Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ ปั้นฝันสู่นักเขียน : เขียนอย่างไรให้เป็นเรื่องสั้น

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 130

นางจรรยา ชูทับ
สังกัด : สำนักหอสมุด สำนักงาน
เบอร์โทร :074609600
มือถือ 089 739464
E-mail : ch_anya2009@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ75,000งบประมาณที่ได้รับ40,000
วัตถุประสงค์7.1 ได้รับความรู้และความเข้าใจในการเขียนเรื่องสั้น
7.2 เรียนรู้หลักการใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์
7.3 เกิดแรงบันดาลใจ ได้ฝึกคิดประเด็น และหาข้อมูลเพื่อนำมาเขียนเรื่องสั้น
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201712211316541.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201857153231.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 40 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. น.ส.วรรณษา เกิดโนด - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.ศันสนีย์ มีหมื่นพล - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.เกตศราพร โชติทอง - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.นัตติยาภรณ์ ณ นคร โรงเรียนนิคมควนขนุน | - | :
1. น.ส.พรศิริ เรืองศรี โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | - | :
1. นายเสาวภาคย์ แก้วชาย โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม | - | :
1. ด.ญ.อัญญา เทพนรินทร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.มานิตา พลด้วง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.เบญจรัตน์ เนียมนุ่ม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.ณัฏยา สุขเกษม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.ญาณิศา มาคง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. น.ส.บุญสิตา สงไข่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. น.ส.กฤติกา เพชรโชติ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. ด.ญ.สุจิตราภรณ์ จันทิกาแก้ว โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ญาติกานต์ เงินเนียม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ชญานิศา คงสังข์ทอง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.สโรชา ด้วงสุข โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ณัฏฐธิดา นวลแก้ว โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.สิริรัตน์ ฉิมรักษ์ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.นันท์นลิน นุ้ยนิ่ม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ปทุมวดี ศรีราม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.กุลนิษฐ์ ยอดยางแดง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.อรฤดี ปานทอง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ธวัลรัตน์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.แพรทอง ชูทับ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ประวีณา สมมาตร โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ซากินะ สนหล๊ะ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.โสภินรรจ์ วรรณะ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ชุติกาญจน์ ชุมคช โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ณัฐวดี น้อยดำ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.วิลาสินี รามแก้ว โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ปาริชาติ นุ่นปาน โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.กฤติญา พุ่มเอียด โรงเรียนควนขนุน | | :
1. น.ส.อริสรา ตั่นเล่ง โรงเรียนสภาราชินี | | :
1. ด.ช.กวิน ชูทับ โรงเรียนสตรีพัทลุง | | :
35
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย3035
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8093
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ8093
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท4000040000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8095
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8095
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 40,000ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนการเบิกจ่าย
[1/10/2560-1/11/2560] | [10/10/2560-11/10/2560]

2. จัดประชุมคณะกรรมการโครงการทุกฝ่ายเพื่อเตรียม ความพร้อม
[1/11/2560-31/12/2560] | [1/11/2560-8/11/2560]

3. ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการ
[1/12/2560-28/2/2561] | [1/12/2560-5/3/2561]
เริ่ม : 01/12/2560สิ้นสุด : 28/02/2561
เริ่ม : 01/12/2560
สิ้นสุด : 05/03/2561
4. สรุปการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ
[1/2/2561-31/3/2561] | [28/2/2561-21/3/2561]

5. จัดโครงการ ตามรายละเอียดหลักสูตรการอบรม
[10/4/2561-25/4/2561] | [1/3/2561-30/4/2561]

6. ประเมินผลและรายงานโครงการ
[1/4/2561-30/4/2561] | [17/4/2561-25/5/2561]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนการเบิกจ่าย ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 07/05/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมคณะกรรมการโครงการทุกฝ่ายเพื่อเตรียม ความพร้อม ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 07/05/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการ ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 07/05/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : สรุปการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 07/05/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : สรุปการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 07/05/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 6. ชื่อกิจกรรม : จัดโครงการ ตามรายละเอียดหลักสูตรการอบรม ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 20/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 40,000 บาท   ผู้รับบริการ : 35 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 7. ชื่อกิจกรรม : ประเมินผลและรายงานโครงการ ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 07/05/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า