Avatar
23 มกราคม 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์สำหรับห้องสมุดยุค Library 4.0

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนางสาวทิตยา จันทร์สุข
สังกัด : สำนักหอสมุด สำนักงาน
เบอร์โทร :074609600
มือถือ 0954203396
E-mail : juno199@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ50,000งบประมาณที่ได้รับ20,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและพัฒนาทักษะของบรรณารักษ์/บุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านห้องสมุดของโรงเรียนให้มีศักยภาพ
2. เพื่อให้บรรณารักษ์/บุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบห้องสมุดของโรงเรียนก้าวทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุดสู่ชุมชน
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201712211323241.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย30
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท20000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า