Avatar
18 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัดครั้งที่ 3

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 156

อาจารย์รัตติกาล กมโลบล
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์
เบอร์โทร :074443959
มือถือ 0849672179
E-mail : Rattikal_kom@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ150,000งบประมาณที่ได้รับ84,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการสอนดนตรีสำหรับเด็กพิเศษ
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากขึ้น
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจพฤติกรรมของเด็กพิเศษและนำไปสู่การสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019123167241.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 80 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
15
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
55
อื่น ๆ
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
นิสิต
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
บุคลากร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ90
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท84000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ100
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ90
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติงบประมาณและการดำเนินงานโครงการ/ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
[1/1/2562-31/1/2562] | [1/1/2562-31/1/2562]

2. จัดประชุมระดมความคิดและวางแผนการดำเนินงาน และจัดกิจกรรมในการจัดการอบรม
[1/2/2562-28/2/2562] |
3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการและคณะทำงาน แต่ละฝ่าย
[1/2/2562-28/2/2562] |
4. จัดทำสัญญายืมเงิน
[1/2/2562-28/2/2562] | [1/2/2562-28/2/2562]

5. ประชุมคณะทำงานแต่ละฝ่าย
[1/2/2562-6/4/2562] |
6. ประชาสัมพันะ์โครงการและส่งหนังสือไปยังกลุ่มเป้า หมาย
[1/2/2562-6/4/2562] |
7. รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม
[1/2/2562-6/4/2562] |
8. จัดทำเอกสารประกอบการอบรม
[1/3/2562-6/4/2562] |
9. ดำเนินการจัดการอบรม
[1/4/2562-30/4/2562] |
10. สรุปผลและรายงานผลการใช้งบประมาร
[1/5/2562-31/5/2562] |
11. สรุปผลและการประเมินผลการดำเนินโครกงารเป็นรูป เปล่ม/การวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการดำเนินงานปีถัด ไป
[1/6/2562-30/6/2562] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ขออนุมัติงบประมาณและการดำเนินงานโครงการ/ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 19/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดทำหนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ 64.15/197 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562  เรื่อง ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิศษโดยใช้ดนตรีบำบัด ครั้งที่ 3"   และได้รับการอนุมัติงบประมาณ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : จัดทำสัญญายืมเงิน ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 19/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดทำสัญญายืมเงิน ที่ ศธ 64.15/0011  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  2562  จำนวนเงิน  84,000 บาท  เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปกิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษ โดยใช้ดนตรีบำบัด ครั้งที่ 3  จัดกิจกรรม ณ  หอประชุมชาริชาต  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า