Avatar
26 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นถิ่นของแกนนำสตรีตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 141

นางสาวจารุวรรณ ชูสงค์
สังกัด : สำนักงานวิทยาเขต ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
เบอร์โทร :074-608025
มือถือ 0897386662
E-mail : vespa4843@hotmail.co.th
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ90,000งบประมาณที่ได้รับ63,000
วัตถุประสงค์พัฒนาแกนนำสตรีตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 4 ประการ ดังนี้
1. เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมมารีในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. สร้างแกนนำสตรีตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นและดำรงชีวิตโดยยึดหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างรายได้เสริมให้กับแกนนำสตรีและ
4. เพื่อสร้างสตรีต้นแบบให้กับชุมชนในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเห็นคุณค่าในการนำหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201712211519591.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย50
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท63000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. 1.สำรวจความต้องการและรวบรวมข้อมูลพื้นฐษน ด้านทรัพยากร บริบทชุมชน 2.ประชุม 3.แต่งตั้งคณะกรรมการ 4.ประชุม 5.ดำเนินงาน 6.ติดตามหลังฝึกอบรม 7.จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น 8.ติดตาม 9.สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
[15/1/2561-30/9/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า