Avatar
23 มกราคม 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยอบกรอบสำหรับชุมชนหนองธง ต.หนองธง อ.ป่าบอน ชุมชนทุ่งยาว ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน และ ชุมชนบ้านพร้าว ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนางสาวณัฐนรี เซ่งบุญเล่ง
สังกัด : สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ สำนักงาน
เบอร์โทร :074443948
มือถือ 0847480796
E-mail : natnaree.tsu@gmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ100,000งบประมาณที่ได้รับ90,000
วัตถุประสงค์8.1 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตกล้วยอบกรอบให้กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย
8.2 เพื่อการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้กับผลิตภัณฑ์กล้วยอบกรอบ

ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201712211357241.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 20 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย20
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ85
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ85
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ85
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท90000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. - สำรวจกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ผลผลิตในชุมชน ความต้องการของผู้บริโภค และคัดเลือกแนวความ คิดผลิตภัณฑ์ - ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมครัวเรือนต้นแบบ ( ถ่ายทอดกระบวนการผลิต ทดสอบปรับปรุง ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
[3/1/2561-30/6/2561] |
2. - วางแผนการตลาดและการนำผลิตภัณฑ์ออก ทดสอบตามกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย - ประเมินผลความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ - ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
[1/5/2561-31/7/2561] |
3. ถ่ายทอดประสบการณ์ของครัวเรือนต้นแบบสู่สมาชิก และการประยุกต์ใช้ต่อยอดในกิจกรรมของตนเอง
[1/8/2561-31/8/2561] |
4. สรุปผลการวิเคราะห์และการดำเนินงาน
[2/7/2561-31/7/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า