Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงชุมชนเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชนบ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 134

นางสาวจิตรา จันโสด
สังกัด : สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ สำนักงาน
เบอร์โทร :074443948
มือถือ 0841273880
E-mail : jittraj28@gmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ200,000งบประมาณที่ได้รับ190,000
วัตถุประสงค์8.1 เพื่อเสริมสร้างการทำเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน
8.2 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนสำหรับเป็นฐานการเรียนรู้ในการพัฒนานิสิต
8.3 เพื่อขยายผลการผลิตพืชอินทรีย์ของชุมชนชุมชนตะโหมดและชุมชนดอนประดู่สู่ชุมชนบ้านพร้าว
8.4 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171221134351.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์2019326117451.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 820 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย8201774
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8588
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ8595
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ85100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท190000190000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8090
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8090
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 40,000ไตรมาส 2 : 35,000ไตรมาส 3 : 86,000ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชุมวางแผนดำเนินงานร่วมกับคณะทำงานร่วมภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานร่วมในชุมชน
[1/10/2560-30/11/2560] | [6/10/2560-25/12/2560]

2. สำรวจและคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบในการพัฒนา เป็นกลุ่มผลิตพืชอินทรีย์ (ข้าวและผัก)
[1/11/2560-31/1/2561] | [30/10/2560-28/12/2560]
เริ่ม : 01/11/2560สิ้นสุด : 31/01/2561
3. ส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนต้นแบบ 3.1 จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบการ ทำเกษตรอินทรีย์ ดังนี้ (ภาคบรรยายและปฏิบัติ) 3.2 จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวและผักอินทรีย์ ในแต่ละชุมชน
[1/11/2560-31/3/2561] | [5/10/2560-31/12/2560]
เริ่ม : 01/11/2560สิ้นสุด : 31/03/2561
4. จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จของ ครัวเรือนต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ สู่สมาชิกครัว เรือนอื่นๆ 4.1 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานครัวเรือนต้นแบบที่ ประสบความสำเร็จ 4.2 จัดอบรมการผลิตพืชอินทรีย์
[1/2/2561-31/5/2561] | [1/1/2561-31/3/2561]

5. ติดตามการนำความรู้ของสมาชิกที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาต่อยอดในกิจกรรมของแต่ละครัวเรือน
[1/2/2561-31/7/2561] | [1/1/2561-31/3/2561]

6. ติดตามและประเมินผลโครงการ
[1/1/2561-31/8/2561] |
7. ถอดบทเรียนและสรุปผลโครงการ
[1/7/2561-30/9/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ประชุมวางแผนดำเนินงานร่วมกับคณะทำงานร่วมภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานร่วมในชุมชน ผู้รายงาน : นางสาวจิตรา จันโสด วันที่รายงาน : 31/01/2561
ค่าใช้จ่าย : 3,350 บาท   ผู้รับบริการ : 98 คน

ผลการดำเนินงาน

1 ประชุมวางแผนดำเนินงานร่วมกับคณะทำงานร่วมภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานร่วมในชุมชน เพื่อวางแผนการดำเนินงานของโครงการในแต่ละกระบวนการ 

-ประชุมร่วมกับคณะทำงานภายในมหาวิทยาลัย 
โดยประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชุดโครงการพัฒนาพัทลุงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 1   ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธ.ค. 2560 ประชุมจัดทำแผนดำเนินการชุดโครงการ โดยมีพื้นที่ชุมชนบ้านพร้าวเป็นชุมชนเป้าหมายร่วมกัน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 18 คน  

-ประชุมร่วมงานกับชุมชนเป้าหมาย ได้แก่ 

1.ชุมชนตะโหมด : วันที่ 30 ต.ค. 2560 ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนกลุ่มทำนาอินทรีย์ตะโหมด จำนวน 35 คน  ณ วัดตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 20 คน  

2. ชุมชนดอนประดู่ :

วันที่ 6 ต.ค. 2560 ประชุมชาวนาดอนประดู่ (ครูชาวนา) จำนวน 60 คน เพื่อขยายผลการทำนาอินทรีย์ ณ หมู่ที่ 5 บ้านกล้วยเภา ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

วันที่ 12 ธ.ค. 2560 ประชุมร่วมกับชาวนาหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ต.ดอนประดู่ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 37คน 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : สำรวจและคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบในการพัฒนา เป็นกลุ่มผลิตพืชอินทรีย์ (ข้าวและผัก) ผู้รายงาน : นางสาวจิตรา จันโสด วันที่รายงาน : 31/01/2561
ค่าใช้จ่าย : 10,810 บาท   ผู้รับบริการ : 184 คน

ผลการดำเนินงาน

สำรวจและคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบในการพัฒนาเป็นกลุ่มผลิตพืชอินทรีย์ (ข้าวและผัก) เพื่อศึกษาข้อมูลต้นทุนเดิมที่มีในแต่ละพื้นที่ และคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมที่จะสามารถต่อยอดไปสู่การเป็นครัวเรือนต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์
 
-รับสมัครสมาชิกใหม่ในกลุ่มทำนาอินทรีย์ชุมชนตะโหมด และกลุ่มผักอินทรีย์ชุมชนตะโหมด โดยจัดประชุม ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2560 ได้ประชุมเตรียมความพร้อมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ตะโหมด เพื่อขับเคลื่อนสู่มาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน
2. เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2560. ได้ประชุมกลุ่มผักอินทรีย์ตะโหมด เพื่อส่งเสริมกระบวนการผลิตให้เข้าสู่ระบบผักอินทรีย์ตามมาตรฐานของสถาบันฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 21 คน   
 
-จัดตั้งกลุ่มทำนาอินทรีย์ชุมชนดอนประดู่ โดยการบูรณาการกับโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ของกรมการข้าว สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ได้รวมกลุ่มชาวนาในชุมชนดอนประดู่ ในพื้นที่ ม.4 และ ม.5 รวมรวมเอกสารเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวผ่านศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยมีชื่อกลุ่มว่า "กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีฅนดอนประดู่" มีสมาชิกทั้งหมด 49 คน รวมพื้นที่นาที่ประสงค์จะทำนาอินทรีย์ทั้งหมด 257.5 ไร่
- นอกจากนี้ได้ขยายพื้นที่เป้าหมายไปสู่ชุมชนโตนดด้วน อ.ควนขนุน จ. พัทลุง สถาบันฯ สามารถจัดตั้งกลุ่มทำนาอินทรีย์ ได้ 2 กลุ่ม เข้าสู่โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ของกรมการข้าว คือ
1. กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ หมู่ที่ 7 บ้านโคกโพธิ์ มีสมาชิกจำนวน 68 คน พื้นที่นาจำนวน 391 ไร่
2. กลุ่มข้าวอินทรีย์สำนักพิกุล มีสมาชิกจำนวน 26 คน พื้นที่นาจำนวน 130 ไร่

ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนต้นแบบ 3.1 จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบการ ทำเกษตรอินทรีย์ ดังนี้ (ภาคบรรยายและปฏิบัติ) 3.2 จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวและผักอินทรีย์ ในแต่ละชุมชน ผู้รายงาน : นางสาวจิตรา จันโสด วันที่รายงาน : 31/01/2561
ค่าใช้จ่าย : 25,840 บาท   ผู้รับบริการ : 1019 คน

ผลการดำเนินงาน

- กิจกรรมถ่ายทอดระบบองค์ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ดังนี้

ชุมชนดอนประดู่ 

1. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบการทำนาอินทรีย์ ให้กับครูชาวนาจำนวน 56 คน วันที่ 5 ต.ค. 2560

2. อบรมปฏิบัติการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับนาข้าวและการบันทึกข้อมูลการผลิตข้าวอินทรียNให้แก่เจ้าของแปลงนาสาธิต จำนวน 9 คน พื้นที่นาจำนวน 35 ไร่

3. ส่งเสริมและสนับสนุนสารชีวภัณฑ์สำหรับการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี  

-จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวอินทรีย์ในชุมชนดอนประดู่ (บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย) 

        สถาบันฯ ได้ใช้แปลงนาของชุมชนจำนวน 9 คน พื้นที่ 35 ไร่ เป็นแปลงสาธิตการทำนาอินทรีย์โดยการนำนิสิตมาร่วมเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิถีชุมชน  เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ และบ่มเพาะปัญญาและจริยธรรมให้กับนิสิตและนักเรียนในพื้นที่ชุมชน จึงได้จัดโครงการดอนประดู่นาวาน สืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์ (กิจกรรมดำนา) มาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2560 มีผู้เข้าร่วม 954 คน ประกอบด้วย นิสิต จำนวน 408 คน นักรียน 290 คน ครูชาวนา 56 คน ชุมชนและแขกผู้มีเกียรติ 179 คน  และบุคลากรจากมหาวิทยาลัย 21 คน 

      นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกับงานวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์ของการทำนาระบบอินทรีย์ ดังนี้

- เรื่องการตรวจวัดสมบัติเชิงกลิ่นของข้าวสังข์หยดพัทลุงโดยเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (สถาบันฯร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์)


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : สำรวจและคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบในการพัฒนา เป็นกลุ่มผลิตพืชอินทรีย์ (ข้าวและผัก) ผู้รายงาน : นางสาวจิตรา จันโสด วันที่รายงาน : 19/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 50 คน

ผลการดำเนินงาน

 เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 61 ได้ลงพื้นที่ชุมชน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านศาลาน้ำ และศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหน้าป่า ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุงตามโครงการ บ้านพร้าว : ปั้นฝัน ปันสุข บูรณาการทั้งคน ทั้งศาสตร์ เพื่อสร้างครัวเรือนต้นแบบตามพันธกิจมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=684205301969229&id=100011392975773

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 61 สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ร่วมกับ ผู้ใหญ่ ม.8 ชุมชนบ้านพร้าว ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือน เพื่อ ศึกษาข้อมูลต้นทุนเดิมที่มีในแต่ละครัวเรือน สำหรับเป็นข้อมูลในการคัดเลือกครัวเรือนที่มีความพร้อมที่จะสามารถต่อยอดไปสู่การเป็นครัวเรือนต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ ผลจากการดำเนินงานสามารถได้ครัวเรือน 4 ครัวเรือน 

https://www.facebook.com/pluang.suwanmanee/posts/1575296105839068

เมื่อวันที่  28 มีนาคม สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ชุมชนบ้านพร้าว ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนต้นแบบ ผลการดำเนินงานสามารถเลือกครัวเรือน 4 ครัวเรือน

https://www.facebook.com/pluang.suwanmanee/posts/1621686024533409


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนต้นแบบ 3.1 จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบการ ทำเกษตรอินทรีย์ ดังนี้ (ภาคบรรยายและปฏิบัติ) 3.2 จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวและผักอินทรีย์ ในแต่ละชุมชน ผู้รายงาน : นางสาวจิตรา จันโสด วันที่รายงาน : 19/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 11,095 บาท   ผู้รับบริการ : 15 คน

ผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนต้นแบบ

  • จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบการทำเกษตรอินทรีย์ ดังนี้

จัดถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (ภาคบรรยายและปฏิบัติ) จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

1. วันที่ 25 ม.ค. 2561 ณ ชุมชนบ้านทุ่งยาว ต.โคกม่วง จ.พัทลุง มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 9 คน โดยร่วมกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 4,000 กิโลกรัม

https://www.facebook.com/pluang.suwanmanee/posts/1557927127575966

2. วันที่ 12 ก.พ. 2561 ณ ม.8 ชุมชนบ้านพร้าว ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 7 คน ได้ร่วมกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 500 กิโลกรัม

 

ผลการอบรมมีเกษตรกรนำเอาสูตรปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ในการปลูกพืชผักอินทรีย์เพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบ

        https://www.facebook.com/pluang.suwanmanee/posts/1576672279034784


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จของ ครัวเรือนต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ สู่สมาชิกครัว เรือนอื่นๆ 4.1 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานครัวเรือนต้นแบบที่ ประสบความสำเร็จ 4.2 จัดอบรมการผลิตพืชอินทรีย์ ผู้รายงาน : นางสาวจิตรา จันโสด วันที่รายงาน : 19/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 23,905 บาท   ผู้รับบริการ : 912 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จของครัวเรือนต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ สู่สมาชิกครัวเรือนอื่นๆ                       

        จากที่สถาบันฯ ได้ร่วมกับชาวนาในชุมชนดอนประดู่จัดทำแปลงสาธิตการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ พื้นที่ 35 ไร่ ได้นำนิสิตรายวิชาวิถีชุมชนทองถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2560 มาเรียนรู้พร้อมปฏิบัติการดำนา และได้ดูแลแปลงนาข้าวสังข์หยดอินทรีย์ร่วมกับเจ้าของแปลงนามาอย่างต่อเนื่อง จนถึงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์จึงมีความประสงคืจะขยายผลการดำเนินงานการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโดยเฉพาะชาวนาในชุมชนได้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการทำนาระบบอินทรียืที่สามารถให้ผลผลิตสูงและส่งผลดีต่อสุขภาวะชุมชน จึงได้จัดโครงการดอนประดู่นาวานสืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ครั้งที่ 10 ขึ้นเมื่อ วันที่ 9 ก.พ. 2561 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 912 คน ประกอบด้วยนิสิตรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2560 จำนวน 513 คน นักเรียนในพื้นที่ จำนวน 250 คน ผู้อำนวยการและครูจากโรงเรียน 12 คน ครูชาวนา 48 คน และชุมชนแขกผู้มีเกียรติ 74 คน และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 15 คน  


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : ติดตามการนำความรู้ของสมาชิกที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาต่อยอดในกิจกรรมของแต่ละครัวเรือน ผู้รายงาน : นางสาวจิตรา จันโสด วันที่รายงาน : 19/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 45 คน

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมการ ติดตามการนำความรู้ของครัวเรือนที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาต่อยอดในกิจกรรมแต่ละครัวเรือน

-กลุ่มทำนาอินทรีย์ตะโหมด ได้มีการพัฒนาและขับเคลื่อนกลุ่ม สามารถได้มาตรฐานการรับรองข้าวสังข์หยด GI ของจังหวัดพัทลุง และมีการร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมดเพื่อหาช่องทางการตลาดจนสามารถดึงหน่วยงานเอกชน คือ กาแฟเดอลอง เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อรองรับผลผลิตข้าวสังขืหยดอินทรีย์ของสมาชิก ทำให้สมาชิกมีช่องทางการขายข้าวเพิ่มขึ้น

อีกทั้งเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61 ได้นัดประชุมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ตะโหมด เพื่อติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาและอุปศรรค และประเด็นการพัฒนาองค์ความรู้ของสมาชิกโดยมีแผนนำสมาชิกไปเข้าร่วมงานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ 

-เกษตรกรชุมชนทุ่งยาว ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS และได้ทดลองนำไปใช้ในการผลิตพืช ผลลัพธ์ที่ได้ทำให้ยอมรับได้ว่าเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพ จึงมีการต่อยอดโดยการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในครัวเรือน 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนต้นแบบ 3.1 จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบการ ทำเกษตรอินทรีย์ ดังนี้ (ภาคบรรยายและปฏิบัติ) 3.2 จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวและผักอินทรีย์ ในแต่ละชุมชน ผู้รายงาน : นางสาวจิตรา จันโสด วันที่รายงาน : 12/07/2561
ค่าใช้จ่าย : 7,000 บาท   ผู้รับบริการ : 10 คน

ผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนต้นแบบ

•จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบการทำเกษตรอินทรีย์ ดังนี้

20 มิ.ย. 61ลงพื้นที่ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 1ตัน ณ พื้นที่ ม.8 ชุมชนบ้านพร้าว ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง มีเกษตรกรที่เป็นครัวเรือนต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ เข้าร่วม จำนวน 10 คน ซึ่งจะพัฒนาไปสู่กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของชุมชน เพื่อเป็นแหล่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้กับครัวเรือนต้นแบบนำไปใช้ในกระบวนการผลิตพืชอินทรีย์แบบผสมผสาน

https://www.facebook.com/100000791948609/posts/1752094891493559/


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จของ ครัวเรือนต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ สู่สมาชิกครัว เรือนอื่นๆ 4.1 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานครัวเรือนต้นแบบที่ ประสบความสำเร็จ 4.2 จัดอบรมการผลิตพืชอินทรีย์ ผู้รายงาน : นางสาวจิตรา จันโสด วันที่รายงาน : 12/07/2561
ค่าใช้จ่าย : 30,000 บาท   ผู้รับบริการ : 21 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จของ ครัวเรือนต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์

-  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานครัวเรือนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง )

          สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ขึ้นระหว่างวันที่ 21-26 พ.ค. 2561 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับนักวิชาการของสถาบันและกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ในชุมชนตะโหมดและชุมชนดอนประดู่ ให้สามารถร่วมกันขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์ให้เกิดอย่างต่อเนื่อง สร้างศักยภาพของกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ให้เข้มแข็ง ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมในการรองรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ในอนาคตต่อไป โดยมีสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ทั้งชุมชนตะโหมดและดอนประดู่เข้าร่วม จำนวน 21 คน ผลจากการเข้ากิจกรรมทำให้สมาชิกได้นำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาขับเคลื่อนกลุ่มสู่วิสาหกิจชุมชนในลำดับต่อไป 

https://www.facebook.com/100000760810115/posts/1674789019223109/

https://www.facebook.com/100000760810115/posts/1676808679021143/


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : ติดตามการนำความรู้ของสมาชิกที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาต่อยอดในกิจกรรมของแต่ละครัวเรือน ผู้รายงาน : นางสาวจิตรา จันโสด วันที่รายงาน : 12/07/2561
ค่าใช้จ่าย : 49,000 บาท   ผู้รับบริการ : 66 คน

ผลการดำเนินงาน

ติดตามการนำความรู้ของสมาชิกที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาต่อยอดในกิจกรรมของแต่ละครัวเรือน

- ชุมชนตะโหมด เมื่อช่วงเดือน พ.ค. 2561 กลุ่มทำนาอินทรีย์ตะโหมด ได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ จากกรมการข้าว (ปีที่ 1 เงินสนับสนุน 2,000 บาท ต่อไร่ จำนวนทั้งหมด 175 ไร่ รวมเป็นเงินทั้งหมด 350,000 บาท) เสมือนเป็นรางวัลแห่งความพยายาม ส่งผลทำให้สมาชิกมีแรงจูงใจและเชื่อมั่นในการผลิตข้าวระบบอินทรีย์มากยิ่งขึ้น

- ชุมชนดอนประดู่ สถาบันฯ ได้บริการความรู้ให้กับสมาชิกกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อรวมกลุ่มกันผลิตเห็ดอินทรีย์ เป็นอาชีพเสริมหลังจากการทำนา โดยมีสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 13 ครัวเรือน มีการผลิตเห็ดโคนน้อย เห็ดฟาง และเห็ดนางฟ้า ในระบบอินทรีย์ ที่จำหน่ายในราคาสูงกว่าเห็ดทั่วไป ทำให้มีรายได้เสริมและชุมชนได้รับประทานเห็ดที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอีกด้วย  

https://www.facebook.com/100000760810115/posts/1698823653486312/

     และนอกจากนี้  ได้เก็บตัวอย่างข้าวของสมาชิกที่ทำนาอินทรีย์ทั้งชุมชนตะโหมดและชุมชนดอนประดู่ จำนวน 28 อย่าง เพื่อวิเคราะห์สารพิษตกค้างในข้าว ผลที่ได้ พบว่า ข้าวของสมาชิกทั้ง 2 ชุมชนปลอดภัยไม่พบสารพิษตกค้างในข้าว สามารถเป็นข้อมูลรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่มและยืนยันความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้อีกด้วย

https://www.facebook.com/100000791948609/posts/1726841967352185/

- ชุมชนบ้านพร้าว จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ครัวเรือนต้นแบบได้ทำเกษตรในระบบอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองอย่างต่อเนื่องและคุณภาพปุ๋ยเป็นที่ยอมรับเพราะได้เมื่อนำไปใช้แล้วได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

https://www.facebook.com/100000791948609/posts/1713969288639453/

- ชุมชนบ้านทุ่งยาว หลังจากอบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้กับครัวเรือนต้นแบบ ทั้ง 10 ครัวเรือน (ครูชุมชน) จากคุณภาพของปุ๋ย ทำให้ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยไว้ใช้เองและผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับชุมชนเครือข่ายและผู้ที่สนใจ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า