Avatar
26 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการพัฒนาและถ่ายภูมิปัญญาการผลิตพืชท้องถิ่น ตามวิถีพอเพียง : บ้านท่ายูง ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 143

นางสาววิจิตรา อมรวิริยะชัย
สังกัด : สำนักงานวิทยาเขต ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
เบอร์โทร :074608025
มือถือ 0848552362
E-mail : wijittra28@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ90,000งบประมาณที่ได้รับ75,000
วัตถุประสงค์8.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพสธ.)
8.2 เพื่อสำรวจ และคัดสรรค์พันธุ์พืชพื้นท้องถิ่นของชุมชนท่ายูงในแต่ละเขตนิเวศ
8.3 เพื่อขยายพันธุ์พืชท้องถิ่นของชุมชนท่ายูง
8.4 เพื่อจัดทำคู่มือการศึกษาพันธุ์พืชท้องถิ่นของชุมชนบ้านท่ายูง
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201712211530131.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 120 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย120
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ90
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท75000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ90
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. 1.ศึกษาข้อมูล 2.สำรวจจุดที่ตั้งของพืช 3.จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ 4.เก็บอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืช 5.พัฒนาแหล่งเรียนรู้พืช 6.จัดกระบวนปฏิบัติแก่นักเรียน 7.ตั้งกลุ่มเครือข่าย 8.ประชุมสรุป 9.ทำรายงาน
[15/1/2561-30/9/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า