Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการบริการวิชาการดนตรี สำหรับบุคคลทั่วไป

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 154

ดร.ปาหนัน กฤษณรมย์
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์
เบอร์โทร :074443959
มือถือ 0891402224
E-mail : phanan_k@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ45,500งบประมาณที่ได้รับ30,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อเสริมสร้างทักษะ และความรู้ทางด้านทฤษฎี ให้กับผู้ที่สนใจในด้านการเล่นดนตรี
2. เสริมทักษะ และความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาดนตรี
3. หารายได้ให้กับสาขาวิชา
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191231233431.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201912131131431.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 20 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. 1.97. เด็กชายพฤษวิช ควรนิยา โรงเรียนบ้านพิตำ [|] 1.98. นายชนาธิป จัรทรวงศ์ โรงเรียนบ้านพิตำ [|] 1.99. นายทนงศักดิ์ ศรัญปมะ โรงเรียนบ้านพิตำ [|] 1.100. เด็กชายศิลาดล แก้วหีด โร | | :
20
บุคลากร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย201
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ9095
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท3000030000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ9094
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ9093
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติงบประมาณและการดำเนินงานโครงการ/ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
[1/1/2562-31/1/2562] | [1/1/2562-31/1/2562]

2. จัดประชุมระดมความคิดและวางแผนการดำเนินงาน/ กิจกรรมในการจัดอบรม
[1/2/2562-31/3/2562] |
3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการและคณะทำงาน แต่ละฝ่าย/ประชุมคณะกรรมการ
[1/2/2562-31/3/2562] |
4. จัดทำสัญญายืมเงิน
[1/2/2562-28/2/2562] | [1/2/2562-28/2/2562]

5. ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งหนังสือไปยังกลุ่ม เป้าหมาย
[1/2/2562-6/4/2562] |
6. รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
[1/3/2562-31/3/2562] |
7. จัดทำเอกสารประกอบการอบรม
[20/3/2562-6/4/2562] |
8. ดำเนินการจัดการอบรม
[7/4/2562-30/4/2562] |
9. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน ดครงการ
[1/5/2562-31/5/2562] |
10. สรุปผลและประเมนผลการดำเนินงานโครงการเป็นรูป เล่ม/การวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการดำเนินงานปีถัด ไป
[1/5/2562-30/6/2562] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ขออนุมัติงบประมาณและการดำเนินงานโครงการ/ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 19/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดทำหนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ 64.15/194  ลงวันที่  25  มกราคม  2561  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการบริการวิชาการดนตรี สำหรับบุคคลทั่วไป   และได้รับการอนุมัติการดำเนินิงานโครงการ/แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : จัดทำสัญญายืมเงิน ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 19/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดทำสัญญายืมเงิน ที่ ศธ 64.15/0015  ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนเงิน 30,000 บาท  เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการดนตรี สำหรับบุคคลทั่วไป จัดกิจกรรมเดือนเมษายน 2562   ณ อาคารดุริยางคศาสตร์  (อาคาร 10 ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า