Avatar
26 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการเสริมสร้างกลไกการจัดการความรู้การบริหารจัดการน้ำ (คลองนาท่อม / คลองท่าแนะ / คลองป่าพะยอม)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 139

อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์
สังกัด : วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน สำนักงาน
เบอร์โทร :074693996
มือถือ 0872677576
E-mail : zine.jariya@gmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ500,000งบประมาณที่ได้รับ500,000
วัตถุประสงค์8.1 เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำจังหวัดพัทลุง (คลองนาท่อม / คลองท่าแนะ / คลองป่าพะยอม)
8.2 เพื่อศึกษาการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทางเลือกในการบริหารจัดการน้ำระดับตำบลในพื้นที่ลุ่มน้ำจังหวัดพัทลุง(คลองนาท่อม / คลองท่าแนะ / คลองป่าพะยอม)
8.3 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ (ตำบล) การบริหารจัดการน้ำจากประเด็นปัญหาในพื้นที่ และนำการจัดการความรู้ชุมชนมาสนับสนุนกระบวนการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในการบริหารจัดการน้ำระดับตำบลในลุ่มน้ำจังหวัดพัทลุง (คลองนาท่อม / คลองท่าแนะ / คลองป่าพะยอม)
8.4 เพื่อศึกษากระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำจังหวัดพัทลุง(คลองนาท่อม / คลองท่าแนะ / คลองป่าพะยอม) นำไปสู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะลุ่มน้ำจังหวัดพัทลุง
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201712211456581.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 60 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท500000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. จัดทำประกาศแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ
[1/1/2561-15/1/2561] |
2. จัดประชุมคณะกรรมการโครงการทุกฝ่ายเพื่อเตรียม ความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม
[15/1/2561-22/1/2561] |
3. ประสาน ติดต่อคณะทำงานในพื้นที่
[1/1/2561-31/1/2561] |
4. รวบรวมข้อมูลเชิงลึกศึกษาบริบทเชิงพื้นที่และเชิง วัฒนธรรม /สังคม (การบริหารจัดการน้ำของชุมชน)
[1/1/2561-31/1/2561] |
5. การจัดเวที Focus Group
[1/2/2561-16/2/2561] |
6. เวทีค้นหาอนาคต
[1/3/2561-31/5/2561] |
7. เวทีพัฒนาศักยภาพชุมชน (แผนที่ชุมชน แผนที่ ทรัพยากร ผังการใช้น้ำ)
[1/6/2561-31/7/2561] |
8. เวทีสรุปการดำเนินงาน
[1/8/2561-31/8/2561] |
9. จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินกิจกรรม
[3/9/2561-28/9/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า