Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยอบกรอบสำหรับชุมชนหนองธง ต.หนองธง อ.ป่าบอน ชุมชนทุ่งยาว ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน และ ชุมชนบ้านพร้าว ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 136

นางสาวณัฐนรี เซ่งบุญเล่ง
สังกัด : สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ สำนักงาน
เบอร์โทร :074443948
มือถือ 0847480796
E-mail : natnaree.tsu@gmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ100,000งบประมาณที่ได้รับ90,000
วัตถุประสงค์8.1 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตกล้วยอบกรอบให้กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย
8.2 เพื่อการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้กับผลิตภัณฑ์กล้วยอบกรอบ

ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201712211357241.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20194231034131.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 20 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย2024
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8588
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ8590
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ85100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท9000090000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8088
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8091
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 3,346ไตรมาส 3 : 11,000ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. - สำรวจกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ผลผลิตในชุมชน ความต้องการของผู้บริโภค และคัดเลือกแนวความ คิดผลิตภัณฑ์ - ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมครัวเรือนต้นแบบ ( ถ่ายทอดกระบวนการผลิต ทดสอบปรับปรุง ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
[3/1/2561-30/6/2561] | [3/1/2561-31/1/2561]

2. - วางแผนการตลาดและการนำผลิตภัณฑ์ออก ทดสอบตามกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย - ประเมินผลความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ - ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
[1/5/2561-31/7/2561] |
3. ถ่ายทอดประสบการณ์ของครัวเรือนต้นแบบสู่สมาชิก และการประยุกต์ใช้ต่อยอดในกิจกรรมของตนเอง
[1/8/2561-1/9/2561] | [1/6/2561-6/7/2561]

4. สรุปผลการวิเคราะห์และการดำเนินงาน
[1/8/2561-30/9/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : - สำรวจกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ผลผลิตในชุมชน ความต้องการของผู้บริโภค และคัดเลือกแนวความ คิดผลิตภัณฑ์ - ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมครัวเรือนต้นแบบ ( ถ่ายทอดกระบวนการผลิต ทดสอบปรับปรุง ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ผู้รายงาน : นางสาวณัฐนรี เซ่งบุญเล่ง วันที่รายงาน : 31/01/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

 ประชุมวางแผนการดำเนินงานกับผู้นำชุมชน รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และกิจกรรมของการดำเนินโครงการ รวมถึงข้อจำกัดในด้านต่างๆ เพื่อการคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบที่มีความสนใจในการพัฒนาต่อยอดแนวความคิดผลิตภัณฑ์ สำรวจข้อมูลเบื้องต้น รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการวางแผน ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสามารถกำหนดรูปแบบกิจกรรมในการดำเนินการต่อไป


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : - สำรวจกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ผลผลิตในชุมชน ความต้องการของผู้บริโภค และคัดเลือกแนวความ คิดผลิตภัณฑ์ - ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมครัวเรือนต้นแบบ ( ถ่ายทอดกระบวนการผลิต ทดสอบปรับปรุง ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ผู้รายงาน : นางสาวณัฐนรี เซ่งบุญเล่ง วันที่รายงาน : 19/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 3,346 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

จากผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ทางชุมชนมีการตอบรับต่อการดำเนินการของโครงการ โดยทางหมู่ที่ 3 ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและพร้อมที่จะพัฒนาเป็นครัวเรือนต้นแบบในการเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ครัวเรือนอื่นๆ และมีความสนใจต่อการผลิตและบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โดยที่ทางชุมชนอาจจะยังไม่มีการผลิตกล้วยไข่และกล้วยหอมในเชิงผลิตเพื่อการค้าอย่างเช่นชุมชนอื่นๆ แต่พร้อมที่จะเรียนรู้และขยายการผลิตวัตถุดิบรองรับตลาดการแปรรูปในอนาคต และชุมชนมีพื้นฐานการแปรรูปกล้วยฉาบอยู่บ้างแล้วในเบื้องต้น

โดยการสำรวจตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยในห้างสรรพสินค้า ยังมีช่องว่างทางการตลาดสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเพื่อสุขภาพโดยที่การแปรรูปกล้วยนั้นส่วนใหญ่จะใช้กล้วยน้ำว้าในการผลิตกล้วยตาก กล้วยหอมทอง และกล้วยหินในการแปรรูปกล้วยทอดกรอบหรือกล้วยฉาบ กรรมวิธีการผลิตยังคงใช้การทอด ถึงแม้ในบางผลิตภัณฑ์จะมีการพัฒนากระบวนการผลิตเป็นแบบการทอดแบบสุญญากาศเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำมันและเพิ่มลักษณะเนื้อสัมผัส และสีที่ดีมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงมีปริมาณไขมันที่สูงและมีผลต่อการเก็บรักษาเพราะการเปลี่ยนแปลงของน้ำมันในอาหารเมื่อสัมผัสกับแสงและอากาศภายนอกหลังจากการเปิดบรรจุภัณฑ์ในครั้งแรก และอีกเทคโนโลยีที่มีการนำมาใช้ในการแปรรูปคือ การใช้กระบวนการการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งซึ่งสามารถที่จะรักษาคุณภาพและเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ได้ดีที่สุด และราคาในตลาดยังมีราคาสูง เพราะเป็นเทคโนโลยีที่มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการแปรรูปในลักษณะอื่น  จากผลการสำรวจตลาดจึงมีการกำหนดแนวความคิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยจะใช้กรรมวิธีการอบแห้งด้วยเตาอบที่มีการใช้ระบบเปิดลมร้อนร่วมด้วยในการแปรรูป ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ยุ่งยากสำหรับการแปรรูปในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็กและสามารถที่จะนำไปปรับใช้กับการแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกด้วย โดยในการทดลองสูตรพื้นฐานใช้กล้วยที่มีลักษณะห่าม โดยที่เปลือกยังมีสีเขียว สไลด์ด้วยเครื่องสไลด์มือหรือมีด ที่ความหนาไม่เกิน 3 มิลลิเมตร มีการเตรียมการก่อนการอบเพื่อคงสภาพสีและลักษณะเนื้อสัมผัสของกล้วย ใช้เวลาการอบไม่เกิน 20 นาที โดยอุณหภูมิที่ใช้ไม่เกิน 200 องศาเซลเซียส ทั้งนี้จากการทดลองสูตรพื้นฐานนั้น ยังคงต้องมีการปรับปรุงต่อไป เพราะลักษณะเนื้อสัมผัสของกล้วยถึงมีความกรอบแต่ยังคงมีความกระด้าง จึงอาจต้องมีการเพิ่มเติมในกระบวนการเตรียมการก่อนการอบ เพื่อให้มีลักษณะเนื้อสัมผัสเป็นไปตามที่ต้องการมากยิ่งขึ้น และต้องมีการเพิ่มรสชาติของกล้วยเพื่อรองรับบางตลาดที่ยังคงติดกับการบริโภคอาหารที่มีการปรุงแต่งรสชาติ เมื่อสูตรต้นแบบสามารถพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับแล้ว จึงจะมีการถ่ายทอดไปสู่ครัวเรือนต้นแบบต่อไป


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ถ่ายทอดประสบการณ์ของครัวเรือนต้นแบบสู่สมาชิก และการประยุกต์ใช้ต่อยอดในกิจกรรมของตนเอง ผู้รายงาน : นางสาวณัฐนรี เซ่งบุญเล่ง วันที่รายงาน : 12/07/2561
ค่าใช้จ่าย : 11,000 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

- ทอสอบยืนยันสูตรผลิตภัณฑ์ต้นแบบในการถ่ายทอดสู่ครัวเรือนต้นแบบ

- คำนวณต้นทุนและราคาของผลิตภัณฑ์

- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า