Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ Camp For Kids เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่จินตนาการ ปี 2

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 128

นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต
สังกัด : สำนักหอสมุด สำนักงาน
เบอร์โทร :
มือถือ
E-mail : bee126@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ80,000งบประมาณที่ได้รับ20,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยทักษิณและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ มีทักษะทางวิชาการและทักษะในการดำเนินชีวิต
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ควบคู่กับทักษะการปฏิบัติจริง
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171221135131.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20184191131451.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. เด็กชายณกร ชูทับ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | | :
1. เด็กชายพีรณัฐ พรมชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายนภสินธุ์ มณีปรีชา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายตันติกร ไพโรจน์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายณฐกร แก้วประดับ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ่อนจันทร์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายสิทธิเดช คงหนู โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุ่นหัน โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชยการ ชูจินดา โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศัศวดี อ่อนแก้ว โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชมพูเนกข์ กรดเติม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนภัสสร ขำตรี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงเอวิกา อินทโม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวริศรา เพชรวา โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงรัญพิชชา แก้วมาก โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวริศรา พิศเพ็ง โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายปิติณัฐ กลับแป้น โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศศิประภา รัตนมณี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงทัตพร จันทร์ทอง โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายปฏิหาริย์ ใจรังษี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีชุม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนพภัสสร ยอดราช โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายภาคภูมิ บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายตะวัน เทียบพุฒ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายเมฆไตร สมวัฒนศักดิ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายดาลิศ รอดมา โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงกัญญาภัค บุญรอด โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงศรีสร้อย หยกณัฏฐ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงปวริศา สุตตะคาร โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงณัชชา นิลรัตน์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงขัตติยา ไชยโยธา โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายจัตุมงคล เกื้อเส้ง โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงนวลสกุล อินแพง โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายภูมิรัฐ นุ่นเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
30
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. เด็กชายณกร ชูทับ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | | :
1. เด็กชายพีรณัฐ พรมชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายนภสินธุ์ มณีปรีชา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายตันติกร ไพโรจน์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายณฐกร แก้วประดับ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ่อนจันทร์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายสิทธิเดช คงหนู โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุ่นหัน โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชยการ ชูจินดา โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศัศวดี อ่อนแก้ว โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชมพูเนกข์ กรดเติม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนภัสสร ขำตรี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงเอวิกา อินทโม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวริศรา เพชรวา โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงรัญพิชชา แก้วมาก โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวริศรา พิศเพ็ง โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายปิติณัฐ กลับแป้น โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศศิประภา รัตนมณี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงทัตพร จันทร์ทอง โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายปฏิหาริย์ ใจรังษี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีชุม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนพภัสสร ยอดราช โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายภาคภูมิ บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายตะวัน เทียบพุฒ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายเมฆไตร สมวัฒนศักดิ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายดาลิศ รอดมา โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงกัญญาภัค บุญรอด โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงศรีสร้อย หยกณัฏฐ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงปวริศา สุตตะคาร โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงณัชชา นิลรัตน์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงขัตติยา ไชยโยธา โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายจัตุมงคล เกื้อเส้ง โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงนวลสกุล อินแพง โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายภูมิรัฐ นุ่นเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
34
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย3034
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8092
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท2000020000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8095
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8093
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 20,000ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. จัดประชุมคณะกรรมการโครงการทุกฝ่ายเพื่อเตรียม ความพร้อม
[1/1/2561-28/2/2561] | [1/1/2561-28/2/2561]

2. ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการ
[1/2/2561-9/3/2561] | [18/1/2561-9/3/2561]

3. สรุปการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ
[28/2/2561-14/3/2561] | [14/2/2561-14/3/2561]

4. จัดโครงการ
[15/3/2561-16/3/2561] | [15/3/2561-16/3/2561]

5. ประเมินและรายงานผลโครงการ
[1/4/2561-31/5/2561] | [16/3/2561-19/4/2561]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมคณะกรรมการโครงการทุกฝ่ายเพื่อเตรียม ความพร้อม ผู้รายงาน : นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต วันที่รายงาน : 19/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 14 คน

จัดประชุมคณะกรรมการโครงการทุกฝ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เพื่อเตรียมออกประชาสัมพันธ์โครงการ และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ชี้แจงและมอบหมายงานต่าง ๆ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการ ผู้รายงาน : นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต วันที่รายงาน : 19/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดพัทลุงและใกล้เคียง


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : สรุปการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ผู้รายงาน : นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต วันที่รายงาน : 19/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 12 คน

สรุปเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : จัดโครงการ ผู้รายงาน : นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต วันที่รายงาน : 19/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 20,000 บาท   ผู้รับบริการ : 34 คน

จัดโครงการเมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 34 คน โดยจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และแนะนำองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยทักษิณ

2. กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้กับสำนักหอสมุด (กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน)

3. กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ : ความหลากหลายของเมล็ดพันธุ์

4. กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ : เกษตรกรน้อย

5. กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ : จากตัวหนังสือสู่จินตนาการ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : ประเมินและรายงานผลโครงการ ผู้รายงาน : นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต วันที่รายงาน : 19/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ประเมินผลโครงการในวันสุดท้ายของจัดโครงการและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า