Avatar
23 มกราคม 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำไหล คืนสมดุลธรรมชาติสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน : ขยายเครือข่าย

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนางสาววันเพ็ญ บัวคง
สังกัด : สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ สำนักงาน
เบอร์โทร :074443948
มือถือ 0816983706
E-mail : wanpen_bio@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ100,000งบประมาณที่ได้รับ100,000
วัตถุประสงค์8.1 เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำไหลตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
8.2 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171221135191.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 830 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย830
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท100000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ100
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า