Avatar
18 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ ดนตรี จังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 155

อาจารย์รัตติกาล กมโลบล
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์
เบอร์โทร :074443959
มือถือ 0849672179
E-mail : Rattikal_kom@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ250,000งบประมาณที่ได้รับ95,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้ผู้สูงอายุ ครอบครัว และผู้ดูแล ได้รับความรู้ เทคนิคในการใช้ดนตรีเพื่อช่วยในการพัฒนาการด้านการฟื้นฟูต่างๆของผู้สูงอายุ
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุ ครอบครัว และผู้ดูแล สามารถใช้ดนตรีในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัว การมีส่วนร่วมกับกลุ่ม
3.เพื่อให้ครอบครัว และผู้ดูแล สามารถมีทักษะ เทคนิคพื้นฐานในใช้ดนตรีกับผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191231348201.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
อื่น ๆ
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
100
นิสิต
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
บุคลากร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย100
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท95000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ100
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ90
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ90
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ100
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติงบประมาณและการดำเนินงานโครงการ/ แผนการดำเนินงานโครงการ/แผนการเบิกจ่ายงบ ประมาณ
[1/1/2562-31/1/2562] | [1/1/2562-31/1/2562]

2. จัดประชุมระดมความคิดและวางแผนการดำเนินงาน และจัดกิจกรรมในการจัดการอบรม
[1/2/2562-28/2/2562] |
3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการและคณะทำงาน แต่ละฝ่าย
[1/2/2562-28/2/2562] |
4. จัดทำสัญญายืมเงิน
[1/2/2562-28/2/2562] | [1/2/2562-28/2/2562]

5. ปรระชุมคณะทำงานแต่ละฝ่าย
[1/2/2562-31/3/2562] |
6. ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งหนังสือไปยังกลุ่มเป้า หมาย
[1/2/2562-31/3/2562] |
7. รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม
[1/2/2562-6/4/2562] |
8. จัดทำเอกสารประกอบการอบรม
[1/3/2562-6/4/2562] |
9. ดำเนินการจัดการอบรม
[21/4/2562-30/4/2562] |
10. สรุปผลและรายงานผลการใช้งบประมาณ
[1/5/2562-31/5/2562] |
11. สรุปผลและการประเมินผลการดำเนินงานโครงเป็นรูป เล่ม/การวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการดำเนินงานปีถัด ไป
[26/5/2562-30/6/2562] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ขออนุมัติงบประมาณและการดำเนินงานโครงการ/ แผนการดำเนินงานโครงการ/แผนการเบิกจ่ายงบ ประมาณ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 19/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการจัดทำหนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ 64.15/196 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "โครงการดนตรีจัวหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ"  และได้รับการอนุมัติให้ัดำเนินงานโครงการ/งบประมาณ/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : จัดทำสัญญายืมเงิน ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 19/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดทำสัญญายืมเงิน ที่ ศะ 64.15/0013  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  จำนวนเงิน 95,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการดนตรีวังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ ณ พื้นที่ชุมชนผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ 14 จัวหวัดภาคใต้


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า