Avatar
26 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการอบรมการจัดบรรณานุกรมด้ายโปรแกรม Zotero และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 129

นางละอองดาว เหล่าแก้ว
สังกัด : สำนักหอสมุด สำนักงาน
เบอร์โทร :074443905
มือถือ 0896536918
E-mail : la_ongdow@windowslive.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ40,000งบประมาณที่ได้รับ10,000
วัตถุประสงค์7.1 เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทที่ หลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
7.2 เพื่อสร้างบรรณารักษ์ประจำโรงเรียน เพื่อเป็นผู้ช่วยครูบรรณารักษ์ และนำความรู้รวมทั้ง กิจกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียนของตน
7.3 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีนิสัยรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้า รวมทั้งมีใจรักห้องสมุดและมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศ
7.4 เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด และตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของบรรณารักษ์ ผู้ให้บริการสารสนเทศจากประสบการณ์ตรงของการเข้าร่วมโครงการฯ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201712211311311.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20181012143231.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 40 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย4040
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8095
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท10000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8087
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8092
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า