Avatar
23 เมษายน 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการออกแบบและจัดทำโปสเตอร์สำหรับงานประชุมวิชาการ

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนางกอบกุล สุวลักษณ์
สังกัด : สำนักหอสมุด สำนักงาน
เบอร์โทร :-
มือถือ 0897388740
E-mail : skobkul@gmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ45,000งบประมาณที่ได้รับ30,000
วัตถุประสงค์ 7.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้และความเข้าใจในการออกแบบและจัดทำโปสเตอร์เพื่อใช้นำเสนอ
วิชาการ
7.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสร้างงานพิมพ์
7.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201712211327211.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย30
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท30000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า