Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการสืบสานสร้างสรรค์และพัฒนาการละเล่นรำโทน-นกพิทิดเพื่อชุมชน

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 153

อาจารย์อรวรรณ โภชนาธาร
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง
เบอร์โทร :074317619
มือถือ 0818942036
E-mail : than_ar@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ100,000งบประมาณที่ได้รับ68,000
วัตถุประสงค์8.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาสร้างสรรค์การละเล่นรำโทน-นกพิทิดในรูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบัน
8.2 เพื่อสืบสานการละเล่น รำโทน-นกพิทิดให้กับกลุ่มเยาวชน ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019123121271.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นางสาวจตุพร นานาช้า | | :
1. นางสาวนันทิชา บุญวัง | | :
1. นายพิพัฒน์พงศ์ คงเกิด | | :
1. นายจตุพร แสนบอใด | | :
1. นายพงศธร อินพรม | | :
1. นายนัฏพล จัรทร์พิธาร | | :
1. นายชัชพล ริวชน | | :
1. นางสาวเสาวลักษณ์ โตนแก้ว | | :
1. นางสาวจิตลักษณ์ วิเชียรแก้ว | | :
1. นางสาวอังคณา ทองศิริ | | :
1. นายฐานทัพ ขนอยู่ | | :
1. นางสาวอัญชิษฐา บุญทอง | | :
1. นายภาณุวัฒน์ พงศ์เกื้อ | | :
1. นางสาวปานไพลิน อินทรพุฒกิจ | | :
1. นายภูวรินทร์ อดทน | | :
1. นายเจตพล ดำเถาะ | | :
1. นายศราวุธ | | :
1. นางสาวณัฐนิชา แก้วหนู | | :
1. นางสาวยอดขวัญ | | :
1. นางสาวนุชนาถ คลายทุกข์ | | :
1. นางสาวกรีฑา ทอดทิ้ง | | :
1. นายกนกพล อุปมล | | :
1. นายธนชาติ แซ่ตัน | | :
1. นางสาววรรฆพร ขนอม | | :
1. นางสาวปัญนพร แก้วบุปผา | | :
1. นางสาวศศิธร กิริรัตน์ | | :
1. นางสาวนภสร อินทรมุณี | | :
1. นางสาวปานธีวา ทองจันทร์ | | :
1. นายธีรเดช ทองเทพ | | :
1. นายอภิรมย์ หรือขวัญ | | :
1. นางสาวจุฑามาศ ไชยลาภ | | :
1. นางสาวกมลทิพย์ แซ่จิ้ว | | :
1. นางสายสิริ เกื้อสาร์ณ | | :
1. นางประทีป แดงเปีโน | | :
1. นางอารี แก้วมณี | | :
1. นายสมเจต ภิรมย์ | | :
1. นางวรรณี รัตนพงศา | | :
1. นางวรรณา เทพธนสงค์ | | :
1. นายธนพันธ์ รัตนะ | | :
1. นายศิริ สุขเกษม | | :
1. นางสาวนิภาพรรณ เพชรมั่ง | | :
1. นางสาววนิดา สุวรรณวงศ์ | | :
1. นางสาวเกวลี ทองมีภัญ | | :
1. นางสาวสภาวดี บุญกำเหนิด | | :
1. นางสาวพิพิธพร หนูเนียม | | :
1. นางสาวบุณยาพร รอดเอียด | | :
1. นายวรากร สุพรรณท้าว | | :
1. นางสาวชนิสรา บุญยอดมิ่ง | | :
1. นางสาวยุพารัตน์ แก้วจันทร์ | | :
1. นายสุรวิศ สมพรหม | | :
1. นางสาวหทัยกาญจน์ รอดช่วย | | :
1. นางสาวศศิมา ทวีชนม์ | | :
1. นางสาวปาริชาติ สังขชาติ | | :
1. นางสาวนิลาวรรณ สานพุ่ม | | :
1. นายนพดล แสงสุวรรณ | | :
1. นายอภิสิทธิ์ ไพโรจน์ | | :
1. นางสาวภททิยา ทิบบะ | | :
1. นายจตุพล บุญนาค | | :
1. นางสาวปัจริมา สีสุวรรณ์ | | :
1. นางสาวจิราวรรณ จันทร์โยธา | | :
1. นายประเทือง มะค่อม | | :
1. นางมาลี มะค่อม | | :
1. นายจิ้น สินตุ้น | | :
1. นางจุรี แก้วเกิด | | :
1. นางสาวเกษร สิทธิมณี | | :
1. นางอรีย์ สีเหลี่ยม | | :
1. นายจรินทร์ แก้วมี | | :
1. นางสายใจ เตือนสุวรรณ | | :
1. นางสาวฐิติมา สินลี | | :
1. นางสาวถนอมจิตร พฤกษมาศ | | :
1. นางสาวศิริพร สุประดิษฐ์ | | :
1. นางฉวีวรรณ สุประดิษฐ์ | | :
1. นางสาวธัญญธชา โกษพงค์ | | :
1. นางณัฐวลี ใสนาม | | :
1. นางอาภาภรณ์ ภูมิสถิตย์ โรงเรียนบ้านพิตำ | | :
1. นายสุริยันต์ ใสนวล | | :
1. นางสาวพรทิพย์ มีสุข | | :
1. นายเอกอนันท์ ช้างนิล | | :
1. นางดารณี เสียมไหม | | :
1. เด็กชายณัฐพงค์ สุขมี | | :
1. เด็กชายสิรวิทย์ อินทสุทธิ์ | | :
1. เด็กหญิงสุวรรยา สังทอง | | :
1. เด็กชายปิยทัศน์ เกริกไกรวุฒิกุล | | :
1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ อินทสา | | :
1. เด็กหญิงธนันญา แซ่งิ้ว | | :
1. เด็กหญิงธาราวรรณ แซ่งิ้ว | | :
1. เด็กหญิงพิชญาพร วิลาดลัด | | :
1. เด็กหญิงศิรปภา สุทธิรักษ์ | | :
1. เด็กหญิงวกุลทิพย์ แก้วดี | | :
1. เด็กหญิง พรนภัส จิตราภิรมย์ | | :
1. เด็กหญิงพณิชา สินต้น | | :
1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา แก้วหีด | | :
1. เด็กหญิงบัณฑิตา เดชทิม | | :
1. เด็กหญิงอนันตญา โอยสวัสดิ์ | | :
1. เด็กหญิงณิชกานต์ สินต้น | | :
1. เด็กหญิงวกุลทิพย์ อุปลวี | | :
1. เด็กชายพฤษวิช ควรนิยา โรงเรียนบ้านพิตำ | | :
1. นายชนาธิป จัรทรวงศ์ โรงเรียนบ้านพิตำ | | :
1. นายทนงศักดิ์ ศรัญปมะ โรงเรียนบ้านพิตำ | | :
1. เด็กชายศิลาดล แก้วหีด โรงเรียนบ้านพิตำ | | :
1. เด็กชายธนชัย นบศารินทร์ โรงเรียนบ้านพิตำ | | :
1. เด็กชายณัฏฐพล พันธุรักษ์ โรงเรียนบ้านพิตำ | | :
1. เด็กชายพงศ์สวัสดิ์ แก้วเกิด โรงเรียนบ้านพิตำ | | :
1. เด็กชายอรพล นาบุญทับ โรงเรียนบ้านพิตำ | | :
1. เด็กชายทวีรัตน์ อุ่นใจ โรงเรียนบ้านพิตำ | | :
1. เด็กปญิงปรียาภัทร แดงหีด โรงเรียนบ้านพิตำ | | :
1. เด็กหญิงศิวารัตน์ ศิริเพชร์ โรงเรียนบ้านพิตำ | | :
1. เด็กหญิงณัฐพร ดำสร โรงเรียนบ้านพิตำ | | :
1. เด็กหญิงวรรณพร พลสิทธิ์ โรงเรียนบ้านพิตำ | | :
1. เด็กหญิงพิมลพัฒ ละม้าย โรงเรียนบ้านพิตำ | | :
1. เด็กชาขกิตติพงศ์ ตันสกุล โรงเรียนบ้านพิตำ | | :
1. เด็กชายอภิวรรชน์ เดชทิม โรงเรียนบ้านพิตำ | | :
1. เด็กหญิงกชพร รอดบุญ โรงเรียนบ้านพิตำ | | :
1. เด็กชายณัฐภัทร ฉวีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านพิตำ | | :
1. เด็กชายรติบดี สิงห์โต โรงเรียนบ้านพิตำ | | :
1. เด็กหญิงชณิสา สินคุ้น โรงเรียนบ้านพิตำ | | :
1. เด็กหญิงวิชญาดา ศรีสว่าง โรงเรียนบ้านพิตำ | | :
1. เด็กหญิงบุญวีร์ ศรีสว่าง โรงเรียนบ้านพิตำ | | :
1. เด็กหญิงศรัญพร สินตัน โรงเรียนบ้านพิตำ | | :
1. นายกิตติชัย เปาปลง สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายพัชรพล กิ้มถ้อง สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายชัยวัฒน์ อินไชยพอง สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายอานนท์ อินไชยพจน์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายอนนท์ ปาลลี สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายภาณุวัฒน์ พงศ์เกื้อ สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวนันทิชา บุญวัง สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
30
ภาคี/องค์กรเครือข่ายภายนอก
1. กลุ่มศูนย์การเรียนรู้คุ้มตานุ่ย ตำบลกรุงชิง กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มศูนย์การเรียนรู้คุ้มตานุ่ย ตำบลกรุงชิง กิ่ง | | :
1
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย5050
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ9094
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท6800068000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ9097
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ9096
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 68,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องร่วมวางแผนงานการดำเนินงานโครงการ
[1/12/2561-31/12/2561] | [7/1/2562-7/1/2562]

2. ขออนุม้ติโครงการ/งบประมาร/แผนการเบิกจ่าย
[1/1/2562-31/1/2562] | [1/1/2562-31/1/2562]

3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะ กรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
[1/1/2562-28/2/2562] | [1/5/2562-15/5/2562]

4. จัดทำสัญญายืมเงิน
[1/2/2562-28/2/2562] | [1/1/2562-31/3/2562]

5. ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
[1/1/2562-30/6/2562] | [25/2/2562-31/8/2563]

6. ประมวลข้อมูลดำเนินการ
[1/2/2562-30/6/2562] | [25/2/2562-31/8/2562]

7. กระบวนการคิดพัฒนาและสร้างสรรค์การละเล่นระ โทน-นกพิทิต
[1/4/2562-30/6/2562] | [25/2/2562-30/9/2563]

8. นำผลงานสร้างสรรค์ถ่ายทอดให้กับชุมชนในรูปแบบ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
[1/7/2562-31/8/2562] | [30/8/2562-30/9/2562]

9. ติดตามปรพเมินผลงาน
[1/7/2562-30/9/2562] | [30/8/2562-31/8/2562]

10. สรุปผลโครงการ/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ/ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
[1/8/2562-30/9/2562] | [30/8/2562-31/8/2562]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ขออนุม้ติโครงการ/งบประมาร/แผนการเบิกจ่าย ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 19/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดทำหนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ 64.15/191 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562  เรื่อง ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "โครงการสืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาการละเล่นรำโทน-นกพิทิด เพื่อชุมชน"  ได้รับการอนุมััติการดำเนินงานโครงการฯ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์ 2562


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : จัดทำสัญญายืมเงิน ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 19/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดทำสัญญายืมเงิน  เลขที่หนังสือ ศธ 64.15/0010 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562  จำนวนงบประมาณ 68,000 บาท  เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการสืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาการละเล่นรำโทน-นกพิทิด เพื่อชุมชน  ณ  ศูนย์การเรียนรู้คุ้มตานุ่ย  ชุมชนกรุงชิ  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : จัดทำสัญญายืมเงิน ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 19/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการจัดทำสัญญายืมเงิน เลขที่หนังสือ ศธ 64.15/0010  จำนวนเงิน  68,000 บาท  เพื่อใช้ในการดำเนินงานดครงการสืบสานสร้างสรรค์และพัฒนาการละเล่นรำโทน-นกพิทิด เพื่อชุมชน  ณ ศูนย์การเรียนรู้คุ้มตานุ่ย ชุมชนกรุงชิง  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ประชุมผู้เกี่ยวข้องร่วมวางแผนงานการดำเนินงานโครงการ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 06/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดประชุมคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง เพื่อปรึกษาหารือ การเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมและวางแผนการดำเนินงานโครงการสืบสาน สร้างสรรค์และพัมนาการละเล่นรำดทน-นกพิทิด เพื่อชุมชน โดยกำหนดกิจกรรมดังนี้

1. ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ณ กลุ่มศูนย์การเรียนรู้คุ้มตาหนุ่ย ตำบลกรุงชิง กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. ประมวลผลข้อมูลและดำเนินการพัฒนาสร้างสรรค์การละเล่นรำโทน-นกพิทิด

3. กระบวนการคิดพัฒนาและสร้างสรรค์การละเล่นรำโทน-นกพิทิด

4. นำผลงานสร้างสรรค์ถ่ายทอดให้กับชุมชนในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนบ้านพิตำ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

5. ติดตามประเมินผลและสรุปโครงการ

6. เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์การแสดงชุดรำโทน-นกพิทิด ณ ถนนคนเดิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะ กรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 06/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

เสนอหนังสือเพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาการละเล่นรำโทน นกพิทิด เพื่อชุมชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ตามคำสั่งเลขที่ 078/2562


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 06/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 8,500 บาท   ผู้รับบริการ : 51 คน

ผลการดำเนินงาน

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บขช้อมูลที่เกี่ยวข้อง ณ กลุ่มศูนย์การเรียนรู้คุ้มตานุ่ย ตำบลกรุงชิง กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช  และดำเนินิการประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์การละเล่นรำโทน-นกพิทิด


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 03/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

         1.1.1 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ณ  กลุ่มศูนย์การเรียนรู้คุ้มตานุ่ย ตำบลกรุงชิง กิ่งอำเภอ

นบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  วันที่  25  กุมภาพันธ์  2562

         1.1.2 นำผลงานสร้างสรรค์ถ่ายทอดให้กับชุมชนในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนบ้านพิตำ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช  วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2562


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : ประมวลข้อมูลดำเนินการ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 03/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

1.ลงพื้นที่สำรวจและเก็บช้อมูลที่เกี่ยวข้อง ณ กลุ่มศูนย์การเรียนเรียนรู้คุ้มตานุ่ย ตำบลกรุงชิง กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวข้องกับการละเล่นรำโทน-นกพิทิต ในบริบทของชุมชน

3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์การแสดง

4. นำข้อมูลมาดำเนินการพัฒนาสร้างสรรค์การละเล่นรำโทน-นกพิทิด

5. ดำเนินการพัฒนาและสร้างสรรค์การแสดงการละเล่นรำโทน-นกพิทิด

 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 6. ชื่อกิจกรรม : กระบวนการคิดพัฒนาและสร้างสรรค์การละเล่นระ โทน-นกพิทิต ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 03/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

    4.1 กิจกรรม

           4.1.1 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องณ  กลุ่มศูนย์การเรียนรู้คุ้มตานุ่ย ตำบลกรุงชิง

กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

           4.1.2 ประมวลข้อมูลดำเนินการพัฒนาสร้างสรรค์การละเล่นรำโทน-นกพิทิด

           4.1.3 กระบวนการคิดพัฒนาและสร้างสรรค์การละเล่นรำโทน-นกพิทิด

           4.1.4 นำผลงานสร้างสรรค์ถ่ายทอดให้กับชุมชนในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ณ โรงเรียนบ้านพิตำ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

           4.1.5 ติดตามประเมินผลงานและสรุปโครงการ

           4.1.6 เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์การแสดงชุดรำโทน-นกพิทิด   ณ ถนนคนเดิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

    4.2 วัตถุประสงค์กิจกรรม

         4.2.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการละเล่นรำโทน-นกพิทิด ในบริบทของชุมชน

         4.2.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์การแสดง

         4.2.3 ดำเนินการพัฒนาและสร้างสรรค์การแสดงการละเล่นรำโทน-นกพิทิด

         4.2.4 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดการแสดงสู่เยาวชนและชุมชน

         4.2.5 ดำเนินการติดตามผลการเผยแพร่รำโทน-นกพิทิด ของชุมชน และสรุปผลโครงการ

    4.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         4.3.1 ได้ข้อมูลที่เป็นจริงของชุมชนและความต้องการของชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานครบสมบูรณ์

         4.3.2 ได้แนวทางการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานการแสดง

         4.3.3 ได้ผลงานสร้างสรรค์ชุด รำโทน-นกพิทิด

         4.3.4 ได้เผยแพร่ผลงานสู่ชุมชนเยาวชนและชุมชนได้รับการถ่ายทอกการแสดงและสามารถนำไปจัดแสดง

ได้จริง

         4.3.5 ติดตามผลการดำเนินโครงการที่ส่งผลกระทบกับชุมชน

   4.4 ผลที่เกิดขึ้น

         4.4.1 ได้ข้อมูลพร้อมดำเนินงาน

         4.4.2 สามารถดำเนินการพัฒนาและสร้างสรรค์การแสดง

         4.4.3 ได้ชิ้นงานผลงานสร้างสรรค์การแสดงเพื่อนำไปถ่ายทอดชุมชน

         4.4.4 ชุมชนมีชุดการแสดงรำโทน-นกพิทิด ไว้ใช้เผยแพร่ในโอกาสต่างๆ

         4.4.5 ตรวจสอบผลการดำเนินการและสิ่งที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการในภาพรวม

        


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 7. ชื่อกิจกรรม : นำผลงานสร้างสรรค์ถ่ายทอดให้กับชุมชนในรูปแบบ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 06/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 59,500 บาท   ผู้รับบริการ : 103 คน

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์การแสดงชุดรำโทน-นกพิทิด ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมให้กับกลุ่มเยาวชนในรูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดการแสดงให้กับนักเรียน ครู โรงเรียนบ้านพิตำ  ช่วงชั้น ป.4-ป.6 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการสืบสานการละเล่นพื้นบ้านรำโทน-นกพิทิดต่อไป


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 8. ชื่อกิจกรรม : นำผลงานสร้างสรรค์ถ่ายทอดให้กับชุมชนในรูปแบบ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 03/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

         1. นำผลงานสร้างสรรค์ถ่ายทอดให้กับชุมชนในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนบ้านพิตำ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช  วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2562

         2.นำผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์การแสดงชุดรำโทน-นกพิทิด   ณ ถนนคนเดิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  วันที่  13  กรกฎาคม  2562

         3. นำผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์การแสดงชุดรำโทน-นกพิทิด   ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  การประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 16  หัวข้อ “ของขวัญแด่พระราชา”  ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 9. ชื่อกิจกรรม : ติดตามปรพเมินผลงาน ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 03/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  : จากนำผลงานสร้างสรรค์ถ่ายทอดให้กับชุมชนในรูปแบบการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนบ้านพิตำ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/ตัวชี้วัด

หน่วย

ค่าเป้าหมาย

ผลการ

ดำเนินงาน

ระดับผลผลิต

 

เชิงปริมาณ

จำนวนผู้รับบริการ  :

คน

50

50

เชิงคุณภาพ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ

ร้อยละ

90

(4.50)

94.40

(4.72)

เชิงเวลา

โครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ร้อยละ

100

100

เชิงต้นทุน

ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

บาท

68,000

68,000

ระดับผลลัพธ์

 

เชิงปริมาณ

ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

90

(4.50)

96.80

(4.84)

เชิงคุณภาพ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ

ร้อยละ

90

(4.50)

96.00

(4.80)ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 10. ชื่อกิจกรรม : สรุปผลโครงการ/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ/ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 03/12/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  : จากนำผลงานสร้างสรรค์ถ่ายทอดให้กับชุมชนในรูปแบบการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนบ้านพิตำ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/ตัวชี้วัด

หน่วย

ค่าเป้าหมาย

ผลการ

ดำเนินงาน

ระดับผลผลิต

 

เชิงปริมาณ

จำนวนผู้รับบริการ  :

คน

50

50

เชิงคุณภาพ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ

ร้อยละ

90

(4.50)

94.40

(4.72)

เชิงเวลา

โครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ร้อยละ

100

100

เชิงต้นทุน

ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

บาท

68,000

68,000

ระดับผลลัพธ์

 

เชิงปริมาณ

ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

90

(4.50)

96.80

(4.84)

เชิงคุณภาพ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ

ร้อยละ

90

(4.50)

96.00

(4.80)ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -