Avatar
18 สิงหาคม 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้ง 6

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 140

นางสาววิจิตรา อมรวิริยะชัย
สังกัด : สำนักงานวิทยาเขต ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
เบอร์โทร :074608025
มือถือ 0848552362
E-mail : wijittra28@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ90,000งบประมาณที่ได้รับ57,500
วัตถุประสงค์1) เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพสธ.)
2) เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และทักษะการทำนาด้วยข้าวพันธุ์พื้นบ้านแบบครบวงจร
3) เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนาธรรมการทำนาให้คงอยู่
4) เพื่อสร้างชิ้นงานที่เกี่ยวกับวิถีและวัฒนธรรมข้าวผ่านชิ้นงานภาพถ่ายและการเล่าเรื่องด้วยภาพ
5) เพื่อเกิดเครือข่ายและแกนนำเยาวชนในการสืบสานภูมิปัญญาการทำนาในการขับเคลื่อนงานต่อไป

ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171221156491.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 40 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย40
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ90
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ90
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท57500
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. 1.ประชุมคณะกรรมการ2.ประชาสัมพันธ์3.เตรียมความพร้อม4.จัดกิจกรรม5.ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน6.ทำรายงาน
[15/1/2561-30/9/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า