Avatar
23 เมษายน 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยใช้กลไก University Engagementรุ่นที่ 2

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนางธมลพรรณ จุลพูล
สังกัด : สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน สำนักงาน
เบอร์โทร :074693970
มือถือ 0831691126
E-mail : chat.ubi2011@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ400,120งบประมาณที่ได้รับ220,000
วัตถุประสงค์7.1 เพื่อส่งเสริมให้นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร ในมหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการบ่มเพาะพี่เลี้ยงไปพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการและตนเอง ให้สามารถทำแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำทักษะทางด้านภาษาอังกฤษรวมถึงการส่งออกไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้จริง
7.2 เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเข้าใจถึงประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ นำความรู้ และทักษะต่าง ๆ ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ และนำไปประยุกต์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.3 เพื่อให้นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร ในมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้กับความรู้ด้าน
วิชาการที่มี มาประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพของตนเองได้ในอนาคต
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171221153951.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 60 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นิสิต
1. นิสิตรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่1/2559 และ 2/2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และพัทลุง | | :
60
บุคลากร
1. บุคลากรภายในหมาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง | | :
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย6040
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8080
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ8080
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ8080
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท220000220000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8080
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8080
จำนวนผู้รับบริการราย6060
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดทำBannerป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์นิสิตเข้าร่วมทั้ง2วิทยาเขต
[1/12/2560-28/2/2561] |
เริ่ม : 01/12/2560สิ้นสุด : 28/02/2561
2. กิจกรรมRoadShowทั้ง2วิทยาเขต
[1/1/2561-28/2/2561] |
3. จัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมประชุม
[1/2/2561-28/2/2561] |
4. กิจกรรมเตรียมความพร้อมของทีมพี่เลี้ยงและนักวิจัย
[1/2/2561-31/3/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า