Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการออกแบบและจัดทำโปสเตอร์สำหรับงานประชุมวิชาการ

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 132

นางกอบกุล สุวลักษณ์
สังกัด : สำนักหอสมุด สำนักงาน
เบอร์โทร :-
มือถือ 0897388740
E-mail : skobkul@gmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ45,000งบประมาณที่ได้รับ30,000
วัตถุประสงค์ 7.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้และความเข้าใจในการออกแบบและจัดทำโปสเตอร์เพื่อใช้นำเสนอ
วิชาการ
7.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสร้างงานพิมพ์
7.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201712211327211.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์2018615164501.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
1. นางรัชดา แดงโกเมน โรงเรียนบ้านปอเยาะ /080-123-4914 | byada@hotmail.com | :
1. ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 088-790-9294 | arunratv@hotmail.com | :
1. นายสรรชัย สอนกชกร ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 084-195-0498 | sonchai.s1975@yahoo.com | :
1. นางนฤมล อัศวเกศมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 089-198-6520 | usawakesmanee@hotmail.com | :
1. ว่าที่ ร.ต.หญิง อักษราวดี ปัทมสันติวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 093-935-5346 | aksrawadee@hotmail.com | :
1. นางสาวรัชนีกร ทองรักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 09 | | :
1. นางสาวอุไรวรรณ จินดาวงค์ โรงเรียนวัดกระดังงา 089-596-5429 | uraivanjin@gmail.com | :
1. นางชนิกานต์ ชูจินดา โรงเรียนวัดกระดังงา 097-356-0471 | chanikan2514@gmail.com | :
1. นางสาวฟัจญ์รี ลิมาน โรงเรียนวัดกระดังงา 085-079-5952 | killermonkyhero509@gmail.com | :
1. นายศักดิ์ชัย จุลบุญญาสิทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 098-193-6296 | pumalaw@hotmail.com | :
1. น.ส.รัตนาภรณ์ จาติกานนท์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 097-345-1198 | ratanapon_ja@hotmail.com | :
1. นายวสันติ์ สว่างวรรณ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 062-081-1683 | kongor10@hotmail.com | :
1. นางสาวภมรพรรณ ทองตราชู โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 086-287-0393 | tessaban2.school@gmail.com | :
1. นางสาวภานิณี ขุนเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) 089-464-82 | bunnarak14@hotmail.co.th | :
30
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย3013
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8093
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท3000030000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8080
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8092
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนการเบิกจ่าย
[1/10/2560-1/11/2560] | [1/10/2560-1/11/2560]

2. จัดประชุมคณะกรรมการโครงการทุกฝ่ายเพื่อเตรียม ความพร้อม
[1/11/2560-31/12/2560] | [1/1/2561-30/4/2561]

3. ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการ
[1/12/2560-30/4/2561] | [1/12/2560-30/4/2561]
เริ่ม : 01/12/2560สิ้นสุด : 30/04/2561
เริ่ม : 01/12/2560
สิ้นสุด : 30/04/2561
4. สรุปการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ
[27/4/2561-30/4/2561] | [2/4/2561-30/4/2561]

5. จัดโครงการ ตามรายละเอียดหลักสูตรการอบรม
[3/5/2561-4/5/2561] | [3/5/2561-4/5/2561]

6. ประเมินผลและรายงานโครงการ
[9/5/2561-8/6/2561] | [9/5/2561-8/6/2561]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนการเบิกจ่าย ผู้รายงาน : นางอัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์ วันที่รายงาน : 29/06/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

 

นางจิตติมา แพ่งโยธาดำเนินการขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนเบิกจ่ายเงิน

ได้ - โครงการออกแบบและจัดทำโปสเตอร์สำหรับงานประชุมวิชาการ

     - แผนเบิกจ่ายเงิน

     - อนุมัติโครงการ+แผนการเบิกจ่าย เป็นไปตามกรอบระยะเวลา


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมคณะกรรมการโครงการทุกฝ่ายเพื่อเตรียม ความพร้อม ผู้รายงาน : นางอัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์ วันที่รายงาน : 29/06/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

หัวหน้าสำนักงานสำนักหอสมุดได้ทำคำสั่งแต่งคณะกรรมการโครงการออกแบบและจัดทำโปสเตอร์สำหรับงานประชุมวิชาการ  และเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการฯ 

ผล  - บุคลากรรับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในคำสั่ง

      - รับทราบ ปัญหา อุปสรรค ที่อาจจะเกิดขึ้นในหน้างาน

      - ร่วมกันแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่อาจจะเกิดขึ้นในหน้างาน รวมถึงได้แนวปฏิบัติร่วมกัน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการ ผู้รายงาน : นางอัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์ วันที่รายงาน : 29/06/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : สรุปการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ผู้รายงาน : นางอัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์ วันที่รายงาน : 29/06/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : จัดโครงการ ตามรายละเอียดหลักสูตรการอบรม ผู้รายงาน : นางอัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์ วันที่รายงาน : 29/06/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 6. ชื่อกิจกรรม : ประเมินผลและรายงานโครงการ ผู้รายงาน : นางอัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์ วันที่รายงาน : 29/06/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า