Avatar
18 พฤศจิกายน 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการสร้างสรรค์และผลิตผลงานเพลง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 157

อาจารย์รัชกฤต ภานุอัครโชติ
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์
เบอร์โทร :
มือถือ
E-mail : Ratchakrittsu@gmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ116,000งบประมาณที่ได้รับ50,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนนิสิตมีประสบการณ์ด้านการผลิตผลงานดนตรี
2.นำผลงานดนตรีที่ได้มาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191231630371.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 5020 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
อื่น ๆ
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
5010
นิสิต
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
50
บุคลากร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย90
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท50000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการ/แผนการเบิกจ่ายงบประมาร
[1/1/2562-31/1/2562] | [1/1/2562-31/1/2562]

2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กำหนด แผน/วางแผน ขั้นตอนการดำเนินงานดครงการ กำหนดตัวบ่งชี้ และค่่าเป้าหมาย
[1/2/2562-28/2/2562] | [1/3/2562-31/3/2562]

3. จัดทำสัญญายืมเงิน
[1/2/2562-28/2/2562] | [1/2/2562-28/2/2562]

4. ประชุมออกแบบกิจกรรมโครงการและติดต่อประสาน งานผู้เกี่ยวข้อง
[1/2/2562-28/2/2562] |
5. ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการ
[1/2/2562-31/3/2562] |
6. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามขั้นตอน วิะีการดำเนินงานที่ กำหนดไว้ในโครงการ
[1/3/2562-31/8/2562] |
7. ติดตาม บันทึกข้อมูลจัดเก็บองค์ความรู้ประเมินผลการ ดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ
[1/8/2562-31/8/2562] |
8. สรุปผลและรายงานผลการใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการ
[1/8/2562-31/8/2562] |
9. สรุปผลการประเมินการดำเนินงานโครงการเป็นรูปเล่ม
[1/9/2562-30/9/2562] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการ/แผนการเบิกจ่ายงบประมาร ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 19/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดทำหนังสือบันทึกข้อความ ที่ศธ 64.15/195 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 เรื่อง ขออนุม้ติโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย  แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  "โครงการการสร้างสรรค์และผลิตผลงานเพลง"  ซึ่งได้รับการอนุมัติกาดำเนินงานโครงการ/แผนการเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 4  กุมภาพันธ์ 2562


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กำหนด แผน/วางแผน ขั้นตอนการดำเนินงานดครงการ กำหนดตัวบ่งชี้ และค่่าเป้าหมาย ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 22/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ การสร้างสรรค์และผลิตผลงานเพลง 

คำสั่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ที่ 029/2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ การสร้างสรรค์และผลิตผลงานเพลง สั่ง ณ วันที่ 25  มีนาคม 2562


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : จัดทำสัญญายืมเงิน ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 19/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดทำสัญญายืมเงิน ที่หนังสือ ศธ 64.15/0012  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2562  จำนวนเงิน  50,000 บาท  เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการการสร้างสรรค์และผลิตผลงานเพลง  จัดกิจกรรม ณ  อาคารดุริยางคศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า