Avatar
22 มิถุนายน 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชุดโครงการการพัฒนาพัทลุงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 1 ประกอบด้วย 12 โครงการย่อย

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา
สังกัด : สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร :ึ7006
มือถือ 0865981816
E-mail : nugul@tsu.ac.th
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ0งบประมาณที่ได้รับ0
วัตถุประสงค์8.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนเป้าหมายในจังหวัดพัทลุง ทั้งชุมชนเดิมและชุมชนใหม่ให้เป็นชุมชนเข้มแข็งบนฐานของการพึ่งตนเอง ตลอดจนการพึ่งพาซึ่งกันและกันในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.2 เพื่อพัฒนาให้ชุมชนเป้าหมายในจังหวัดพัทลุง ทั้งชุมชนเดิมและชุมชนใหม่ เป็นต้นแบบของชุมชนเข้มแข็ง และการขยายผลสู่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป
8.3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ชีวิตให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
8.4 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน
8.5 เพื่อร่วมมือกับภาครัฐหรือภาคเอกชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20181231710221.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 3967 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย3967
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ85
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ85
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ85
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับคณะทำงานร่วมในมหาวิทยาลัย โดยการนำข้อมูลจากการไปสำรวจและรับฟังจากชุมชน มาเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการ และเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
[1/10/2560-1/10/2560] | [1/12/2560-31/1/2561]

เริ่ม : 01/12/2560
สิ้นสุด : 31/01/2561

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับคณะทำงานร่วมในมหาวิทยาลัย โดยการนำข้อมูลจากการไปสำรวจและรับฟังจากชุมชน มาเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการ และเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ผู้รายงาน : น.ส.ศิริวรรณา กราปัญจะ วันที่รายงาน : 06/02/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 62 คน

ผลการดำเนินงาน

“โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่” โดยกำหนดเป็นชุดโครงการการพัฒนาพัทลุงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 1  งบประมาณ จำนวน 1,911,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย 12 โครงการย่อย  ดังนี้

1.1     โครงการการพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณ จำนวน 189,400 บาทโดย คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การทำระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากเศษ อาหารในครัวเรือน

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในชุมชนบ้านพร้าว หมู่ที่ 3

กิจกรรมที่ 3 พลังงานแสงอาทิตย์และการผลิตไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อกับระบบสูบน้ำ 

1.2           โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน : การพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างศักยภาพคนในชุมชนตะแพน งบประมาณ จำนวน 137,600 บาทโดย คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การลดการใช้สารเคมีในการเกษตร

กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการนำนโยบายและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมลงสู่ชุมชนเพื่อการปฏิบัติ

1.3     โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมแบบพึ่งพาตนเองด้านการเกษตรของชุมชนตำบลลานข่อยและ ชุมชนหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง งบประมาณ จำนวน 609,000บาท  โดยคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรม

กิจกรรมที่  1  ธนาคารเมล็ดพันธุ์                                 

กิจกรรมที่  2  การผลิตเชื้อชีวินทรีย์ 

กิจกรรมที่  3  การผลิตผักไฮโดรโปนิกส์                

กิจกรรมที่  4  การเพาะเห็ด                            

กิจกรรมที่  5  การพัฒนาอาชีพปศุสัตว์

1.4     โครงการถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงชุมชนเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชนบ้านพร้าว งบประมาณ จำนวน 190,000 บาท โดย สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

1.5     โครงการสร้างฝายชะลอน้ำไหล คืนสมดุลธรรมชาติสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน : ขยายเครือข่าย งบประมาณ จำนวน 100,000 บาท  โดย สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

1.6           โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากกล้วยสำหรับชุมชนหนองธง ต.หนองธง อ.ป่าบอน และ ชุมชนทุ่งยาว ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง งบประมาณ จำนวน 90,000 บาท  โดย สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

1.7     โครงการการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน งบประมาณ จำนวน 270,000 บาท โดย สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 

1.8     โครงการส่งเสริมการ เลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน งบประมาณ จำนวน 80,000 บาท  โดย สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

1.9     โครงการ พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ชุมชนตำบลลานข่อยและ ชุมชนหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพร้าว  อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง งบประมาณ จำนวน 45,000บาท โดย สำนักคอมพิวเตอร์

1.10โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”บรรณารักษ์น้อย Trainer” โรงเรียนรอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 2 งบประมาณ จำนวน 50,000บาท โดย สำนักหอสมุด

1.11 โครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมนำสู่ชุมชน  งบประมาณ จำนวน 50,000 บาท
โดย คณะนิติศาสตร์

1.12โครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน งบประมาณ จำนวน 100,000บาท โดย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

 

พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ

                ชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ

1. ชุมชนบ้านพร้าว ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

2.ชุมชนบ้านเกาะเต่า ต.เกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม

3.ชุมชนทุ่งยาว ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

4. ชุมชนลานข่อย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม

5.ชุมชนตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

6. ชุมชนดอนประดู่ ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

7. ชุมชนหนองธง ต. หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

8.ชุมชนบ้านตะแพน ต.ตะแพน อำเภอศรีบรรพต

 

กลไกในการดำเนินงาน

1.   งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) โครงการบริการเพื่อสังคม “โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1,911,000 บาท

2.   คณะกรรมการดำเนินงานชุดโครงการการพัฒนาพัทลุงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 1   มีการประชุมไปแล้ว  2 ครั้ง

-   ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 

-   ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561

3.   คณะอนุกรรมการประสานงานชุดโครงการการพัฒนาพัทลุงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 1

 

แผนการดำเนินงาน

จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชุดโครงการการพัฒนาพัทลุงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561  ได้กำหนดแผนการดำเนินงาน  รายละเอียดตาม เอกสารนำเสนอ

การลงพื้นที่ชุมชน  

เพื่อให้เกิดการร่วมคิดร่วมทำกับพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย คณะกรรมการชุดโครงการฯ  (อาจารย์ บุคลากร ม.ทักษิณ )กำหนดลงพื้นชุมชน ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561  จำนวน 30 คน 

-       เวลา 10.00 - 12.00  น. ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านศาลาน้ำ  (ชุมชมเข้าร่วม  จำนวน  15 คน)

-        เวลา 12.00 – 16.00 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหน้าป่า  (ชุมชนเข้าร่วม จำนวน  17 คน)

ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ทั้งนี้ เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้นแบบในการดำเนินการ ตาม 7 กลุ่มที่กำหนดไว้ ดังนี้ 

1) กลุ่มเลี้ยงสัตว์น้ำและปศุสัตว์

2) กลุ่มสวนยางและสวนผลไม้ผสมผสาน

3) กลุ่มการผลิตพืชอินทรีย์

4) กลุ่มการจัดการน้ำพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม

5) กลุ่มการแปรรูปและการตลาด

6) กลุ่มจัดทำแผน สารสนเทศ และทางด้านการศึกษาชุมชน

7) กลุ่มสุขภาวะชุมชน 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=684205301969229&id=100011392975773


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า