Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยใช้กลไก University Engagementรุ่นที่ 2

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 144

นางธมลพรรณ จุลพูล
สังกัด : สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน สำนักงาน
เบอร์โทร :074693970
มือถือ 0831691126
E-mail : chat.ubi2011@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ400,120งบประมาณที่ได้รับ220,000
วัตถุประสงค์7.1 เพื่อส่งเสริมให้นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร ในมหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการบ่มเพาะพี่เลี้ยงไปพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการและตนเอง ให้สามารถทำแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำทักษะทางด้านภาษาอังกฤษรวมถึงการส่งออกไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้จริง
7.2 เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเข้าใจถึงประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ นำความรู้ และทักษะต่าง ๆ ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ และนำไปประยุกต์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.3 เพื่อให้นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร ในมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้กับความรู้ด้าน
วิชาการที่มี มาประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพของตนเองได้ในอนาคต
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171221153951.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20189251447481.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 60 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นิสิต
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
60
บุคลากร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย8080
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8092
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ8080
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท220000220000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8095
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8092
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 24,380ไตรมาส 3 : 190,000ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดทำBannerป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์นิสิตเข้าร่วมทั้ง2วิทยาเขต
[1/12/2560-28/2/2561] | [20/12/2560-2/2/2561]
เริ่ม : 01/12/2560สิ้นสุด : 28/02/2561
เริ่ม : 20/12/2560
สิ้นสุด : 02/02/2561
2. กิจกรรมRoadShowทั้ง2วิทยาเขต
[1/1/2561-28/2/2561] | [15/1/2561-9/2/2561]

3. จัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมประชุม
[1/2/2561-28/2/2561] | [1/2/2561-2/2/2561]

4. กิจกรรมเตรียมความพร้อมของทีมพี่เลี้ยงและนักวิจัย
[1/2/2561-31/3/2561] | [4/2/2561-4/2/2561]

5. การเขียนแผนธุรกิจและ Workshop Lean canvas
[23/5/2561-25/7/2561] | [23/7/2561-25/7/2561]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดทำBannerป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์นิสิตเข้าร่วมทั้ง2วิทยาเขต ผู้รายงาน : นางพิชญ์สินี จันทรัตน์ วันที่รายงาน : 30/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 200 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมRoadShowทั้ง2วิทยาเขต ผู้รายงาน : นางพิชญ์สินี จันทรัตน์ วันที่รายงาน : 30/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 172 คน

ผลการดำเนินงานกิจกรรม Roas Show ทั้ง 2 วิทยาเขต 

1. วันที่ 19 ม.ค. 60 เวลา 09.00 – 12.00 น. กิจกรรม Roas Show คณะนิติศาสตร์  อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศิริชัย กุมารจันทร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 68 ราย

2. วันที่ 5 ก.พ. 61 เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรม Roas Show คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสัตวศาสตร์  อาจารย์ผู้สอน อาจารย์กำชัย ตันติกาพงษ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 54 ราย

3. วันที่ 6 ก.พ. 61 เวลา 08.00-08.30 น. กิจกรรม Roas Show สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์เตือนตา ร่าหมาน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 ราย

รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 172 ราย


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมประชุม ผู้รายงาน : นางพิชญ์สินี จันทรัตน์ วันที่รายงาน : 30/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 15 คน

ผลการดำเนินงาน จัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมโครงการ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมทำงานโครงการ  เพื่อวางแผนการทำงานของโครงการ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน  ณ ห้องประชุมสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยทักษิณ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเตรียมความพร้อมของทีมพี่เลี้ยงและนักวิจัย ผู้รายงาน : นางพิชญ์สินี จันทรัตน์ วันที่รายงาน : 30/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 24,380 บาท   ผู้รับบริการ : 40 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของทีมพี่เลี้ยงและนักวิจัย โดยจัดขึ้นใรวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ปากประลากูน รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง  ซึ่งในการกิจกรรมได้รับเกียรติจากวิทยาการมาให้ความรู้ ดังนี้

1. เวลา 08.30-12.00 น. กิจกรรมจัดทำแผนธุรกิจแบบย่อ โดย วิทยากร คุณอุกฤฌ น้าริรัติศัย

2. เวลา 13.00-16.30 น. กิจกรรมฝึกภาคปฏิบัติในหัวข้อ "การคิดเชิงออกแบบ Design Tninking" โดยคุณสรรทราย สุทธินนท์ 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดทำBannerป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์นิสิตเข้าร่วมทั้ง2วิทยาเขต ผู้รายงาน : นางพิชญ์สินี จันทรัตน์ วันที่รายงาน : 23/07/2561
ค่าใช้จ่าย : 45,000 บาท   ผู้รับบริการ : 100 คน

จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจและ workshop lean 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมRoadShowทั้ง2วิทยาเขต ผู้รายงาน : นางพิชญ์สินี จันทรัตน์ วันที่รายงาน : 23/07/2561
ค่าใช้จ่าย : 50,000 บาท   ผู้รับบริการ : 80 คน

ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อจัดกิจกรรม ภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ workshop lean canvas 


ปัญหา/อุปสรรค : การประชาสัมพันธ์อาจไม่ครอบคลุมทั้ง 2 วิทยาเขต
แนวทางแก้ไข : จัดกิจกรรม Rod show ให้เจาะกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : การเขียนแผนธุรกิจและ Workshop Lean canvas ผู้รายงาน : นางพิชญ์สินี จันทรัตน์ วันที่รายงาน : 23/07/2561
ค่าใช้จ่าย : 95,000 บาท   ผู้รับบริการ : 80 คน

จัดกิจกรรม Workshop เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในกระบวนการด้านการจัดทำแผนธุรกิจในเชิงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานและพัฒนาผู้ประกอบการต่อไป 


ปัญหา/อุปสรรค : ผู้เข้าร่วมยังเข้าใจบริบทของแผนธุรกิจน้อยเกินไป
แนวทางแก้ไข : จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมจากหัวข้อหลักที่ได้ดำเนินการจัดอบรม

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า