Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำไหล คืนสมดุลธรรมชาติสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน : ขยายเครือข่าย

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 135

นางสาววันเพ็ญ บัวคง
สังกัด : สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ สำนักงาน
เบอร์โทร :074443948
มือถือ 0816983706
E-mail : wanpen_bio@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ100,000งบประมาณที่ได้รับ100,000
วัตถุประสงค์8.1 เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำไหลตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
8.2 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171221135191.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20194231033501.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 830 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
200
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
100
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
นิสิต
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
500
บุคลากร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย8301116
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8092
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ100100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท100000100000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ10080
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8092
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 87,000ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ลงพื้นที่ชุมชน
[1/10/2560-30/11/2560] | [1/10/2560-18/4/2561]

เริ่ม : 01/10/2560
สิ้นสุด : 18/04/2561
2. ประชุมคณะทำงาน
[1/12/2560-1/12/2560] | [1/12/2560-31/12/2560]

3. ลงพื้นที่ชุมชน
[1/12/2560-31/12/2560] | [1/12/2560-31/12/2560]

4. สำรวจพื้นที่ และกำหนดตำแหน่ง
[1/12/2560-31/1/2561] | [1/10/2560-19/4/2561]
เริ่ม : 01/12/2560สิ้นสุด : 31/01/2561
เริ่ม : 01/10/2560
สิ้นสุด : 19/04/2561
5. ดำเนินกิจกรรมสร้าง และซ่อมฝายฯ
[1/10/2560-31/8/2561] | [1/10/2560-30/4/2561]
เริ่ม : 01/10/2560สิ้นสุด : 31/08/2561
เริ่ม : 01/10/2560
สิ้นสุด : 30/04/2561
6. ติดตามและประเมินผลโครงการ
[1/7/2561-31/8/2561] | [1/6/2561-31/7/2561]

7. ประชุมสรุปโครงการ ร่วมกับชุมชน
[1/8/2561-30/9/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ชุมชน ผู้รายงาน : นางสาววันเพ็ญ บัวคง วันที่รายงาน : 02/05/2561
ค่าใช้จ่าย : 2,000 บาท   ผู้รับบริการ : 20 คน

ลงพื้นที่ชุมชน ตะโหมด ชุมชนโคกม่วง และชุมชนบ้านพร้าว เพื่อวิเคราะห์และวางระบบการบริหารจัดการน้ำร่วมกับชุมชน  ผลที่เกิดขึ้น ได้รูปแบบของฝายและระบบการบริหารจัดการจัดการน้ำของแต่ละชุมชน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ผู้รายงาน : นางสาววันเพ็ญ บัวคง วันที่รายงาน : 02/05/2561
ค่าใช้จ่าย : 1,000 บาท   ผู้รับบริการ : 9 คน

ประชุมคณะทำงาน ในส่วนงาน เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรม และกำหนดวันของการดำเนินกิจกรรม  ผลที่เกิดขึ้นกำหนดแผนการจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำไหลในแต่ละชุมชน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ชุมชน ผู้รายงาน : นางสาววันเพ็ญ บัวคง วันที่รายงาน : 02/05/2561
ค่าใช้จ่าย : 5,000 บาท   ผู้รับบริการ : 20 คน

ลงพื้นที่ชุมชนตะโหมด ชุมชนโคกม่วง ชุมชนบ้านพร้าว เพื่อประชุมร่วมกับชุมชนในการกำหนดแผนการจัดกิจกรรมและรูปแบบของกิจกรรม การสร้างฝาย ที่จะจัดขึ้นในแต่ละชุมชน ซึ่งผลการประชุม ได้ข้อสรุปและวันจัดกิจกรรมสร้างฝาย และรูปแบบกิจกรรมของแต่ละชุมชน และหน่่วยงานในชุมชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : สำรวจพื้นที่ และกำหนดตำแหน่ง ผู้รายงาน : นางสาววันเพ็ญ บัวคง วันที่รายงาน : 02/05/2561
ค่าใช้จ่าย : 2,000 บาท   ผู้รับบริการ : 19 คน

สำรวจพื้นที่ และกำหนดตำแหน่งซ่อม และสร้างฝายชะลอน้ำไหล ในแต่ละชุมชน ที่จะต้องสร้างและซ่อมแซม โดยแต่ละชุมชนสำรวจลำน้ำ และกำหนดตำแหน่งที่จะสร้างฝายทั้งลำห้วย โดยชุมชนตะโหมด สร้างฝายฯในลำห้วยลำตรน ชุมชนโคกม่วง ลำห้วยสังเก ชุมชนบ้านพร้าว คลองตลิ่งชัน และลำห้วยเปี๊ยะ 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : ดำเนินกิจกรรมสร้าง และซ่อมฝายฯ ผู้รายงาน : นางสาววันเพ็ญ บัวคง วันที่รายงาน : 02/05/2561
ค่าใช้จ่าย : 77,000 บาท   ผู้รับบริการ : 1000 คน

ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำไหลใน 3พื้นที่ คือชุมชนตะโหมด ม.3 บ้านตะโหมด ในลำห้วยลำตรน จำนวน 10 ฝาย ชุมชนโคกม่วง ม.13 บ้านทุ่งเคียน จำนวน 6 ฝาย ชุมชนบ้านพร้าว ม.3 บ้านศาลาน้ำ จำนวน 2 ฝาย ม.8 บ้านหน้าป่า จำนวน 6 ฝาย ผลที่เกิดขึ้น สร้างฝายใหม่จำนวน 24 ฝาย ฝายที่สร้างขึ้นสามารถชะลอน้ำ และกักน้ำไว้ให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งในกิจกรรมถัดไปจะได้ประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการสร้างฝายชะลอน้ำไหลในแต่ละชุมชนต่อไป


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ติดตามและประเมินผลโครงการ ผู้รายงาน : นางสาววันเพ็ญ บัวคง วันที่รายงาน : 13/07/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมติดตามและประเมินผลโครงการดำเนินงาน ใน 3 พื้นที่ คือ ชุมชนตะโหมด ชุมชนบ้านพร้าว และชุมชนบ้านทุ่งยาว โดยออกแบบการประเมินผลการดำเนินโครงการที่เกิดขึ้น ในมิติดด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า