Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ ดนตรี จังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 155

อาจารย์รัตติกาล กมโลบล
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์
เบอร์โทร :074443959
มือถือ 0849672179
E-mail : Rattikal_kom@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ250,000งบประมาณที่ได้รับ95,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้ผู้สูงอายุ ครอบครัว และผู้ดูแล ได้รับความรู้ เทคนิคในการใช้ดนตรีเพื่อช่วยในการพัฒนาการด้านการฟื้นฟูต่างๆของผู้สูงอายุ
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุ ครอบครัว และผู้ดูแล สามารถใช้ดนตรีในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัว การมีส่วนร่วมกับกลุ่ม
3.เพื่อให้ครอบครัว และผู้ดูแล สามารถมีทักษะ เทคนิคพื้นฐานในใช้ดนตรีกับผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191231348201.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20191291433211.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
อื่น ๆ
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
100
นิสิต
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
บุคลากร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย10071
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8095
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท9500067741
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ10094
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ9094
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ9094
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ100
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติงบประมาณและการดำเนินงานโครงการ/ แผนการดำเนินงานโครงการ/แผนการเบิกจ่ายงบ ประมาณ
[1/1/2562-31/1/2562] | [1/1/2562-31/1/2562]

2. จัดประชุมระดมความคิดและวางแผนการดำเนินงาน และจัดกิจกรรมในการจัดการอบรม
[1/2/2562-28/2/2562] | [15/2/2562-15/2/2562]

3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการและคณะทำงาน แต่ละฝ่าย
[1/2/2562-28/2/2562] | [1/2/2562-15/2/2562]

4. จัดทำสัญญายืมเงิน
[1/2/2562-28/2/2562] | [1/2/2562-28/2/2562]

5. ปรระชุมคณะทำงานแต่ละฝ่าย
[1/2/2562-31/3/2562] | [1/2/2563-31/1/2563]

เริ่ม : 01/02/2563
สิ้นสุด : 31/01/2563
6. ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งหนังสือไปยังกลุ่มเป้า หมาย
[1/2/2562-31/3/2562] | [4/2/2562-10/5/2562]

7. รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม
[1/2/2562-6/4/2562] | [1/4/2562-10/5/2562]

8. จัดทำเอกสารประกอบการอบรม
[1/3/2562-6/4/2562] | [1/5/2562-10/5/2562]

9. ดำเนินการจัดการอบรม
[21/4/2562-30/4/2562] | [16/5/2562-17/5/2562]

10. สรุปผลและรายงานผลการใช้งบประมาณ
[1/5/2562-31/5/2562] | [17/5/2562-28/6/2562]

11. สรุปผลและการประเมินผลการดำเนินงานโครงเป็นรูป เล่ม/การวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการดำเนินงานปีถัด ไป
[26/5/2562-30/6/2562] | [20/5/2562-30/6/2562]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ขออนุมัติงบประมาณและการดำเนินงานโครงการ/ แผนการดำเนินงานโครงการ/แผนการเบิกจ่ายงบ ประมาณ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 19/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการจัดทำหนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ 64.15/196 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "โครงการดนตรีจัวหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ"  และได้รับการอนุมัติให้ัดำเนินงานโครงการ/งบประมาณ/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : จัดทำสัญญายืมเงิน ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 19/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดทำสัญญายืมเงิน ที่ ศะ 64.15/0013  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  จำนวนเงิน 95,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการดนตรีวังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ ณ พื้นที่ชุมชนผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ 14 จัวหวัดภาคใต้


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมระดมความคิดและวางแผนการดำเนินงาน และจัดกิจกรรมในการจัดการอบรม ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 03/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดประชุมคณาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากลและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือ การเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการดนตรี จังหวะชีวิต  เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการและคณะทำงาน แต่ละฝ่าย ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 03/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ดนตรี จังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ ตามคำสั่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 015/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ดนตรี จังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : ปรระชุมคณะทำงานแต่ละฝ่าย ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 03/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดนตรี จังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เช่น งบประมาณในการดำเนินงาน อาคาร/สถานที่ และการอำนวยความสะดวก/อุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวก  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : ปรระชุมคณะทำงานแต่ละฝ่าย ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 03/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดนตรี จังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เช่น งบประมาณในการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย  การจัดเตรียมสถานที่  และการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ทั้งความพร้อมด้านอุปกรณ์  โสตทัศณูปกรณ์  การรับรองด้านอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม  การเตรียมความพร้อมด้านเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนภายในโครงการฯ  การประสานงานด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งหนังสือไปยังกลุ่มเป้า หมาย ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 03/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

1. ประชาสัมพันธ์โครงการดนตรี จังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ  ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น website  facebook คณะศิลปกรรมศาสตร์ websiteมหาวิทยาลัยทักษิณ และจดหมายทางราชการ ฯลฯ

2. จัดทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมโครงการดนตรี จังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 6. ชื่อกิจกรรม : รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 03/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดนตรี จังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ  ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น website  facebook คณะศิลปกรรมศาสตร์ websiteและจดหมายทางราชการ ฯลฯ หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-7431-7619

    


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 7. ชื่อกิจกรรม : จัดทำเอกสารประกอบการอบรม ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 03/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดทำเอกสารสำหรับผู้เข้่าร่วมโครงการดนตรี จังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 8. ชื่อกิจกรรม : ดำเนินการจัดการอบรม ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 03/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

กำหนดการ

โครงการดนตรี จังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ 

ระหว่างวันที่  16 – 17 พฤษภาคม 2562  

ณ หอประชุมปาริชาต  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา

 

วันที่  16 พฤษภาคม  2562

08.00 – 08.30 น.        ลงทะเบียน ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

08.30 – 09.00 น.        กล่าวรายงานโครงการโดย ประธานสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

                             กล่าวเปิดโครงการโดย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

                             มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร และร่วมถ่ายรูปกับผู้เข้าร่วมโครงการ

09.00 – 09.30 น.        การประเมินพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย และบทบาทของผู้ดูแล

09.30 – 10.30 น.        การจัดกิจกรรมดนตรีฟื้นฟะลอวัยในผู้สูงอายุ

10.30 – 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น.        แบ่งกลุ่มออกแบบกิจกรรมดนตรีฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.        นำเสนอกิจกรรมดนตรีฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ

14.00 – 14.15 น.        พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.15 – 17.00 น.        สรุปกิจกรรมดนตรีฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากร

 

วันที่  17  พฤษภาคม  2562

08.00 – 08.30 น.        ลงทะเบียน ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

08.30 – 09.30 น.        การสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้สูงอายุ

09.30 – 10.30 น.        การจัดกิจกรรมศิลปะฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ

10.30 – 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น.        แบ่งกลุ่มออกแบบกิจกรรมศิลปะฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.        นำเสนอกิจกรรมศิลปะฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ

14.00 – 14.15 น.        พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.15 – 16.00 น.        สรุปกิจกรรมศิลปะฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ

16.00 – 17.00 น.        คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  มอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการฯ

          และกล่าวปิดโครงการ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 9. ชื่อกิจกรรม : สรุปผลและรายงานผลการใช้งบประมาณ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 03/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

1. การดำเนินงานโครงการดนตรี จังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดในการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  2. การดำเนินงานโครงการดนตรี จังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ เป็นไปตามแผนงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ปีการศึกษา 2561
3. มีการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนที่กำหนด มีการประเมินผลการดำเนินงานและนำผลที่ได้มาปรับใช้ในการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในปีถัดไป ตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
P = มีการวางแผน ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ซึ่งได้มีการกำหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ โดยมียุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ครอบคลุมพันธกิจและมีแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ/ประจำปีการศึกษา เป็นตัวกำหนดในการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ
D = มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดในไว้ในกิจกรรม/โครงการ และรายงานผล การดำเนินงานโครงการ
C = มีการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของกิจจรรม/โครงการ ที่กำหนดไว้ในกิจกรรม/โครงการ
A = นำผลการประเมินจากกิจกรรม/โครงการไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงคุณภาพของการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการต่อไปและเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานและวิธีการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ในปีต่อไป

4. การดำเนินงานการดำเนินงานโครงการดนตรี จังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายการดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ระบุไว้ในโครงการ
4.1 สนับสนุนคำรับรองการปฏิบัติงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ ดังนี้
- ส่วนที่ 1 การนำระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั่งองค์กร
- ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7)
4.2 สนับสนุนคำรับรองการปฏิบัติงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) สาขาวิชา
ดุริยางคศาสตร์สากล ปีการศึกษา 2561
- การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN – QA) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ปีการศึกษา 2561
5. ผู้เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการดนตรี จังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้ประสบการณ์อย่างหลากหลายกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ
6. ผู้เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการดนตรี จังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ นำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการไปปรับใช้เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ต่อยอดความคิด แนวทาง เทคนิค กระบวนการต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับใช้และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่ทันสมัยไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ ทำให้มีความมั่นใจสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ประโยชน์ในการบำบัดฟื้นฟูด้านต่าง ๆ กับผู้สูงอายุ

7. ผู้เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการดนตรี จังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ นำความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่ทันสมัยสามารถนำไปพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เพื่อการถ่ายทอดและต่อยอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นได้มีทักษะปฏิบัติมากขึ้น

8. ผู้เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการดนตรี จังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ มีเครือข่ายทางด้านนักดนตรีบำบัด และนันทนาการ, นักวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพ ทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรีบำบัดเพิ่มขึ้น

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/ตัวชี้วัด

หน่วย

ค่าเป้าหมาย

ผลการ

ดำเนินงาน

ระดับผลผลิต

 

เชิงปริมาณ

จำนวนผู้รับบริการ

 

คน

100

71

 

 

- ภายใน  

คน

30

30

 

- ภายนอก  

คน

50

41

เชิงคุณภาพ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ

ร้อยละ

80

(4.00)

94.60

(4.73)

เชิงเวลา

โครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ร้อยละ

90

(4.50)

100

(5.00)

เชิงต้นทุน

ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

บาท

95,000

67,741

ระดับผลลัพธ์

 

เชิงปริมาณ

ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

100

(5.00)

94.20

(4.71)

เชิงคุณภาพ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ

ร้อยละ

90

(4.50)

93.20

(4.66)


 

  


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 10. ชื่อกิจกรรม : สรุปผลและรายงานผลการใช้งบประมาณ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 03/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

สรุปผลในภาพรวม

1.  การดำเนินงานโครงการดนตรี จังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดในการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการแก่สังคม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          2.  การดำเนินงานโครงการดนตรี จังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ เป็นไปตามแผนงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561คณะศิลปกรรมศาสตร์  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562คณะศิลปกรรมศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561  หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากลปีการศึกษา 2561

3.  มีการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนที่กำหนด   มีการประเมินผลการดำเนินงานและนำผลที่ได้มาปรับใช้ในการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในปีถัดไป  ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

              P  =   มีการวางแผน ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ซึ่งได้มีการกำหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ โดยมียุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ครอบคลุมพันธกิจและมีแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ/ประจำปีการศึกษา เป็นตัวกำหนดในการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ

              D  =   มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน  บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดในไว้ในกิจกรรม/โครงการ และรายงานผล การดำเนินงานโครงการ

              C  =   มีการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของกิจจรรม/โครงการ ที่กำหนดไว้ในกิจกรรม/โครงการ  

              A   =  นำผลการประเมินจากกิจกรรม/โครงการไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงคุณภาพของการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการต่อไปและเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานและวิธีการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ในปีต่อไป        

 

          4.  การดำเนินงานการดำเนินงานโครงการดนตรี จังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ  สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายการดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ระบุไว้ในโครงการ 

                4.1  สนับสนุนคำรับรองการปฏิบัติงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561  ส่วนที่ 2   ผลลัพธ์ ดังนี้  

                     - ส่วนที่ 1  การนำระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั่งองค์กร

                               - ส่วนที่ 2  ผลลัพธ์ (หมวด 7)

                4.2 สนับสนุนคำรับรองการปฏิบัติงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) สาขาวิชา

ดุริยางคศาสตร์สากลปีการศึกษา 2561

                       - การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN – QA) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ปีการศึกษา 2561

5.  ผู้เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการดนตรี จังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้ประสบการณ์อย่างหลากหลายกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ

6.  ผู้เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการดนตรี จังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ นำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการไปปรับใช้เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ต่อยอดความคิด แนวทาง เทคนิค กระบวนการต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับใช้และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่ทันสมัยไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ ทำให้มีความมั่นใจสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ประโยชน์ในการบำบัดฟื้นฟูด้านต่าง ๆ กับผู้สูงอายุ

 

 

           7. ผู้เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการดนตรี จังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ นำความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่ทันสมัยสามารถนำไปพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เพื่อการถ่ายทอดและต่อยอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นได้มีทักษะปฏิบัติมากขึ้น

           8. ผู้เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการดนตรี จังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ มีเครือข่ายทางด้านนักดนตรีบำบัด และนันทนาการ, นักวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพ ทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรีบำบัดเพิ่มขึ้น

 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/ตัวชี้วัด

หน่วย

ค่าเป้าหมาย

ผลการ

ดำเนินงาน

ระดับผลผลิต

 

เชิงปริมาณ

จำนวนผู้รับบริการ

 

คน

100

71

 

 

- ภายใน  

คน

30

30

 

- ภายนอก  

คน

50

41

เชิงคุณภาพ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ

ร้อยละ

80

(4.00)

94.60

(4.73)

เชิงเวลา

โครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ร้อยละ

90

(4.50)

100

(5.00)

เชิงต้นทุน

ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

บาท

95,000

67,741

ระดับผลลัพธ์

 

เชิงปริมาณ

ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

100

(5.00)

94.20

(4.71)

เชิงคุณภาพ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ

ร้อยละ

90

(4.50)

93.20

(4.66)


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 11. ชื่อกิจกรรม : สรุปผลและการประเมินผลการดำเนินงานโครงเป็นรูป เล่ม/การวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการดำเนินงานปีถัด ไป ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 03/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบลประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการดนตรี จังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2562  ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -