Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัดครั้งที่ 3

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 156

อาจารย์รัตติกาล กมโลบล
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์
เบอร์โทร :074443959
มือถือ 0849672179
E-mail : Rattikal_kom@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ150,000งบประมาณที่ได้รับ84,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการสอนดนตรีสำหรับเด็กพิเศษ
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากขึ้น
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจพฤติกรรมของเด็กพิเศษและนำไปสู่การสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019123167241.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20191291444431.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 80 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นายภูเบศร์ ทองแสน | | :
15
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
1. นายภูเบศร์ ทองแสน | | :
1. นางนิภาพร ทองแสน | | :
1. นางไรหนับ หมัดสะอิ | | :
1. นางสาวเนตรทราย แหละปานแก้ว | | :
1. นางจุฑามาศ ธีรภาพสภาพร | | :
1. นายอมรเทพ ศรีปรางค์ | | :
1. นางสาวตาเล็ก สังชาติ | | :
1. นายสำราญ แก้วเนียม | | :
1. นางสาวมนชนก เพชรวิชิต | | :
1. นายบันติ แซ่ลิ่ม | | :
1. นางสาวรัตติยา ไชยปัญญา | | :
1. นายสมยศ เกียรติกิระขจร | | :
1. นางสาวปวิตรา ชอุ่มชาติ | | :
1. นางสาวอภชญา มัจฉา | | :
1. นางสาวอัญชลี ตันวินิจ | | :
1. นางสาวศวิตา ตันวินิจ | | :
1. นางสาวสุชัญญา ฟองตา | | :
1. นางสาววิศัลย์ศยา มณีประวัติ | | :
1. นางสาววรมน สาะารณะกุล | | :
1. นายสราวุธ ผกาแดง | | :
1. นายศักดิ์ประพันธ์ สายเกษ | | :
1. นายทรงศักดเ์ นารีหวานดี | | :
1. นายพรชัย ผอมสวัสดิ์ | | :
1. นางสาวสุรัตนา โสภารัตน์ | | :
1. นางสาวรัชยา มูลอ้าย | | :
1. นางสาวสายจิตร คลังข้อง | | :
1. นายวัชรพล แก้วดวง | | :
1. นางภัสพร สิงห์คำ | | :
1. นางสาวปุณณาณี ประกอบชัยชนะ | | :
1. นายกิติศักดิ์ ประสานรมย์ | | :
1. นางสาวมนฑา ขุนหนู | | :
1. นางจงดี ไทยตรง | | :
1. นายเจตน์จันทร์ สุวรรณศรี | | :
1. นางสาวอรอุมา สิทธิรัตน์ | | :
1. นายพัฒนาวุฒิ จันทไทย | | :
1. นางสาวพัชรี พัชรกอบชัย | | :
1. นายตรีเพชร พงศาปาน | | :
1. นายณัฐธเนศ คงผล | | :
1. นงสาวศิรประภา สินจรูญศักดิ์ | | :
1. นายสุทะิวัฒน์ ธนพร รักดี | | :
1. นายชญานนท์ ลีชา | | :
1. นางสาวจุวัยดี่ หวันตันหยง | | :
1. นางสาวเมธิชา อวดเส็ง | | :
1. นายปิยะวัฒน์ เข็มทอง | | :
1. นางสาวนิสา ลิมปิวรรณ | | :
55
อื่น ๆ
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
นิสิต
1. นายอรรถพล นาชุมเห็ด | | :
1. นางสาวอรอนงค ์ แต้เตี้ย | | :
1. นายอรุษ ลิลาพันธิสิทธิ | | :
1. นางสาวอัญณิการ์ จันทร์เทพ | | :
1. นายอัษฎาวุธ อ่อนทอง | | :
1. นายกฤติพงศ์ เขชาทอง | | :
1. นายกฤษฎา แสงจันทร์ | | :
1. นายจักตราวุธ ปวงย้อยแก้ว | | :
1. นายชยพล เปศรียะโร | | :
1. นายณัฐชนน ธงทอง | | :
1. นายธราธร บุญพิภาพ | | :
1. นายธัชชัย ทิพย์มณเฑียร | | :
1. นายธีรเมธ ทองลาภ | | :
1. นายนราวิชญ์ เรืองชู | | :
1. นายนิติธร คงขำ | | :
1. นายภัทรยุตต์ หนูจีด | | :
1. นายจักรพรรดิ เสนะพันธ์ | | :
20
บุคลากร
1. นายเอกพล ยกย่อง | | :
1. นางอุมา คงประดิษฐ์ | | :
1. นางสาวศิริลักษณ์ ปลาดศรี | | :
1. อาจารย์รัตติกาล แสงไทย | | :
1. นายไกรศิลป์ โสดานิล | | :
1. อาจารย์ปรีชา กุลตัน | | :
1. อาจารย์อภินันท์ รักนิ่ม | | :
1. อาจารย์วศิน ศรียาภัย | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรุณี อนุกูล | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงศักดิ์ ปัทมรุจ | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด ศุภจิตรา | | :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาหนัน กฤษณรมย์ | | :
1. อาจารย์คฑาวุธ พรหมลิ | | :
1. อาจารย์ศรัทธา จันทมณีโชติ | | :
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย8080
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8095
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ90100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท8400064645
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ10095
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ9094
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติงบประมาณและการดำเนินงานโครงการ/ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
[1/1/2562-31/1/2562] | [1/1/2562-31/1/2562]

2. จัดประชุมระดมความคิดและวางแผนการดำเนินงาน และจัดกิจกรรมในการจัดการอบรม
[1/2/2562-28/2/2562] |
3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการและคณะทำงาน แต่ละฝ่าย
[1/2/2562-28/2/2562] |
4. จัดทำสัญญายืมเงิน
[1/2/2562-28/2/2562] | [1/2/2562-28/2/2562]

5. ประชุมคณะทำงานแต่ละฝ่าย
[1/2/2562-6/4/2562] |
6. ประชาสัมพันะ์โครงการและส่งหนังสือไปยังกลุ่มเป้า หมาย
[1/2/2562-6/4/2562] |
7. รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม
[1/2/2562-6/4/2562] |
8. จัดทำเอกสารประกอบการอบรม
[1/3/2562-6/4/2562] |
9. ดำเนินการจัดการอบรม
[1/4/2562-30/4/2562] |
10. สรุปผลและรายงานผลการใช้งบประมาร
[1/5/2562-31/5/2562] |
11. สรุปผลและการประเมินผลการดำเนินโครกงารเป็นรูป เปล่ม/การวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการดำเนินงานปีถัด ไป
[1/6/2562-30/6/2562] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ขออนุมัติงบประมาณและการดำเนินงานโครงการ/ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 19/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดทำหนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ 64.15/197 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562  เรื่อง ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิศษโดยใช้ดนตรีบำบัด ครั้งที่ 3"   และได้รับการอนุมัติงบประมาณ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : จัดทำสัญญายืมเงิน ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 19/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดทำสัญญายืมเงิน ที่ ศธ 64.15/0011  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  2562  จำนวนเงิน  84,000 บาท  เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปกิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษ โดยใช้ดนตรีบำบัด ครั้งที่ 3  จัดกิจกรรม ณ  หอประชุมชาริชาต  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า