562  เรื่อง ขอเชิญส่วนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "ค่ายนักเรียนรักษ์ศิลป์ - รักษ์สงขลา" ครั้งที่่ 1  โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 4  เมษายน  2562 - 8 พฤษภาคม 2562   โดยดำเนินงานโครงการระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม  2562  ณ  สถาบันทักษิณคดีศึกษา  ตำบลเก่ายอ  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการ/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 19/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ครั้งที่ 1 จัดทำหนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ 64.15/192  ลงวันที่ 25 มกราคม  2562  เรื่อง ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ให้กับมหาวิทยาลัย/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  "โครงการค่ายนักเรียนรักศิลป์ - รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1"  ได้รับการอนุมัติการดำเนินงาน  เมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์  2562  แต่เนื่องจากระยะเวลาในการจัดกิจกรรม/โครงการไม่สัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนมัธยมศึกษา ม. 6  มีกิจกรรมการสอบ ปลายภาค และ GAT-PAT จึงจำเป็นต้องเลื่อนกิจกรรม/โครงการออกไป และเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนมัธยมศึกษา ม. 4 - ม. 6

ครั้งที่ 2  ที่ ศธ 64.15/317  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562  เรื่อง ขออนุมัติปรับแผน/เปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ให้กับมหาวิทยาลัย/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  "โครงการค่ายนักเรียนรักศิลป์ - รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1"  ได้รับการอนุมัติการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม  2562


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานวางแผนการจัดโครงการ และกำหนดรูปแบบกิจกรรม ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 09/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการค่ายนักเรียนรักศิลป์-รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมพร้อมการดำเนินงาน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในแต่ละฝ่าย


ปัญหา/อุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่ข้อง เช่น สถานที่ที่ใช้ ในการจัดกินกรรม/โครงการ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 09/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ติดต่อประสานงานกับคุณครู/อาจารย์/นักเรียน/นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อแจ้งการเปลี่ยนสถานที่ในการจัดโครงการฯ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่ข้อง เช่น สถานที่ที่ใช้ ในการจัดกินกรรม/โครงการ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 09/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

เนื่องจากไม่สามารถใช้สถานที่ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษาได้ จึงติดต่อประสานงานการขอใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ดังนี้  

1. การขอใช้ห้องเรียนรวม 17401 อาคาร 17 เพื่อใช้ในพิธีเปิด และปิดโครงการค่ายนักเรียนรักศิลป์ - รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1

2. การขอใช้ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 17 เพื่อใช้เป็นฐานเรียนรู้ศิลปะ 3 มิติ สำหรับเด็ก

3. การขอใช้พื้นที่บริเวณภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นฐานศิลปะกับสิ่งแวดล้อม

4. การขอใช้พื้นที่ห้องเรียนปฏิบัติสาขาวิชาทัศนศิลป์ เพื่อใช้เป็นฐานศิลปะสื่อผสม 1

5. การขอใช้พื้นที่ห้องเรียนปฏิบัติสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ เพื่อใช้เป็นฐานศิลปะสื่อผสม 2

6. การขอใช้หอพักของมหาวิยาลัยทักษิณ เพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : จัดทำสัญญายืมเงิน ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 09/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ขออนุมัติขยายเวลาในสัญญายืมเงิน  ตามหนังสือที่ ศธ 64.15/0303 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562  เนื่องจาก เลื่อน วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดโครงการค่ายนักเรียนรักศิลป์ - รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1 เป็นวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2562  และเลื่อนเป็น วันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2562


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : จัดทำสัญญายืมเงิน ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 09/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการจัดทำสัญญายืมเงิน ตามหนังสือที่ ศธ 64.15/0008 ลงวันที่  30  มกราคม 2562 โครงการค่ายนักเรียนรักศิลป์ - รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1 วงเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 6. ชื่อกิจกรรม : ดำเนินงานกิจกรรมโครงการ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 09/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

1. บรรยายข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองสงขลา
2. ปฏิบัติงานสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์กิจกรรม
1. ถ่ายทอดความรู้และทักษะทางศิลปะแก่นักเรียนระดับมัธยมปลายและครูศิลปะ
2. อาจารย์และนิสิตได้แสดงศักยภาพทางด้านศิลปะในการนำเสนอกิจกรรม การถ่ายทอด หรือการเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ทางทัศนศิลป์กับการกระตุ้นสำนึกรักษ์ท้องถิ่นแก่เยาวชน
2. ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะจากการสำรวจพื้นที่ทางประวัติศาสตร์เมืองสงขลา
3. สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะ
   

ผลที่เกิดขึ้น

1. แสดงศักยภาพทางด้านทัศนศิลป์ในการนำเสนอกิจกรรม การถ่ายทอด หรือการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
2. สร้างเครือข่ายโรงเรียนกับสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์


กำหนดการโครงการ “ค่ายนักเรียนรักศิลป์-รักษ์สงขลา” ครั้งที่ 1  ในระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2562

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562  ณ ห้อง17401 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
16.00 น.-17.00 น. - ครูและนักเรียน ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้อง 17401 อาคาร 17 ชั้น 4
18.00 น.-19.00 น. - รับประทานอาหารเย็น ณ บริเวณหน้าห้อง 17401 อาคาร 17 ชั้น 4
19.00 น.-19.45 น. - พิธีเปิดโครงการ “ค่ายนักเรียนรักศิลป์-รักษ์สงขลา” ครั้งที่ 1 ณ ห้อง 17401อาคาร 17 ชั้น 4                                                                         - กล่าวต้อนรับ โดยคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ                                                                           - กล่าวเปิดโครงการฯ โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ                                                                        รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์                                                                                                                                                        - คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญมอบของที่ระลึกแด่ประธานในพิธีเปิด                                                    และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

19.45 น.-21.00 น. - นำชมวีดีทัศน์/ แบ่งกิจกรรม
21.00 น.               - เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562  ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 17

09.00 น.-12.00 น. - เข้ากลุ่มฐานกิจกรรม                                                                                                                                                                                      - ฐานที่ 1 เรียนรู้ศิลปะ 3 มิติ สำหรับเด็ก วิทยากรโดย อาจารย์พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์                                                                                    - ฐานที่ 2 ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม  วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย  พรหมอินทร์                                                                                - ฐานที่ 3 ศิลปะสื่อผสม 1 วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์  อาจารย์โชติพงษ์ บุญฤทธิ์                                                                  - ฐานที่ 4 ศิลปะสื่อผสม 2  วิทยากรโดย อาจารย์ธนิษฐา นันทาพจน์

12.00 น.-13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณหน้าห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์อาคาร 17 ชั้น 2
13.00 น.-16.00 น. - เข้าร่วมกิจกรรมตามฐาน (ต่อ)
18.00 น.-19.00 น. - รับประทานอาหารเย็น ณ บริเวณหน้าห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 17 ชั้น 2
19.00 น.-21.00 น. - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำผลงานแต่ละฐานปฏิบัติงาน
21.00 น.               - เข้าที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562    ณ ณ ห้อง 17401 อาคาร 17 ชั้น 4
08.30 น.-10.30 น.  - พิธีปิดโครงการ “ค่ายนักเรียนรักศิลป์-รักษ์สงขลา” ครั้งที่ 1 ณ ห้อง 17401 อาคาร 17 ชั้น 4
                             - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มอบเกียรติบัตร ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
                             - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์กล่าวปิดโครงการฯ
                             - มอบของที่ระลึกให้แก่ประธานในพิธีปิด
                             - ถ่ายภาพร่วมกัน
                             - เสร็จสิ้นโครงการฯ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่าง ในช่วงเวลา 10.30 น.-10.45 น. และ เวลา 14.30 น.-14.45 น.
      


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 7. ชื่อกิจกรรม : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 09/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 98,133 บาท   ผู้รับบริการ : 160 คน

ผลการดำเนินงาน

โครงการค่ายนักเรียนรักศิลป์-รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1  ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการฯ  เป็นเงิน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  โดยมีจ่ายจากการดำเนินงานโครงการค่ายนักเรียนรักศิลป์-รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1  จำนวนเงิน 98,133 บาท (เก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)  โดยมีค่าใช้่จ่ายดังนี้                                                                                                                                              1. ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน จำนวน 27 คน                                          เป็นเงิน    8,100 บาท                                                                      2. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 5 คน                                                   เป็นเงิน   7,500 บาท                                                                      3. ค่าปฏิบ้ติงานนอกเวลาราชการ                                                        เป็นเงิน    5,400 บาท                                                                      4. ค่าที่ัพักของผู้เข้่าร่วมโครงการ                                                        เป็นเงิน  10,500 บาท                                                                      5. ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                                  เป็นเงิน    1,640 บาท                                                                      6. ค่าใช้สอยอื่น ๆ (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)  เป็นเงิน 50,495 บาท                                                                        7. ค่าวัสดุ                                                                                         เป็นเงิน  11,798 บาท

                    


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 8. ชื่อกิจกรรม : สรุปผลการประเมินโครงการและรายงานรูปเล่ม โครงการ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 09/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

โครงการค่ายนักเรียนรักศิลป์-รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2562 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เป็นกิจกรรมที่ฝึกฝนทักษะและองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ โดยการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการสร้างสรรค์ จำนวน 4 ฐาน ดังนี้
ฐานที่ 1 เรียนรู้ศิลปะ 3 มิติ สำหรับเด็ก
ฐานที่ 2 ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม
ฐานที่ 3 ศิลปะสื่อผสม 1
ฐานที่ 4 ศิลปะสื่อผสม 2

โดยผู้เข้าร่วมโครงการค่ายนักเรียนรักศิลป์-รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1 สามารถนำไปต่อยอดความคิดและแนวทาง เทคนิค กระบวนการต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ อีกทั้งเพื่อตอบสนอง และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง และการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านศิลปะสื่อความคิด (Conceptual Art) ไม่ยึดติดกรอบ จำเจแบบเดิมๆ

สรุปผลในภาพรวม
1. การดำเนินงานโครงการค่ายนักเรียนรักศิลป์-รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1 เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดในการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. การดำเนินงานโครงการค่ายนักเรียนรักศิลป์-รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1 เป็นไปตามแผนงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ปีการศึกษา 2561
3. มีการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนที่กำหนด มีการประเมินผลการดำเนินงานและนำผลที่ได้มาปรับใช้ในการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในปีถัดไป ตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
P = มีการวางแผน ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ซึ่งได้มีการกำหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ โดยมียุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ครอบคลุมพันธกิจและมีแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ/ประจำปีการศึกษา เป็นตัวกำหนดในการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ
D = มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดในไว้ในกิจกรรม/โครงการ และรายงานผล การดำเนินงานโครงการ
C = มีการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของกิจจรรม/โครงการ ที่กำหนดไว้ในกิจกรรม/โครงการ
A = นำผลการประเมินจากกิจกรรม/โครงการไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงคุณภาพของการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการต่อไปและเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานและวิธีการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ในปีต่อไป

4. การดำเนินงานการดำเนินงานโครงการค่ายนักเรียนรักศิลป์-รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1 สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายการดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ระบุไว้ในโครงการ
4.1 สนับสนุนคำรับรองการปฏิบัติงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ ดังนี้
- ส่วนที่ 1 การนำระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั่งองค์กร
- ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7)

4.2 สนับสนุนคำรับรองการปฏิบัติงานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ปีการศึกษา 2561
- การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN – QA) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ปีการศึกษา 2561

5. ผู้เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการค่ายนักเรียนรักศิลป์ - รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1 ได้เรียนรู้ประสบการณ์อย่างหลากหลายกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการท่านอื่นในด้านสำนึกรักษ์ท้องถิ่น จากการสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะชุมชนที่และจากผลงานสร้างสรรค์จากการใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองสงขลา
6. ผู้เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการค่ายนักเรียนรักศิลป์ - รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1 นำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการไปปรับใช้เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ต่อยอดความคิด แนวทาง เทคนิค กระบวนการต่างๆ ทางด้านศิลปะในการนำเสนอกิจกรรม การถ่ายทอด หรือการเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน และการสร้างสรรค์ศิลปะจากการใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา
7. ผู้เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการค่ายนักเรียนรักศิลป์ - รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1 นำความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่ทันสมัยสามารถนำไปพัฒนาการในเรียนและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เพื่อการถ่ายทอดและต่อยอดความรู้งานสร้างสรรค์ในแต่ละทักษะปฏิบัติได้มากขึ้น
8. ผู้เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการค่ายนักเรียนรักศิลป์ - รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1 มีเครือข่ายงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มขึ้น

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/ตัวชี้วัด

หน่วย

ค่าเป้าหมาย

ผลการ

ดำเนินงาน

ระดับผลผลิต

 

เชิงปริมาณ

จำนวนผู้รับบริการ

 

คน

120

160

 

 

- ภายใน  

คน

20

28

 

- ภายนอก  

คน

100

130

เชิงคุณภาพ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ

ร้อยละ

90

(4.50)

91.80

(4.59)

เชิงเวลา

โครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ร้อยละ

100

100

เชิงต้นทุน

ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

บาท

100,000

98,133

ระดับผลลัพธ์

 

เชิงปริมาณ

ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

90

(4.50)

95.40

(4.77)

เชิงคุณภาพ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ

ร้อยละ

90

(4.50)

90.80

(4.54)


  


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -