Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสืบค้นขั้นสูงเพื่อการวิจัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 133

นางสาวเนาวลักษณ์ แสงสนิท
สังกัด : สำนักหอสมุด สำนักงาน
เบอร์โทร :074443905
มือถือ 0622433895
E-mail : snawaluk@tsu.ac.th
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ70,000งบประมาณที่ได้รับ40,000
วัตถุประสงค์7.1 เพื่อให้นักเรียน มีความรู้และความเข้าใจการทำผลงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นคืนสารสนเทศ และเขียนอ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201712211331331.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
30
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย3031
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8092
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท4000040000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80100
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80100
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 40,000ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติโครงการและจัดทาแผนเบิกจ่ายเงิน
[1/11/2560-31/1/2561] |
เริ่ม : 01/11/2560สิ้นสุด : 31/01/2561
2. จัดประชุมคณะกรรมการโครงการทุกฝ่ายเพื่อเตรียม
[1/1/2561-28/2/2561] |
3. ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการ
[1/2/2561-15/3/2561] | [1/1/2561-26/3/2561]

4. สรุปการเตรียมความพร้อม ด้านต่าง ๆ 5. จัดโครงการ
[1/2/2561-31/3/2561] |
5. ประเมินและรายงานผลโครงการ
[1/4/2561-31/5/2561] |
6. เตรียมเอกสารการอบรม และดำเนินการจัดกิจกรรม
[27/3/2561-28/3/2561] | [27/3/2561-28/3/2561]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการ ผู้รายงาน : นางสาวเนาวลักษณ์ แสงสนิท วันที่รายงาน : 06/07/2561
ค่าใช้จ่าย : 8,000 บาท   ผู้รับบริการ : 31 คน

ผลการดำเนินงาน

 

ลักษณะกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดพัทลุง นครศรึธรรมราช โดยมีช่องทาง ดังนี้

1.ป้ายประชาสัมพันธ์

2.สื่อสังคมออนไลน์

3.เดินทางไปประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน

4.เดินทางไปประชาสัมพันธฺเขตพื้นที่การศึกษา

5.เครือข่ายห้องสมุดชุมชน

 

ผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม บรรลุตามแผน ร้อนละ100 (กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 ท่าน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 31)


ปัญหา/อุปสรรค : -ปัญหา การกำหนดวันอบรมของสำนักหอสมุด ตรงกับกิจกรรมโรงเรียน
แนวทางแก้ไข : -สำรวจกลุ่มเป้าหมาย วันเวลาจัดกิจกรรมต่างๆโรงเรียน เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมอบรมสำนักหอสมุด ให้ไม่ตรงกับกิจกรรมโรงเรียน

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : เตรียมเอกสารการอบรม และดำเนินการจัดกิจกรรม ผู้รายงาน : นางสาวเนาวลักษณ์ แสงสนิท วันที่รายงาน : 06/07/2561
ค่าใช้จ่าย : 32,000 บาท   ผู้รับบริการ : 31 คน

ผลการดำเนินงาน

ลักษะกิจกรรม กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Smart Student 4.0 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 31 คน (บรรลุตามแผนร้อยละ 100)

สถานที่กิจกรรม สำนักหอสมุด และสำนักคอมพิวเตอร์ ม.ทักษิณ พัทลุง

วันที่ 27-28 มีนาคม 2561

 

ผลการดำเนินงาน ความพึงพอใจภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 90.4


ปัญหา/อุปสรรค : -ไม่มี
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า