Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 137

ผศ.ดร. กุสุมาลย์ น้อยผา
สังกัด : สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ สำนักงาน
เบอร์โทร :074693997
มือถือ 0866984155
E-mail : kusumarn.n@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ300,000งบประมาณที่ได้รับ270,000
วัตถุประสงค์8.1 เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานที่เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171221143181.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20195231424571.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 500 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย200580
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8587
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ8595
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ85100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท270000270000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8088
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8090
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 25,000ไตรมาส 2 : 34,057ไตรมาส 3 : 75,000ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ
[1/10/2560-1/10/2560] | [1/10/2560-31/12/2560]

2. ดำเนินการพัฒนากลุ่มสวนยางและสวนผลไม้ผสมผสาน
[1/10/2560-31/7/2561] | [1/10/2560-31/12/2560]
เริ่ม : 01/10/2560สิ้นสุด : 31/07/2561
3. จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จของครัว เรือนต้นแบบสู่เกษตรกรผู้สนใจในแต่ละชุมชน
[1/6/2561-31/7/2561] | [1/4/2561-30/6/2561]

4. ติดตามและประเมินผลโครงการ
[1/7/2561-31/8/2561] |
5. สรุปโครงการและจัดทำรายงาน
[1/9/2561-30/9/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ ผู้รายงาน : นางสาววานิด รอดเนียม วันที่รายงาน : 30/01/2561
ค่าใช้จ่าย : 3,000 บาท   ผู้รับบริการ : 30 คน

ผลการดำเนินงานดำเนิน

การประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ

- ได้จัดประชุมกับชุมชนเป้าหมาย คือชุมชนบ้านพร้าว หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีผู้นำชุมชน และเกษตรกรในชุมชน เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน เพื่อร่วมหารือ ชี้แจงวัตถุประสงค์และการดำเนินงานของโครงการ และรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากชุมชน รวมทั้งสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชน สำหรับนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อวางแผนการดำเนินงานและรูปแบบของกิจกรรมผลจากการประชุม ได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำการเกษตรของคนในชุมชนว่ามีรูปแบบใดบ้าง  ซึ่งสามารถนำมากำหนดรูปแบบของกิจกรรมของโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาด้านการเกษตรที่เกิดขึ้นให้มากขึ้น

- ประชุมวางแผนกับคณะทำงานในหน่วยงาน เพื่อวางกรอบแผนการดำเนินงานของโครงการในแต่ละขั้นตอน ให้การดำเนินงานโครงการครอบคลุมและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : ดำเนินการพัฒนากลุ่มสวนยางและสวนผลไม้ผสมผสาน ผู้รายงาน : นางสาววานิด รอดเนียม วันที่รายงาน : 30/01/2561
ค่าใช้จ่าย : 22,000 บาท   ผู้รับบริการ : 110 คน

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการพัฒนากลุ่มสวนยางและสวนผลไม้ผสมผสาน

          จากการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2560 โครงการการจัดการทรัพยากรป่าไม้ น้ำ และดิน เพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชน ผลการดำเนินงานสามารถต่อยอดและขยายผลกรอบคิดการทำสวนยางพาราแบบผสมผสานจากชุมชนเดิมคือชุมชนตะโหมด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง สู่ชุมชนบ้านทุ่งยาว ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยมีเกษตรกรสนใจจะปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการสวนยางพาราเชิงเดี่ยวเป็นสวนยางแบบผสมผสานที่มีพืชหลากหลายชนิดเป็นพืชร่วม ดังนั้นในปีงบประมาณ 2561 จึงได้สานต่อในการพัฒนาสวนยางพาราเพิ่มป่ารักษ์น้ำ ในพื้นที่สวนยางพาราของเกษตรกรชุมชนบ้านทุ่งยาว จำนวน 1 ราย คือ นายสมมิตร ปานเพชร เป็นพื้นที่จำนวน 3 ไร่ โดยได้ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสานที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับปรุงพื้นที่แปลงเกษตร ปรับปรุงดิน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการปลูกยางพารา และพืชร่วม และจัดทำโรงเรือนปลูกผักอินทรีย์ในแปลงสวนยางพารา จำนวน 2 โรงเรือน นอกจากนี้ในพื้นที่ชุมชนบ้านทุ่งยาวได้ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชนใช้ต้นทุนเดิมที่แต่ละครัวเรือนมี มาพัฒนาให้เกิดรูปแบบการทำเกษตรแบบผสมผสานที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนบนพื้นฐานความพอพียง ด้วยการใช้พลังของนิสิตเป็นกลไกในการขับเคลื่อน โดยได้พัฒนาเป็นฐานการเรียนรู้ทำเกษตรผสมผสานที่สอดคล้องกับธรรมชาติและบริบทของชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 10 ครัวเรือน ให้กับนิสิตรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น จำนวน 100 คน ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้และมีกิจกรรมให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติ 

 

ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ดำเนินการพัฒนากลุ่มสวนยางและสวนผลไม้ผสมผสาน ผู้รายงาน : นางสาววานิด รอดเนียม วันที่รายงาน : 11/05/2561
ค่าใช้จ่าย : 34,057 บาท   ผู้รับบริการ : 190 คน

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการพัฒนากลุ่มสวนยางและสวนผลไม้ผสมผสาน

          1. พัฒนาศูนย์เรียนรู้สวนยางพาราเพิ่มป่ารักษ์น้ำ

- พื้นที่ชุมชนตะโหมด ได้ดำเนินการบำรุงต้นไม้ที่ปลูกไว้โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ และได้ปลูกพืชเพิ่มเติม ได้แก่ สละ พืชสมุนไพร และพวกพืชผัก

- พื้นที่ชุมชนบ้านทุ่งยาว ได้ดำเนินการปรับปรุงดินในพื้นที่สวนยางให้อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และจากการที่ได้ไปจัดทำโรงเรือนปลูกผักอินทรีย์ในแปลงสวนยางพาราได้แล้วเสร็จ จึงดำเนินการปลูกพืชในโรงเรือน ได้แก่ คะน้า กะหล่ำปลี และผักสลัด เช่น บัตเตอร์เฮด ผักกาดแก้ว กรีนโฮค เรดคอรัล ฟิลเล่ และสลัดคอส เป็นต้น ซึ่งพบว่าพืชสามารถเจริญเติบโตได้และให้ผลผลิตดี แต่พบปัญหาการระบาดของโรคใบจุด ที่สร้างความเสียหายให้กับผักในระดับหนึ่ง และผลผลิตที่ได้ในการปลูกครั้งที่ 1 สามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของแปลง (นายสมมิตร ปานเพชร) ได้ประมาณ 5,500 บาท ต่อหนึ่งโรงเรือน

- พื้นที่ชุมชนบ้านพร้าว ได้ดำเนินการปรับปรุงดินในพื้นที่แปลงเกษตรของนางจุรี พรหมแก้ว (เกษตรกรหมู่ที่ 8 ต.บ้านพร้าว) โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปลูกปอเทืองเพื่อปรับปรุงดิน และปรับสภาพพื้นที่แปลง รวมทั้งวางแผนร่วมกับเกษตรกรในการคัดเลือกพืชที่จะนำมาปลูกในพื้นที่

2. สำรวจและคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบเพื่อเข้าร่วมโครงการ

วันที่ 15 และ 22 ม.ค. 61, วันที่ 12 และ 16 ก.พ. 61, วันที่ 26 มี.ค. 61 ได้ดำเนินการสำรวจครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เพื่อศึกษาข้อมูลต้นทุนเดิมที่แต่ละครัวเรือนมี เช่น มีแปลงสวนยาง แปลงสวนผลไม้ หรือมีการทำเกษตรที่สามารถปรับเข้าสู่ระบบเกษตรผสมผสานแบบอินทรีย์ได้ และที่สำคัญอีกประการคือความพร้อมและความสมัครใจของเจ้าของสวนที่อยากจะทำเกษตรในรูปแบบนี้อย่างจริงจัง โดยสามารถคัดเลือกครัวเรือนมาเป็นต้นแบบครัวเรือนเกษตรผสมผสานของโครงการ ได้ทั้งหมด 11 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 3 จำนวน 4 ครัวเรือน และในพื้นที่หมู่ที่ 8 จำนวน 7 ครัวเรือน ในส่วนของข้อมูลที่ได้จะนำมาวิเคราะห์รูปแบบการทำเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมบริบทของแต่ละครัวเรือนต่อไป

3. ส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนต้นแบบในแต่ละชุมชน

3.1 ชุมชนบ้านทุ่งยาว

- วันที่ 8 และ 16 ม.ค. 61 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการทำเกษตรผสมผสานของครัวเรือนต้นแบบ (ครัวเรือนของครูชุมชนประจำรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น) โดยแต่ละครัวเรือนจะขับเคลื่อนให้เข้ากับบริบทเดิมที่มีและพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มจำนวนปลาที่เลี้ยงในบ่อ การหาพันธุ์พืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาปลูกเพิ่มเติม การแก้ปัญหาโรคและแมลงด้วยชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ การปรับปรุงสภาพดินให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เป็นต้น โดยสามารถดำเนินการขับเคลื่อนได้จำนวน 9 ครัวเรือน

- วันที่ 25 ม.ค. 61 ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนการทำเกษตรผสมผสานของครัวเรือนต้นแบบ โดยบูรณาการร่วมกับโครงการถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน ด้วยการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรจำนวน 9 คน ในเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์และการเลี้ยงปลาให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งเกษตรกรสามารถร่วมกันทำปุ๋ยอินทรีย์สำหรับไปใช้ในพื้นที่ของตัวเองได้

- วันที่ 18 มี.ค. 61 ได้นำนิสิตรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น จำนวน 169 คน ไปร่วมเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานที่สอดคล้องกับธรรมชาติและบริบทของชุมชน และร่วมขับเลื่อนการทำเกษตรผสมผสานโดยการปฏิบัติกิจกรรมในพื้นที่แปลงเกษตรของครูชุมชน เช่น ทำปุ๋ยอินทรีย์ ปลูกผักเหรียงและผักกูดในแปลงกล้วย ปลูกมะนาว เพาะพันธุ์เมล็ดผักสลัด เป็นต้น

3.2 ชุมชนบ้านพร้าว

ได้ดำเนินการร่วมกับโครงการถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ในการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวการทำปุ๋ยอินทรีย์สูตรของสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ให้กับเกษตรกรครัวเรือนต้นแบบของหมู่ที่ 8 จำนวน 9 คน โดยสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ จำนวน 500 กิโลกรัม เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่แปลงเกษตรของตนเอง


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ดำเนินการพัฒนากลุ่มสวนยางและสวนผลไม้ผสมผสาน ผู้รายงาน : นางสาววานิด รอดเนียม วันที่รายงาน : 13/07/2561
ค่าใช้จ่าย : 65,000 บาท   ผู้รับบริการ : 30 คน

ผลการดำเนินงาน

ได้ดำเนินการพัฒนากลุ่มสวนยางและสวนผลไม้ผสมผสาน โดยการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเชิงพื้นที่ในแต่ละพื้นที่เป้าหมายมาใช้เป็นทุนในการจัดรูปแบบการขับเคลื่อนครัวเรือนเป้าหมายที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ และดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนต้นแบบในแต่ละชุมชน ด้วยการจัดการระบบเกษตรผสมผสานแบบอินทรีย์ให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่แปลงเกษตรของครัวเรือนต้นแบบในแต่ละพื้นที่ ผลการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่มีดังนี้

1. พื้นที่ชุมชนบ้านทุ่งยาว ได้ดำเนินการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสานในรูปแบบการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับครัวเรือนต้นแบบ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 11 ครัวเรือน โดยรูปแบบการจัดระบบเกษตรผสมสานแบบอินทรีย์ในแต่ละครัวเรือน จะมีทั้งการปลูกพืชผักแบบผสมผสาน การปลูกผลไม้แบบผสมผสาน การปลูกพืชผักแซมในสวนยางพารา และการขุดบ่อเลี้ยงปลาในสวนผลไม้ โดยได้ส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนต้นแบบดังนี้

- ส่งเสริมให้ครัวเรือนต้นแบบใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี ด้วยการไปร่วมขับเคลื่อนให้เกษตรกรทำปุ๋ยอินทรีย์ จนเกษตรกรสามารถรวมกลุ่มกันทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในพื้นที่ของตัวเอง และสามารถผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ชุมชนและผู้สนใจได้

- ส่งเสริมการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในบ่อดินให้เกษตรกรครัวเรือนต้นแบบ โดยการให้องค์ความรู้และสนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร จำนวน 4 ครัวเรือน

- จากการที่ได้ไปขับเคลื่อนการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือนของนายสมมิตร ปานเพชร จนได้ผลผลิตที่ดีและสร้างรายได้เป็นที่น่าพอใจ ทำให้คนในชุมชนตื่นตัวและเกิดความสนใจ จนสามารถส่งเสริมให้เกิดการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือนเพิ่มขึ้น จำนวน 4 โรงเรือน (4 ครัวเรือน ได้แก่นายมนูญ สุขรัตน์ นายสมชาย เรืองพุทธ นายพันธ์ นุ่นด้วง และนายทวี จันทร์ขาว)

- ได้ดำเนินการหาตลาดรองรับผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการไปส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานแบบอินทรีย์ของคนในชุมชน ได้แก่ ตลาดกรีนมุ้งมิ้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (เป็นตลาดที่จำหน่ายผลผลิตที่ปลอดสารพิษ) และผลผลิตบางส่วนจะนำมาจำหน่ายในมหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Green Shop) ทำให้มีตลาดที่จะรองรับผลผลิตของเกษตรกรได้

2. พื้นที่ชุมชนบ้านพร้าว ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนต้นแบบดังนี้

- ได้ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่แปลงเกษตรของนางจุรี พรหมแก้ว (เกษตรกรหมู่ที่ 8 ต.บ้านพร้าว)โดยการส่งเสริมให้ถั่วฝักยาว ข้าวโพดหวาน 1351 และข้าวโพดพันธุ์ราชินีทับทิมสยาม รวมทั้งการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน ได้แก่ ผักสลัด และคะน้า  ซึ่งผลผลิตที่ได้สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

- ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรครัวเรือนต้นแบบทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยดำเนินการร่วมกับโครงการถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ในการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวการทำปุ๋ยอินทรีย์สูตรของสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ สูตรที่ 2 สำหรับนำไปใช้เร่งการออกดอกและบำรุงผลในสวนผลไม้ โดยมีเกษตรกรครัวเรือนต้นแบบในพื้นที่หมู่ที่ 8 จำนวน 10 คน สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้จำนวน 1000 กิโลกรัม และให้เกษตรกรนำกลับไปใช้ในพื้นที่แปลงเกษตรของตนเอง

- ได้ส่งเสริมการเลี้ยงปูนาในพื้นที่แปลงเกษตรผสมผสานของนายเจริญ รัตนโกศัย โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมบ่อสำหรับเลี้ยงปูนาทั้งบ่อเพาะพันธุ์ บ่ออนุบาล โดยจะบูรณาการควบคู่ไปกับงานวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะบ่อการเลี้ยงปูนา


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จของครัว เรือนต้นแบบสู่เกษตรกรผู้สนใจในแต่ละชุมชน ผู้รายงาน : นางสาววานิด รอดเนียม วันที่รายงาน : 13/07/2561
ค่าใช้จ่าย : 10,000 บาท   ผู้รับบริการ : 220 คน

ผลการดำเนินงาน

ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จของครัวเรือนต้นแบบสู่เกษตรกรและผู้สนใจ โดยได้ดำเนินการดังนี้

- ได้นำนิสิตรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น จำนวน 169 คน ไปศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานที่สอดคล้องกับธรรมชาติและบริบทของชุมชน ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 10 ครัวเรือนของชุมชนบ้านทุ่งยาว เพื่อให้นิสิตได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ที่สามารถสร้างรายได้อย่างพอเพียงและเพียงพอด้วยการพึ่งพาตนเอง และสามารถสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้จากสิ่งที่ตัวเองมี นอกจากนี้จากการไปศึกษาเรียนรู้ของนิสิต ก็เป็นกลไกอย่างหนึ่งที่ช่วยเป็นแรงกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดการพัฒนาพื้นที่แปลงเกษตรของตัวเอง

- วันที่ 18 พ.ค. 61 ได้นำคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จำนวน 15 คน ลงไปศึกษาเรียนรู้ในสวนยางพาราเพิ่มป่ารักษ์น้ำในพื้นที่ชุมชนตะโหมด เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาโจทย์วิจัยในชุมชน ที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาของคนในชุมชนได้

- วันที่ 9 มิ.ย. 61 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต จำนวน 40 คน ได้ลงไปศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตการทำเกษตรผสมผสานบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนต้นแบบในพื้นที่ชุมชนบ้านทุ่งยาว จำนวน 5 ครัวเรือน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า