Avatar
23 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการสืบสานสร้างสรรค์และพัฒนาการละเล่นรำโทน-นกพิทิดเพื่อชุมชน

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 153

อาจารย์อรวรรณ โภชนาธาร
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง
เบอร์โทร :074317619
มือถือ 0818942036
E-mail : than_ar@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ100,000งบประมาณที่ได้รับ68,000
วัตถุประสงค์8.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาสร้างสรรค์การละเล่นรำโทน-นกพิทิดในรูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบัน
8.2 เพื่อสืบสานการละเล่น รำโทน-นกพิทิดให้กับกลุ่มเยาวชน ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019123121271.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
30
ภาคี/องค์กรเครือข่ายภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
1
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย50
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ90
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท68000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ90
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ90
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องร่วมวางแผนงานการดำเนินงานโครงการ
[1/12/2561-31/12/2561] |
2. ขออนุม้ติโครงการ/งบประมาร/แผนการเบิกจ่าย
[1/1/2562-31/1/2562] | [1/1/2562-31/1/2562]

3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะ กรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
[1/1/2562-28/2/2562] |
4. จัดทำสัญญายืมเงิน
[1/2/2562-28/2/2562] | [1/1/2562-31/3/2562]

5. ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
[1/1/2562-30/6/2562] |
6. ประมวลข้อมูลดำเนินการ
[1/2/2562-30/6/2562] |
7. กระบวนการคิดพัฒนาและสร้างสรรค์การละเล่นระ โทน-นกพิทิต
[1/4/2562-30/6/2562] |
8. นำผลงานสร้างสรรค์ถ่ายทอดให้กับชุมชนในรูปแบบ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
[1/7/2562-31/8/2562] |
9. ติดตามปรพเมินผลงาน
[1/7/2562-30/9/2562] |
10. สรุปผลโครงการ/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ/ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
[1/8/2562-30/9/2562] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ขออนุม้ติโครงการ/งบประมาร/แผนการเบิกจ่าย ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 19/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดทำหนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ 64.15/191 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562  เรื่อง ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "โครงการสืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาการละเล่นรำโทน-นกพิทิด เพื่อชุมชน"  ได้รับการอนุมััติการดำเนินงานโครงการฯ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์ 2562


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : จัดทำสัญญายืมเงิน ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 19/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดทำสัญญายืมเงิน  เลขที่หนังสือ ศธ 64.15/0010 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562  จำนวนงบประมาณ 68,000 บาท  เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการสืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาการละเล่นรำโทน-นกพิทิด เพื่อชุมชน  ณ  ศูนย์การเรียนรู้คุ้มตานุ่ย  ชุมชนกรุงชิ  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : จัดทำสัญญายืมเงิน ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 19/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการจัดทำสัญญายืมเงิน เลขที่หนังสือ ศธ 64.15/0010  จำนวนเงิน  68,000 บาท  เพื่อใช้ในการดำเนินงานดครงการสืบสานสร้างสรรค์และพัฒนาการละเล่นรำโทน-นกพิทิด เพื่อชุมชน  ณ ศูนย์การเรียนรู้คุ้มตานุ่ย ชุมชนกรุงชิง  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า