Avatar
23 มกราคม 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงชุมชนเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชนบ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนางสาวจิตรา จันโสด
สังกัด : สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ สำนักงาน
เบอร์โทร :074443948
มือถือ 0841273880
E-mail : jittraj28@gmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ200,000งบประมาณที่ได้รับ190,000
วัตถุประสงค์8.1 เพื่อเสริมสร้างการทำเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน
8.2 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนสำหรับเป็นฐานการเรียนรู้ในการพัฒนานิสิต
8.3 เพื่อขยายผลการผลิตพืชอินทรีย์ของชุมชนชุมชนตะโหมดและชุมชนดอนประดู่สู่ชุมชนบ้านพร้าว
8.4 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171221134351.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 820 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย820
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ85
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ85
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ85
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท190000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า