Avatar
26 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการวัฒนธรรมการบริโภคผักเหนาะกับวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำป่าพะยอม : กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางหล่อ ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 142

นางสาวจรวยพร นุ่มน้อย
สังกัด : สำนักงานวิทยาเขต ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
เบอร์โทร :074608025
มือถือ 0956819660
E-mail : numnoi26@gmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ100,000งบประมาณที่ได้รับ53,000
วัตถุประสงค์8.1 เพื่อสนองโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
8.2 เพื่อศึกษารวบรวม ข้อมูล ชนิด และคุณสมบัติของผักเหนาะตามภูมิปัญญาของชุมชนโดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
8.3 เพื่อศึกษาสถานการณ์และพฤติกรรมการบริโภคผักเหนาะของคนลุ่มน้ำป่าพะยอม
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201712211524561.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 140 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย140
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท53000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. 1.ประชุม 2.แต่งตั้งคณะทำงาน 3.สำรวจข้อมูล 4.ลงพื้นที่ 5.ศึกษาสถานการณ์และพฤติกรรมการบริโภค 6.ประชุมวิเคราะห์ 7.ทำเอกสารสรุปผลการดำเนินการ
[15/1/2561-30/9/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า