Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์สำหรับห้องสมุดยุค Library 4.0

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 131

นางสาวทิตยา จันทร์สุข
สังกัด : สำนักหอสมุด สำนักงาน
เบอร์โทร :074609600
มือถือ 0954203396
E-mail : tittaya@tsu.ac.th
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ50,000งบประมาณที่ได้รับ20,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและพัฒนาทักษะของบรรณารักษ์/บุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านห้องสมุดของโรงเรียนให้มีศักยภาพ
2. เพื่อให้บรรณารักษ์/บุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบห้องสมุดของโรงเรียนก้าวทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุดสู่ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ 30 คน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ80
การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ 80
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000 บาท
เชิงปริมาณ : ผู้รับบริการวิชาการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 80
ข้อเสนอโครงการ201712211323241.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201841992991.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
1. นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรณโณ โรงเรียนแจ้งวิทยา 074-323854 | jvs_school@hotmail.com | :
1. นายชัยวัฒน์ สอนคง โรงเรียนแจ้งวิทยา 089-549-9665 | jvs_school@hotmail.com | :
1. นางรัชดา แดงโกเมน โรงเรียนบ้านปอเยาะ 080-123-4914 | byada@hotmail.com | :
1. นางไมตรี ทิพาพงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 081-543-2348 | sonkkhla03@vec.mail.go.th | :
1. นางสาวศศิธร เย็นใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 074-311-202 | sonkkhla03@vec.mail.go.th | :
1. นางนิศา ปานสี โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 087-286-5413 | nnisa2237@gmail.com | :
1. นางสาวสิรินดา เจียรบุตร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 098-713-8100 | klubpetschool@gmail.com | :
1. นางสาวมนทิรา มามะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 086-295-9531 | pn_13@outlook.com | :
1. นางสาวกาญจนา ณะหนู โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 064-041-2649 | - | :
1. นางสาวอาพาภรณ์ หมื่นรักษ์ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 088-751-5946 | arpaporn.meu@gmail.com | :
1. นางสมร พูนพนัง หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 081-370-1678 | morn_08@hotmail.com | :
1. นายกันตพงศ์ พรหมมา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 080-524-6650 | kantapong2537@hotmail.com | :
1. นางสาวพัชรินทร์ ปั้นรัตนะ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 082-734-7332 | pacharin7332@gmail.com | :
1. ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 088-790-9294 | - | :
1. นางสาวทิพย์มณี ขุนฤทธิ์ ห้องสมุดวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค | tipmanee.k@rmutsv.ac.th | :
1. นางสาวคณิตตา ระดมกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 092-0129878 | kt_radomkit@hotmail.com | :
1. นางสาวภมรพรรณ ทองตราชู โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 086-2870393 | tessaban2.school@gmail.com | :
1. นางสาวร่มมล สำมะเนี๊ยะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 074-311588 | - | :
30
ประชาชนทั่วไป
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
30
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย3019
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท2000020000
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8086
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8080
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8086
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 20,000ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนเบิกจ่ายเงิน
[30/10/2560-8/1/2561] | [30/10/2560-8/1/2561]
เริ่ม : 30/10/2560สิ้นสุด : 08/01/2561
เริ่ม : 30/10/2560
สิ้นสุด : 08/01/2561
2. จัดประชุมคณะกรรมการโครงการทุกส่วนงานเพื่อ เตรียมความพร้อม
[25/12/2560-16/2/2561] | [25/12/2560-16/2/2561]
เริ่ม : 25/12/2560สิ้นสุด : 16/02/2561
เริ่ม : 25/12/2560
สิ้นสุด : 16/02/2561
3. ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการ
[11/12/2560-19/3/2561] | [11/12/2560-19/3/2561]
เริ่ม : 11/12/2560สิ้นสุด : 19/03/2561
เริ่ม : 11/12/2560
สิ้นสุด : 19/03/2561
4. สรุปการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ
[1/3/2561-16/3/2561] | [1/3/2561-16/3/2561]

5. ดำเนินโครงการ
[22/3/2561-23/3/2561] | [22/3/2561-23/3/2561]

6. ประเมินและรายงานผลโครงการ
[26/3/2561-20/4/2561] | [26/3/2561-20/4/2561]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนเบิกจ่ายเงิน ผู้รายงาน : นางอัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์ วันที่รายงาน : 04/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

นางจิตติมา แพ่งโยธาดำเนินการขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนเบิกจ่ายเงิน

ได้ - โครงการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์สำหรับห้องสมุดยุค Library4.0

     - แผนเบิกจ่ายเงิน

     - อนุมัติโครงการ+แผนการเบิกจ่าย เป็นไปตามกรอบระยะเวลา


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมคณะกรรมการโครงการทุกส่วนงานเพื่อ เตรียมความพร้อม ผู้รายงาน : นางอัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์ วันที่รายงาน : 04/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 25 คน

ผลการดำเนินงาน

หัวหน้าสำนักงานสำนักหอสมุดได้ทำคำสั่งแต่งคณะกรรมการโครงการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์สำหรับห้องสมุดยุค Library4.0  และเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการฯ 

ผล  - บุคลากรรับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในคำสั่ง

      - รับทราบ ปัญหา อุปสรรค ที่อาจจะเกิดขึ้นในหน้างาน

      - ร่วมกันแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่อาจจะเกิดขึ้นในหน้างาน รวมถึงได้แนวปฏิบัติร่วมกัน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการ ผู้รายงาน : นางอัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์ วันที่รายงาน : 04/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

บุคลากรได้ประชาสัมพันธ์โครงการในหลากหลายช่องทาง เช่น  ทางหนังสือราชการ เว็บไซด์สำนักหอสมุด เว็บไซต์มหาวิทยาลัย บอร์ดประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ รายการวิทยุ เป็นต้น

ผล - ได้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม จำนวน 19 คน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : สรุปการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ผู้รายงาน : นางอัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์ วันที่รายงาน : 04/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : ดำเนินโครงการ ผู้รายงาน : นางอัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์ วันที่รายงาน : 04/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 20,000 บาท   ผู้รับบริการ : 19 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดโครงการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์สำหรับห้องสมุดยุค Library4.0 

ในวันที่ 22-23/03/2561 ณ ห้อง C207 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

มีผู้สมัครเข้าร่วม  19 คน  (ได้เงินค่าลงทะเบียน 19*500=9,500)

มีผู้มาอบรมจริง 18 คน

วิทยากร : นายดนัย  ทองเต็ม

ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาวขวัญชนก  วิริยกุลโอภาศ  และนางสาวคารีน่า  แหอุ


ปัญหา/อุปสรรค : บุคลากรที่จะสามารถเป็นผู้ช่วยวิทยากรอีก 2 ท่านติดราชการอื่น ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
แนวทางแก้ไข : สนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้โปรแกรมที่ใช้ในการอบรมเพิ่มขึ้น

ครั้งที่ 6. ชื่อกิจกรรม : ประเมินและรายงานผลโครงการ ผู้รายงาน : นางอัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์ วันที่รายงาน : 04/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

หัวหน้าสำนักงานสำนักหอสมุด ได้เชิญบุคลากรประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินการโครงการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์สำหรับห้องสมุดยุค Library 4.0

และรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานผลโครงการตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 7. ชื่อกิจกรรม : ประเมินและรายงานผลโครงการ ผู้รายงาน : นางอัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์ วันที่รายงาน : 04/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า