Avatar
19 มีนาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้ง 6

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 140

นางสาววิจิตรา อมรวิริยะชัย
สังกัด : สำนักงานวิทยาเขต ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
เบอร์โทร :074608025
มือถือ 0848552362
E-mail : wijittra28@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ90,000งบประมาณที่ได้รับ57,500
วัตถุประสงค์1) เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพสธ.)
2) เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และทักษะการทำนาด้วยข้าวพันธุ์พื้นบ้านแบบครบวงจร
3) เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนาธรรมการทำนาให้คงอยู่
4) เพื่อสร้างชิ้นงานที่เกี่ยวกับวิถีและวัฒนธรรมข้าวผ่านชิ้นงานภาพถ่ายและการเล่าเรื่องด้วยภาพ
5) เพื่อเกิดเครือข่ายและแกนนำเยาวชนในการสืบสานภูมิปัญญาการทำนาในการขับเคลื่อนงานต่อไป

ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019351012211.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201810191620171.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 40 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. เด็กชายณกร ชูทับ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | | :
1. เด็กชายพีรณัฐ พรมชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายนภสินธุ์ มณีปรีชา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายตันติกร ไพโรจน์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายณฐกร แก้วประดับ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ่อนจันทร์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายสิทธิเดช คงหนู โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุ่นหัน โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชยการ ชูจินดา โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศัศวดี อ่อนแก้ว โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชมพูเนกข์ กรดเติม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนภัสสร ขำตรี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงเอวิกา อินทโม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวริศรา เพชรวา โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงรัญพิชชา แก้วมาก โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวริศรา พิศเพ็ง โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายปิติณัฐ กลับแป้น โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศศิประภา รัตนมณี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงทัตพร จันทร์ทอง โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายปฏิหาริย์ ใจรังษี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีชุม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนพภัสสร ยอดราช โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายภาคภูมิ บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายตะวัน เทียบพุฒ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายเมฆไตร สมวัฒนศักดิ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายดาลิศ รอดมา โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงกัญญาภัค บุญรอด โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงศรีสร้อย หยกณัฏฐ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงปวริศา สุตตะคาร โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงณัชชา นิลรัตน์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงขัตติยา ไชยโยธา โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายจัตุมงคล เกื้อเส้ง โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงนวลสกุล อินแพง โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายภูมิรัฐ นุ่นเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. น.ส.วรรณษา เกิดโนด - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.ศันสนีย์ มีหมื่นพล - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.เกตศราพร โชติทอง - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.นัตติยาภรณ์ ณ นคร โรงเรียนนิคมควนขนุน | - | :
1. น.ส.พรศิริ เรืองศรี โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | - | :
1. นายเสาวภาคย์ แก้วชาย โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม | - | :
1. ด.ญ.อัญญา เทพนรินทร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.มานิตา พลด้วง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.เบญจรัตน์ เนียมนุ่ม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.ณัฏยา สุขเกษม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.ญาณิศา มาคง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. น.ส.บุญสิตา สงไข่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. น.ส.กฤติกา เพชรโชติ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. ด.ญ.สุจิตราภรณ์ จันทิกาแก้ว โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ญาติกานต์ เงินเนียม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ชญานิศา คงสังข์ทอง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.สโรชา ด้วงสุข โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ณัฏฐธิดา นวลแก้ว โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.สิริรัตน์ ฉิมรักษ์ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.นันท์นลิน นุ้ยนิ่ม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ปทุมวดี ศรีราม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.กุลนิษฐ์ ยอดยางแดง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.อรฤดี ปานทอง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ธวัลรัตน์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.แพรทอง ชูทับ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ประวีณา สมมาตร โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ซากินะ สนหล๊ะ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.โสภินรรจ์ วรรณะ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ชุติกาญจน์ ชุมคช โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ณัฐวดี น้อยดำ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.วิลาสินี รามแก้ว โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ปาริชาติ นุ่นปาน โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.กฤติญา พุ่มเอียด โรงเรียนควนขนุน | | :
1. น.ส.อริสรา ตั่นเล่ง โรงเรียนสภาราชินี | | :
1. ด.ช.กวิน ชูทับ โรงเรียนสตรีพัทลุง | | :
40
เกษตรกร
1. | | :
1. ชุมชนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง | | :
1. ชาวนาชุมชนดอนประดู่ ตำบลดอนประดู่ อาำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
10
บุคลากร
1. บุคลากรภายในหมาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง | | :
5
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย4060
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ9092
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ90100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท5750062650
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8091
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8090
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 62,650

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. 1.ประชุมคณะกรรมการ2.ประชาสัมพันธ์3.เตรียมความพร้อม4.จัดกิจกรรม5.ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน6.ทำรายงาน
[15/1/2561-30/9/2561] | [1/1/2561-28/9/2561]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : 1.ประชุมคณะกรรมการ2.ประชาสัมพันธ์3.เตรียมความพร้อม4.จัดกิจกรรม5.ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน6.ทำรายงาน ผู้รายงาน : นายวินัย เกษรสวัสดิ์ วันที่รายงาน : 19/10/2561
ค่าใช้จ่าย : 62,650 บาท   ผู้รับบริการ : 90 คน

โครงค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ครั้งที่ 5 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน จากจังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดปัตตานี เป็นนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีอาสาสมัครในการเป็นพี่เลี้ยงและวิทยากรกระบวนการ จำนวน 30 คน ประกอบด้วยนิสิตของมหาวิทยาลัย  เยาวชนกลุ่มพัทลุงยิ้ม  เยาวชนจากโรงเรียนหารทา  โรงเรียนจังหวัดพัทลุง และโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม อาจารย์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ภาคีเครือข่ายร่วมจัด ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลตะโหมด แกนนำชุมชนบ้านขาม  แกนนำชุมชนบ้านลำปำ คณะเทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ เครือข่ายเกษตรทางเลือกภาคใต้  ศูนย์วิจัยข้าวพัฒนาลุง พัทลุงยิ้ม เครือข่ายกินดีมีสุข และวิชชาลัยรวงข้าว หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณและวัสดุ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัทโตโยต้า  บริษัทเบทาโกร

           การจัดกระบวนเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติ  สร้างความสุข และสนุก สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนชาวนาในพื้นที่ต่างๆ ผ่านกิจกรรมฐานเมล็ดมหัศจรรย์พันธุ์กรรมข้าวพื้นบ้าน   ฐานวัฒนธรรมข้าว การทำชุดบูชาพิธีกรรมทำขวัญข้าว/การทำบายศรี ฐานข้าวเปลี่ยนรูป ขนมซูชิจากข้าวพื้นบ้าน   ฐานการละเล่นท้องทุ่ง“ปั้นดินให้เป็นเรื่อง” ทำให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำนาและวัฒนธรรมข้าว การปฏิบัติการจริงโดยการเรียนรู้การทำนาในรูปแบบการทำนาดำริมเลปากประ  การจัดการน้ำของชุมชนเพื่อการเกษตร หลักสูตรการเรียนรู้การเรียนรู้การเรียนการสอนรายวิชาทำนาของโรงเรียนเทศบาลตะโหมด (โรงเรียนกลางนา)  และกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตคนต้นน้ำตะโหมด  โดยให้เยาวชนชาวค่ายทำชิ้นงานเกี่ยวกับการปั้นเรื่องราวของวิถีชาวนา จำนวน 4 เรื่อง  และเล่าเรื่องพร้อมแสดงละครเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องข้าวในการเข้าค่ายครั้งนี้


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -